Trang chủ > Lớp 10 > Giải BT Hóa học 10

Giải BT Hóa học 10

Giới thiệu về Giải BT Hóa học 10

Ảnh Giải BT Hóa học 10 Giải BT Hóa học 10 gồm 39 bài viết là phương pháp giải các bài tập Hóa học lớp 10. Loạt bài viết này là các bài tập hóa từ chương 1 đến chương 7 của Hoa học 10.
Mục lục các chương:
Chương 1: Nguyên tử
Thành phần nguyên tử
Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị
Luyện tập: Thành phần nguyên tử
Cấu tạo vỏ nguyên tử
Cấu hình electron
Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử
Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học
Chương 3: Liên kết hóa học
Liên kết ion - Tinh thể ion
Liên kết cộng hóa trị
Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
Hóa trị và số oxi hóa
Luyện tập: Liên kết hóa học
Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử
Phản ứng oxi hóa khử
Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
Luyện tập: Phản ứng oxi hóa - khử
Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử
Chương 5: Nhóm Halogen
Khái quát về nhóm halogen, Clo, Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua, Sơ lược về hợp chất có oxi của clo, Flo - Brom - Iot, Luyện tập: Nhóm halogen, Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo, Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iot
Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh
Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Mục lục Giải BT Hóa học 10

Chương 1: Nguyên tử

Bài 1: Thành phần nguyên tử
Bài 2: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị
Bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tử
Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử
Bài 5: Cấu hình electron
Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
Bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài 11: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

Chương 3: Liên kết hóa học

Bài 12: Liên kết ion - Tinh thể ion
Bài 13: Liên kết cộng hóa trị
Bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa
Bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử

Bài 17: Phản ứng oxi hóa khử
Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa - khử
Bài 20: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử

Chương 5: Nhóm Halogen

Bài 21: Khái quát về nhóm halogen
Bài 22: Clo
Bài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua
Bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo
Bài 25: Flo - Brom - Iot
Bài 26: Luyện tập : Nhóm halogen
Bài 27: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo
Bài 28: Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iot

Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh

Bài 29: Oxi - Ozon
Bài 30: Lưu huỳnh
Bài 31: Bài thực hành số 4. Tính chất của oxi, lưu huỳnh
Bài 32: Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit
Bài 33: Axit sunfuric - Muối sunfat
Bài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh
Bài 35: Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học
Bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học
Bài 38: Cân bằng hóa học
Bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học