Trang chủ > Lớp 7 > Giải BT Sinh 7 (ngắn nhất)

Giải BT Sinh 7 (ngắn nhất)

Giới thiệu về Giải BT Sinh 7 (ngắn nhất)

Ảnh Giải BT Sinh 7 (ngắn nhất) Giải BT Sinh 7 (ngắn nhất) gồm có 8 chương với 71 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh gồm 5 bài viết
Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh gồm 5 bài viết
.......
Chương 7: Sự tiến hóa của động vật gồm 4 bài viết
Chương 8: Động vật và đời sống con người gồm 7 bài viết.
Giải BT Sinh 7 (ngắn nhất) giúp các em học sinh hoàn thành bài tập sinh học lớp 7 một cách chính xác nhất, ngắn gọn nhất. Qua đó nắm chắc kiến thức và thêm yêu thích môn học này hơn!

Mục lục Giải BT Sinh 7 (ngắn nhất)

Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh

Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh - Giải BT Sinh 7 (ngắn nhất)
Bài 4: Trùng roi - Giải BT Sinh 7 (ngắn nhất)
Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày - Giải BT Sinh 7 (ngắn nhất)
Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét - Giải BT Sinh 7 (ngắn nhất)
Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh - Giải BT Sinh 7 (ngắn nhất)

Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh

Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh
Bài 4: Trùng roi
Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày
Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét
Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh

Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh
Bài 4: Trùng roi
Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày
Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét
Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

Chương 2: Ngành ruột khoang

Bài 8: Thủy tức - trang 29 Sinh học 7
Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang - trang 33 Sinh học 7
Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang - trang 37 Sinh học 7

Chương 3: Các ngành giun

Bài 11: Sán lá gan - trang 41 Sinh học 7
Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp - trang 45 Sinh học 7
Bài 13: Giun đũa - trang 48 Sinh học 7
Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn - trang 51 Sinh học 7
Bài 15: Giun đất - trang 54 Sinh học 7
Bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất - Sinh học lớp 7
Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt - trang 59 Sinh học 7

Chương 4: Ngành thân mềm

Bài 18: Trai sống - trang 63 Sinh học 7
Bài 19: Một số thân mềm khác - trang 66 Sinh học 7
Bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm - Sinh học 7
Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm - trang 71 Sinh học 7

Chương 5: Ngành chân khớp

Bài 22: Tôm sông - trang 75 Sinh học 7
Bài 23: Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông - Sinh học 7
Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác - trang 80 Sinh học 7
Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện - trang 82 Sinh học 7
Bài 26: Châu chấu - trang 86 Sinh học 7
Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ - trang 90 Sinh học 7
Bài 28: Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ - Sinh học 7
Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp - trang 96 Sinh học 7
Bài 30: Ôn tập phần 1 - Động vật không xương sống - trang 100 Sinh học 7

Chương 6: Ngành động vật có xương sống

Bài 31: Cá chép - trang 103 Sinh học 7
Bài 32: Thực hành: Mổ cá - Sinh học 7
Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép - trang 108 Sinh học 7
Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá - trang 111 Sinh học 7
Bài 35: Ếch đồng - trang 113 Sinh học 7
Bài 36: Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ - Sinh học 7
Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư - trang 120 Sinh học 7
Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài - trang 124 Sinh học 7
Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn - trang 127 Sinh học 7
Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát - trang 130 Sinh học 7
Bài 41: Chim bồ câu - trang 135 Sinh học 7
Bài 42: Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu -
Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu - trang 140 Sinh học 7
Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim - trang 143 Sinh học 7
Bài 45: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim - Sinh học 7
Bài 46: Thỏ - trang 150 Sinh học 7
Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ - trang 152 Sinh học 7
Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi - trang 157 Sinh học 7
Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi - trang 160 Sinh học 7
Bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt - trang 164 Sinh học 7
Bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng - trang 167 Sinh học 7
Bài 52: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú - Sinh học 7

Chương 7: Sự tiến hóa của động vật

Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển - trang 172 Sinh học 7
Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể - trang 176 Sinh học 7
Bài 55: Tiến hóa về sinh sản - trang 179- Sinh học 7
Bài 56: Cây phát sinh giới động vật - trang 182 Sinh học 7

Chương 8: Động vật và đời sống con người

Bài 57: Đa dạng sinh học - trang 187 Sinh học 7
Bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo) - trang 190 Sinh học 7
Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học - trang 193 Sinh học 7
Bài 60: Động vật quý hiếm - trang 196 Sinh học 7
Bài 61,62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương - Sinh học 7
Bài 63: Ôn tập - trang 200 Sinh học 7
Bài 64,65,66: Tham quan thiên nhiên - Sinh học 7