Trang chủ > Lớp 9 > Giải VBT Lịch Sử 9

Giải VBT Lịch Sử 9

Giới thiệu về Giải VBT Lịch Sử 9

Ảnh Giải VBT Lịch Sử 9 Giải VBT Lịch Sử 9 gồm 34 bài viết là phương pháp giải các bài tập trong Vở bài tập Lịch sử lớp 9. Loạt bài này bám sát vào chương trình Lịch sử 9.
Mục lục sgk Lịch sử 9:
Chương I: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai
Chương II: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay
Chương III: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay
Chương IV: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay
Chương V: Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật từ năm 1945 đến nay
Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay
Chương I: Việt Nam trong những năm 1919 - 1930
Chương II: Việt Nam trong những năm 1930 - 1939
Chương III: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945
Chương IV: Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến
Chương V: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954
Chương VI: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975
Chương VII: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Mục lục Giải VBT Lịch Sử 9

Chương I: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai

Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX
Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Chương II: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay

Bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
Bài 4: Các nước châu Á
Bài 5: Các nước Đông Nam Á
Bài 6: Các nước châu Phi
Bài 7: Các nước Mĩ-Latinh

Chương III: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay

Bài 8: Nước Mĩ
Bài 9: Nhật Bản
Bài 10: Các nước Tây Âu

Chương IV: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay

Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai

Chương V: Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật từ năm 1945 đến nay

Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học-kĩ thuật
Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ năm 1945 đến nay

Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay

Chương I: Việt Nam trong những năm 1919 - 1930

Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất
Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)
Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925
Bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời

Chương II: Việt Nam trong những năm 1930 - 1939

Bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
Bài 19: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935
Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939

Chương III: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945

Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 - 1945
Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Chương IV: Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến

Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

Chương V: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954

Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)
Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)

Chương VI: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Năm (1954-1965)
Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973)
Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)

Chương VII: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975
Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985)
Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)
Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000