Trang chủ > Lớp 11 > Chuyên đề Toán 11 (có đáp án) > Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx - Chuyên đề Toán 11

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx - Chuyên đề Toán 11

A. Phương pháp giải

+ Phương trình bậc nhất đối với sin x và cosx có dạng: a. sinx + b. cosx = c

Trong đó: a, b và c là các hằng số.

+ Cách giải phương trình:

• Cách 1:

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 1

• Cách 2:

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 2

* Lưu ý:

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 3

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Giải phương trình Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 4 :

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 5

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 6

C. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 7

D. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 8

Bài giải:

Đáp án đúng là: A.
Hướng dẫn:
Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 9

Ví dụ 2. Phương trình: Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 10 có các nghiệm là:

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 11

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 12

C. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 13

D. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 14

Bài giải:

Đáp án đúng là: B.

Hướng dẫn:

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 15

Ví dụ 3. Phương trình: Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 16 có các họ nghiệm là:

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 17

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 18

C. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 19

D. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 20

Bài giải:

Đáp án đúng là: A.

Hướng dẫn:

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 21

Ví dụ 4. Phương trình: Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 22 có các nghiệm là

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 23

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 24

C. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 25

D. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 26

Bài giải:

Đáp án đúng là: D
Hướng dẫn:
Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 27

Ví dụ 5. Phương trình Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 28 có nghiệm là:

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 29

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 30

C. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 31

D. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 32

Bài giải:

Đáp án đúng là: B
Hướng dẫn:
Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 33

Ví dụ 6. Phương trình Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 34 có nghiệm là

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 35

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 36

C. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 37

D. Tất cả sai

Bài giải:

Đáp án đúng là: B
Hướng dẫn:
Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 38

Ví dụ 7: Phương trình: Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 39 có nghiệm là:

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 40

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 41

C. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 42

D. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 43

Bài giải:

Đáp án đúng là: B
Hướng dẫn:
Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 44

Ví dụ 8. Phương trình:

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 45 có nghiệm là:

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 46

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 47

C. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 48

D. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 49

Bài giải:

Đáp án đúng là: B
Hướng dẫn:
Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 50

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Phương trình: Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 51 có các nghiệm là:

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 52

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 53

C. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 54

D. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 55

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 56

Chọn A.

Câu 2: Phương trình: Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 57 có nghiệm là:

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 58

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 59

C. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 60

D. Vô nghiệm

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 61

Chọn D.

Câu 3: Giải phương trình Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 62

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 63

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 64

C. Vô nghiệm

D. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 65

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 66

⇒ 2cos2x+ 2sin2x= 2

⇒ cos2x + sin2x= 1

⇒ (cos2x+ sin2x)2 = 1

⇒ cos22x + 2. cos2x. sin2x + sin2 2x= 1

⇒ (cos2 2x+ sin2 2x) + 2. cos2x. sin2x= 1

⇒ 1+ sin4x= 1 ⇒ sin4x= 0 (loại do không thỏa mãn điều kiện)

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

Chọn C.

Câu 4: Giải phương trình: sinx. tanx- 2cosx -2sinx + cosx. tanx =0

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 67

B.Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 68

C. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 69

D. Tất cả đều sai

Điều kiện: cosx ≠ 0 hay x ≠ π/2+kπ

Ta có: sinx. tanx – 2cosx – 2sinx + cosx. tanx= 0

⇒ (sinx. tanx+ cosx. tanx) - 2 (cosx+ sinx) = 0

⇒ tanx (sinx+ cosx) – 2 (cosx+ sinx) = 0

⇒ (tanx- 2). (sinx+ cosx) = 0

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 70

+ Nếu tanx= 2 thì x=arctan⁡2+kπ

+ Nếu sinx+ cosx = 0 ⇒ sinx= - cosx

⇒ tanx = - 1 ⇒ x= (- π)/4+kπ

Kết hợp điều kiện; suy ra nghiệm của hệ phương trình đã cho là:

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 71

Chọn C.

Câu 5: Giải phương trình: Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 72

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 73

B Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 74

C. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 75

D. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 76

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 77

Chọn B.

Câu 6:Giải phương trình: Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 78

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 79

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 80

C. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 81

D. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 82

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 83

Chọn A.

Câu 7: Giải phương trình: sin2x + 2cos2x + sinx - 3cosx – 2 = 0?

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 84

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 85

C. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 86

D. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 87

Ta có: sin2x + 2cos2 x+ sinx – 3cosx - 2= 0

⇒ (sin2x+ sinx) + (2cos2s + cosx) – (4cosx+2) =0

⇒ (2sinx. cosx+ sinx) + cosx. (2cosx+1) – 2 (2cosx+ 1)= 0

⇒ sinx. (2cosx+ 1) + cosx. (2cosx+1) – 2 (2cosx+ 1)= 0

⇒ (2cosx+1). (sinx+ cosx – 2)= 0

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 88

Câu 8: Tìm nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình: - 2sinx -2cosx= 2cos2x – 1?

A. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 89

B. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 90

C. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 91

D. Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 92

Ta có: - 2sinx- 2cosx = 2cos2 x- 1

⇒ - 2 (sinx- cosx) – (2cos2 x- 1) = 0

⇒ - 2 (sinx –cosx) – cos2x= 0

⇒ - 2 (sinx- cosx) – (cosx- sinx). (cosx+ sinx) =0 (vì cos2x= cos2 x- sin2x)

⇒ (sinx – cosx). (-2- cosx- sinx) = 0

Phương trình quy về phương trình bậc nhất đối với sinx và cosx ảnh 93