Trang chủ > Lớp 11 > BT trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

BT trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Giới thiệu về BT trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Ảnh BT trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 BT trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 gồm 78 bài viết là các bài tập xoay quanh nội dung kiến thức trong chương trình sgk Đại số và Giải tích 11.
Sgk Đại số và Giải tích 11 gồm có 5 chương:
Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
Bài 1: Hàm số lượng giác
Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản
Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

Chương 2: Tổ hợp - Xác suất
Bài 1: Quy tắc đếm
Bài 2: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp
Bài 3: Nhị thức Niu-tơn
Bài 4: Phép thử và biến cố
Bài 5: Xác suất của biến cố

Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân
Bài 1-2: Phương pháp quy nạp toán học - Dãy số
Bài 3: Cấp số cộng
Bài 4: Cấp số nhân

Chương 4: Giới hạn
Bài 1: Giới hạn của dãy số
Bài 2: Giới hạn của hàm số
Bài 3: Hàm số liên tục

Chương 5: Đạo hàm
Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Bài 2: Các quy tắc tính đạo hàm
Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác
Bài 4: Vi phân
Bài 5: Đạo hàm cấp hai
Ôn tập cuối năm

Mục lục BT trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài 1: Hàm số lượng giác

Lý thuyết: Hàm số lượng giác
Tìm tập xác định của hàm số
Xác định tính chẵn - lẻ của hàm số
Bài tập trắc nghiệm: Tìm giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất của hàm số
Bài tập trắc nghiệm: Tìm chu kì của hàm số lượng giác
Bài tập trắc nghiệm: Xác định hàm số có đồ thị cho trước
Bài tập trắc nghiệm: Hàm số lượng giác (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm: Hàm số lượng giác (phần 2)

Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Lý thuyết: Phương trình lượng giác cơ bản
Bài tập trắc nghiệm: Phương trình lượng giác cơ bản
Bài tập trắc nghiệm: Phương trình lượng giác cơ bản (phần 1)

Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

Lý thuyết: Một số phương trình lượng giác cơ bản
Bài tập trắc nghiệm: Một số phương trình lượng giác cơ bản
Bài tập trắc nghiệm: Một số phương trình lượng giác cơ bản (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 1 (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 1 (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 1 (phần 3)
Đề kiểm tra Đại số và giải tích chương 1

Chương 2: Tổ hợp - Xác suất

Bài 1: Quy tắc đếm

Lý thuyết: Quy tắc đếm
Bài tập trắc nghiệm: Quy tắc đếm
Bài tập trắc nghiệm: Quy tắc đếm (phần 1)

Bài 2: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

Lý thuyết: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp
Bài tập trắc nghiệm: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp
Bài tập trắc nghiệm: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp (phần 1)

Bài 3: Nhị thức Niu-tơn

Lý thuyết: Nhị thức Niu - Tơn
Bài tập trắc nghiệm: Nhị thức Niu - Tơn
Bài tập trắc nghiệm: Nhị thức Niu - Tơn (phần 1)

Bài 4: Phép thử và biến cố

Lý thuyết: Phép thử và biến cố
Bài tập trắc nghiệm: Phép thử và biến cố

Bài 5: Xác suất của biến cố

Lý thuyết: Xác suất của biến cố
Bài tập trắc nghiệm: Xác suất của biến cố
Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập chương 2
Đề kiểm tra Đại số và giải tích chương 2

Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân

Bài 1-2: Phương pháp quy nạp toán học - Dãy số

Lý thuyết: Phương pháp quy nạp toán học - Dãy số
Bài tập trắc nghiệm: Phương pháp quy nạp toán học - Dãy số
Bài tập trắc nghiệm: Phương pháp quy nạp toán học - Dãy số (phần 1)

Bài 3: Cấp số cộng

Lý thuyết: Cấp số cộng
Bài tập trắc nghiệm: Cấp số cộng

Bài 4: Cấp số nhân

Lý thuyết: Cấp số nhân
Bài tập trắc nghiệm: Cấp số nhân
Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 3
Đề kiểm tra Đại số và giải tích chương 3

Chương 4: Giới hạn

Bài 1: Giới hạn của dãy số

Lý thuyết: Giới hạn của dãy số
Bài tập trắc nghiệm: Giới hạn của dãy số (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm: Giới hạn của dãy số (phần 2)

Bài 2: Giới hạn của hàm số

Lý thuyết: Giới hạn của hàm số
Bài tập trắc nghiệm: Giới hạn của hàm số
Bài tập trắc nghiệm: Giới hạn của hàm số (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm: Giới hạn của hàm số (phần 2)

Bài 3: Hàm số liên tục

Lý thuyết: Hàm số liên tục
Bài tập trắc nghiệm: Hàm số liên tục
Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 4 (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 4 (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 4 (phần 3)
Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 4 (phần 4)
Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 4 (phần 5)
Đề kiểm tra Đại số và giải tích chương 4

Chương 5: Đạo hàm

Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Lý thuyết: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Bài tập trắc nghiệm: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Bài 2: Các quy tắc tính đạo hàm

Lý thuyết: Các quy tắc tính đạo hàm
Bài tập trắc nghiệm: Các quy tắc tính đạo hàm

Bài 3: Đạo hàm của các hàm số lượng giác

Lý thuyết: Đạo hàm của các hàm số lượng giác
Bài tập trắc nghiệm: Đạo hàm của các hàm số lượng giác

Bài 4: Vi phân

Lý thuyết: Vi phân
Bài tập trắc nghiệm: Vi phân

Bài 5: Đạo hàm cấp hai

Lý thuyết: Đạo hàm cấp hai
Bài tập trắc nghiệm: Đạo hàm cấp hai
Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 5 (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập Chương 5 (phần 2)
Đề kiểm tra Đại số và giải tích chương 5
Hướng dẫn giải Đề kiểm tra Đại số và giải tích chương 5

Ôn tập cuối năm

Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm Đại số và giải tích (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm Đại số và giải tích (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm Đại số và giải tích (phần 3)
Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm Đại số và giải tích (phần 4)
Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm Đại số và giải tích (phần 5)
Bài tập trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm Đại số và giải tích (phần 6)
Đề kiểm tra cuối năm Đại số và giải tích 11