Trang chủ > Lớp 10 > BT trắc nghiệm Sinh học 10

BT trắc nghiệm Sinh học 10

Giới thiệu về BT trắc nghiệm Sinh học 10

Ảnh BT trắc nghiệm Sinh học 10 BT trắc nghiệm Sinh học 10 gồm 33 bài viết là các bài tập trắc nghiệm sinh học bám sát vào nội dung chương trình Sinh học 10. Loạt bài viết này là các bài tập có chọn lọc giúp các bạn tổng hợp kiến thức có hệ thống.
Giới thiệu chung về thế giới sống
Sinh học tế bào
Chương 1: Thành phần hóa học của tế bào
Chương 2: Cấu trúc tế bào
Chương 3: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
Chương 4: Phân bào
Sinh học vi sinh vật
Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
Chương 2: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
Chương 3: Virut và bệnh truyền nhiễm

Mục lục BT trắc nghiệm Sinh học 10

Giới thiệu chung về thế giới sống

Trắc nghiệm Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống
Trắc nghiệm Bài 2: Các giới sinh vật

Sinh học tế bào

Chương 1: Thành phần hóa học của tế bào

Trắc nghiệm Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước
Trắc nghiệm Bài 4: Cacbohiđrat và lipit
Trắc nghiệm Bài 5: Protêin
Trắc nghiệm Bài 6: Axit nuclêic
Trắc nghiệm Ôn tập chương 1

Chương 2: Cấu trúc tế bào

Trắc nghiệm Bài 7: Tế bào nhân sơ
Trắc nghiệm Bài 8, 9, 10: Tế bào nhân thực
Trắc nghiệm Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
Trắc nghiệm Ôn tập chương 2

Chương 3: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

Trắc nghiệm Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
Trắc nghiệm Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
Trắc nghiệm Bài 16: Hô hấp tế bào
Kiểm tra học kì I
Trắc nghiệm Bài 17: Quang hợp
Trắc nghiệm Ôn tập chương 3

Chương 4: Phân bào

Trắc nghiệm Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
Trắc nghiệm Bài 19: Giảm phân
Trắc nghiệm Ôn tập chương 4

Sinh học vi sinh vật

Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Trắc nghiệm Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
Trắc nghiệm Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật
Trắc nghiệm Ôn tập chương 1

Chương 2: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

Trắc nghiệm Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật
Trắc nghiệm Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật
Trắc nghiệm Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
Trắc nghiệm Ôn tập chương 2

Chương 3: Virut và bệnh truyền nhiễm

Trắc nghiệm Bài 29: Cấu trúc của các loại virut
Trắc nghiệm Bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
Trắc nghiệm Bài 31: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn
Trắc nghiệm Bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
Trắc nghiệm Ôn tập chương 3
Kiểm tra học kì II