Trang chủ > Lớp 9 > Đề kiểm tra Hóa học 9

Đề kiểm tra Hóa học 9

Giới thiệu về Đề kiểm tra Hóa học 9

Ảnh Đề kiểm tra Hóa học 9 Đề kiểm tra Hóa học 9 gồm 60 bài viết là các đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết) Hóa học 9 học kì 1, học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức.
Chương trình Hóa học 9 gồm các chương:
Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ
Chương 2: Kim loại
Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu
Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

Mục lục Đề kiểm tra Hóa học 9

Top 60 Đề kiểm tra 15 phút, 45 phút (1 tiết) Hóa học 9 học kì 1, học kì 2 chọn lọc, có đáp án, cực sát đề chính thức

Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 1 (Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 1 (Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 1 (Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 1 (Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 1 (Đề 5)
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 1 (Đề 1)
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 1 (Đề 2)
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 1 (Đề 3)
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 1 (Đề 4)
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 1 (Đề 5)
Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 2 (Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 2 (Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 2 (Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 2 (Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 2 (Đề 5)
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 2 (Đề 1)
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 2 (Đề 2)
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 2 (Đề 3)
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 2 (Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 3 (Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 3 (Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 3 (Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 3 (Đề 4)
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 3 (Đề 1)
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 3 (Đề 2)
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 3 (Đề 3)
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 3 (Đề 4)
Đề kiểm tra Học kì 1 Hóa học lớp 9 (Đề 1)
Đề kiểm tra Học kì 1 Hóa học lớp 9 (Đề 2)
Đề kiểm tra Học kì 1 Hóa học lớp 9 (Đề 3)
Đề kiểm tra Học kì 1 Hóa học lớp 9 (Đề 4)
Đề kiểm tra Hóa học 9 Học kì 1 (Đề 1)
Đề kiểm tra Hóa học 9 Học kì 1 (Đề 2)
Đề kiểm tra Hóa học 9 Học kì 1 (Đề 3)
Đề kiểm tra Hóa học 9 Học kì 1 (Đề 4)
Đề kiểm tra Hóa học 9 Học kì 1 (Đề 5)
Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 4 (Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 4 (Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 4 (Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 4 (Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 4 (Đề 5)
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 4 (Đề 1)
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 4 (Đề 2)
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 4 (Đề 3)
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 4 (Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 5 (Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 5 (Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 5 (Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 5 (Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Hóa học 9 Chương 5 (Đề 5)
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 5 (Đề 1)
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 5 (Đề 2)
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 5 (Đề 3)
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 5 (Đề 4)
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 9 Chương 5 (Đề 5)
Đề kiểm tra Hóa học 9 Học kì 2 (Đề 1)
Đề kiểm tra Hóa học 9 Học kì 2 (Đề 2)
Đề kiểm tra Hóa học 9 Học kì 2 (Đề 3)
Đề kiểm tra Hóa học 9 Học kì 2 (Đề 4)
Đề kiểm tra Hóa học 9 Học kì 2 (Đề 5)