Trang chủ > Lớp 9 > Giải BT Lịch sử 9

Giải BT Lịch sử 9

Giới thiệu về Giải BT Lịch sử 9

Ảnh Giải BT Lịch sử 9 Giải BT Lịch sử 9 gồm 34 bài viết là phương pháp giải các bài tập Lịch sử lớp 9. Loạt bài viết này là các bài tập của cả phần 1 và phần 2.
Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay
Chương 1: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai
Chương 2: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay
Chương 3: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay
Chương 4: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay
Chương 5: Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật từ năm 1945 đến nay
Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay
Chương 1: Việt Nam trong những năm 1919 - 1930
Chương 2: Việt Nam trong những năm 1930 - 1939
Chương 3: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945
Chương 4: Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến
Chương 5: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954
Chương 6: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975
Chương 7: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Mục lục Giải BT Lịch sử 9

Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay

Chương 1: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai

Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX -
Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX - trang 10 Lịch Sử 9

Chương 2: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay

Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa -
Bài 4: Các nước châu Á - trang 15 Lịch Sử 9
Bài 5: Các nước Đông Nam Á - trang 22 Lịch Sử 9
Bài 6: Các nước châu Phi - trang 28 Lịch Sử 9
Bài 7: Các nước Mĩ-Latinh - trang 31 Lịch Sử 9

Chương 3: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay

Bài 8: Nước Mĩ - trang 34 sgk Lịch Sử 9
Bài 9: Nhật Bản - trang 37 sgk Lịch Sử 9
Bài 10: Các nước Tây Âu - trang 42 sgk Lịch Sử 9

Chương 4: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay

Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai - trang 45 Lịch Sử 9

Chương 5: Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật từ năm 1945 đến nay

Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật - trang 51 Lịch Sử 9
Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay - trang 53 Lịch Sử 9

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay

Chương 1: Việt Nam trong những năm 1919 - 1930

Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất - trang 57 Lịch Sử 9
Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925) - trang 59 sgk Lịch Sử 9
Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925 - trang 62 sgk Lịch Sử 9
Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời - trang 65 sgk Lịch Sử 9

Chương 2: Việt Nam trong những năm 1930 - 1939

Bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - trang 70 sgk Lịch Sử 9
Bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935 - trang 72 sgk Lịch Sử 9
Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939 - trang 77 sgk Lịch Sử 9

Chương 3: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945

Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 - 1945 - trang 82 sgk Lịch Sử 9
Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 - trang 89 sgk Lịch Sử 9
Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - trang 95 sgk Lịch Sử 9

Chương 4: Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến

Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946) - trang 97 sgk Lịch Sử 9

Chương 5: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954

Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) - trang 104 sgk Lịch Sử 9
Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953) - trang 110 sgk Lịch Sử 9
Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) - trang 119 sgk Lịch Sử 9

Chương 6: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965) - trang 129 sgk Lịch Sử 9
Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973) - trang 142 sgk Lịch Sử 9
Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975) - trang 156 sgk Lịch Sử 9

Chương 7: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 - trang 166 sgk Lịch Sử 9
Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985) - trang 171 sgk Lịch Sử 9
Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) - trang 175 sgk Lịch Sử 9
Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 - trang 183 sgk Lịch Sử 9