Trang chủ > Khác > Kết nối database với Java JDBC

Kết nối database với Java JDBC

Giới thiệu về Kết nối database với Java JDBC

Ảnh Kết nối database với Java JDBC Kết nối database với Java JDBC sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể trình điều khiển JDBC (JDBC Driver) và viết mã (code) cho việc kết nối với cơ sở dữ liệu được cài đặt trên Microsoft SQL Server từ ứng dụng Java.
Kết nối database với Java JDBC gồm có 32 bài viết về JDBC Driver, chuỗi kết nối cho Microsoft SQL Server (sql server jdbc connection string), thiết lập kết nối (establish connection) và chương trình mẫu.

Mục lục Kết nối database với Java JDBC

JDBC cơ bản và nâng cao

Tổng quan về JDBC
Cài đặt JDBC
Giới thiệu JDBC Driver
Kiểu dữ liệu
Kết nối với Database (chung)
Kết nối với Oracle
Kết nối với MySQL
Tạo ứng dụng JDBC đơn giản
Lớp DriverManager
Connection Interface
Statement Interface
PreparedStatement Interface
CallableStatement Interface
ResultSet Interface
Di chuyển trong ResultSet
Quan sát ResultSet
Cập nhật ResultSet
ResultSetMetaData
DatabaseMetaData
RowSet Interface
Giới thiệu Transaction
Ví dụ Commit và Rollback
Ví dụ Savepoint
SQLException: Xử lý ngoại lệ

Danh sách các ví dụ

Ví dụ Batch Processing
Ví dụ chọn cơ sở dữ liệu (SELECTE DATABASE) trong JDBC
Ví dụ tạo cơ sở dữ liệu (CREATE DATABASE) trong JDBC
Ví dụ xóa cơ sở dữ liệu (DROP DATABASE) trong JDBC
Ví dụ tạo bảng (CREATE TABLE) trong JDBC
Ví dụ xóa bảng (DROP TABLE) trong JDBC
Ví dụ chèn bản ghi (INSERT INTO) trong JDBC
Ví dụ chọn bản ghi (SELECT FROM) trong JDBC