Trang chủ > Lớp 11 > BT trắc nghiệm Sinh học 11

BT trắc nghiệm Sinh học 11

Giới thiệu về BT trắc nghiệm Sinh học 11

Ảnh BT trắc nghiệm Sinh học 11 BT trắc nghiệm Sinh học 11 gồm 65 bài viết là các bài tập trắc nghiệm có chọn lọc. Các bài tập trắc nghiệm này có nội dung xoay quanh kiến thức của chương trình Sinh học lớp 11.
Mục lục chương trình Sinh học 11:
Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng
A. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật
B. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật
Chương 2: Cảm ứng
A. Cảm ứng ở thực vật
B. Cảm ứng ở động vật
Chương 3: Sinh trưởng và phát triển
A. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
B. Sinh trưởng và phát triển ở động vật
Chương 4: Sinh sản
A. Sinh sản ở thực vật
B. Sinh sản ở động vật

Mục lục BT trắc nghiệm Sinh học 11

Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng

A. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

Trắc nghiệm Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
Trắc nghiệm Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ (tiếp)
Trắc nghiệm Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây
Trắc nghiệm Bài 3: Thoát hơi nước
Trắc nghiệm Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng
Trắc nghiệm Bài 5: Dinh dưỡng Ni-tơ ở thực vật
Trắc nghiệm Bài 6: Dinh dưỡng Ni-tơ ở thực vật (tiếp)
Trắc nghiệm Bài 8: Quang hợp ở thực vật
Trắc nghiệm Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM
Trắc nghiệm Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM (tiếp)
Trắc nghiệm Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM (tiếp theo)
Trắc nghiệm Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp
Trắc nghiệm Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng
Trắc nghiệm Bài 12: Hô hấp ở thực vật
Trắc nghiệm Bài 12: Hô hấp ở thực vật (tiếp)

B. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

Trắc nghiệm Bài 15: Tiêu hóa ở động vật
Trắc nghiệm Bài 15: Tiêu hóa ở động vật (tiếp)
Trắc nghiệm Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)
Trắc nghiệm Bài 17: Hô hấp ở động vật
Trắc nghiệm Bài 17: Hô hấp ở động vật (tiếp)
Trắc nghiệm Bài 17: Hô hấp ở động vật (tiếp theo)
Trắc nghiệm Bài 18: Tuần hoàn máu
Trắc nghiệm Bài 18: Tuần hoàn máu (tiếp)
Trắc nghiệm Bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo)
Trắc nghiệm Bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo)
Trắc nghiệm Bài 20: Cân bằng nội môi
Trắc nghiệm Bài 20: Cân bằng nội môi (tiếp)
Bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 1
Bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 1 (tiếp)

Chương 2: Cảm ứng

A. Cảm ứng ở thực vật

Trắc nghiệm Bài 23: Hướng động
Trắc nghiệm Bài 24: Ứng động

B. Cảm ứng ở động vật

Trắc nghiệm Bài 26: Cảm ứng ở động vật
Trắc nghiệm Bài 26: Cảm ứng ở động vật (tiếp)
Trắc nghiệm Bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)
Trắc nghiệm Bài 28: Điện thế nghỉ
Trắc nghiệm Bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
Trắc nghiệm Bài 30: Truyền tin qua Xinap
Trắc nghiệm Bài 31: Tập tính ở động vật
Trắc nghiệm Bài 32: Tập tính ở động vật (tiếp)
Trắc nghiệm Bài 32: Tập tính ở động vật (tiếp theo)
Bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 2
Bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 2 (tiếp)
Đề kiểm tra học kì 1

Chương 3: Sinh trưởng và phát triển

A. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

Trắc nghiệm Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật
Trắc nghiệm Bài 35: Hoocmon ở thực vật
Trắc nghiệm Bài 35: Hoocmon ở thực vật (tiếp)
Trắc nghiệm Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa
Trắc nghiệm Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa (tiếp)

B. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Trắc nghiệm Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật
Trắc nghiệm Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp)
Trắc nghiệm Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật
Trắc nghiệm Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp)
Trắc nghiệm Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)
Bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 3

Chương 4: Sinh sản

A. Sinh sản ở thực vật

Trắc nghiệm Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật
Trắc nghiệm Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật (tiếp)
Trắc nghiệm Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật
Trắc nghiệm Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật (tiếp)

B. Sinh sản ở động vật

Trắc nghiệm Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật
Trắc nghiệm Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật
Trắc nghiệm Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản
Trắc nghiệm Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản (tiếp)
Trắc nghiệm Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người
Bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 4
Đề kiểm tra học kì 2