Trang chủ > Lớp 5 > Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5

Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5

Giới thiệu về Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5

Ảnh Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 gồm 2 tập:
Tập 1: gồm 18 bài viết từ tuần 1 đến tuần 18. Nội dung cụ thể: Tuần 1: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 5, 6; Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 6, 7;... Tuần 18: Giải câu 1, 2 trang 63, 64; Giải câu 3, 4, vui học trang 65, 66
Tập 2: gồm 17 bài viết từ tuần 19 đến tuần 35. Nội dung cụ thể: Tuần 19: Giải câu 1, 2, 3 trang 5, 6; Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 6, 7;... Tuần 35: Giải câu 1, 2 trang 63, 64, 65; Giải câu 3, 4, vui học trang 65, 66.
Tóm lại, Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 gồm tất cả 35 bài viết, giúp các em học sinh củng cố kiến thức một cách khoa học, giúp học sinh ngày càng yêu thích và học tốt môn Tiếng Việt hơn!

Mục lục Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5

Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 1

Tuần 1 trang 5, 6, 7 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 2 trang 8, 9, 10 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 3 trang 11, 12, 13 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 4 trang 14, 15, 16 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 5 trang 17, 18, 19, 20 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 1)
Tuần 6 trang 21, 22, 23 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 7 trang 24, 25, 26, 27 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 8 trang 27, 28, 29 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 9 trang 30, 31, 32, 33 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 10 trang 33, 34, 35, 36 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 11 trang 36, 37, 38, 39 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 12 trang 40, 41, 42, 43 - Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 1
Tuần 13 trang 44, 45, 46, 47 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 14 trang 48, 49, 50, 51 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 15 trang 51, 52, 53, 54 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 16 trang 55, 56, 57, 58 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 17 trang 59, 60, 61, 62 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 1
Tuần 18 trang 63, 64, 65, 66 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 1

Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 2

Tuần 19 trang 5, 6, 7 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 20 trang 8, 9, 10, 11 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 21 trang 11, 12, 13, 14 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 22 trang 15, 16, 17, 18 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 23 trang 18, 19, 20, 21, 22 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 24 trang 23, 24, 25, 26 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 25 trang 26, 27, 28, 29 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 26 trang 30, 31, 32, 33 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 27 trang 33, 34, 35, 36 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 28 trang 37, 38, 39, 40 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 29 trang 40, 41, 42, 43 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 30 trang 44, 45, 46, 47 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 31 trang 48, 49, 50, 51 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 32 trang 52, 53, 54, 55 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 33 trang 56, 57, 58, 59 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 34 trang 59, 60, 61, 62, 63 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 2
Tuần 35 trang 63, 64, 65, 66 - Cùng em học Tiếng Việt 5 Tập 2