Trang chủ > Khác > Thư viện C chuẩn

Thư viện C chuẩn

Giới thiệu về Thư viện C chuẩn

Ảnh Thư viện C chuẩn C là một ngôn ngữ lập trình máy tính được phát triển bởi Dennis M. Ritchie vào năm 1972, tại thư viện Bell Telephone Lab để phát triển hệ điều hành Unix. C hiện làlà ngôn ngữ máy tính được sử dụng phổ biến nhất, nó cùng và ngôn ngữ Java là các ngôn ngữ lập trình phổ biến hàng đầu và được sử dụng một cách rộng rãi trong giới lập trình viên hiện đại.

Thư viện C chuẩn (C Standard Library) là tập hợp nhiều hàm, hằng và header file như < assert. h> , < stdio. h> , < stdlib. h> , < ctype. h> < math. h> , < string. h> , < limits. h>... đã được xây dựng sẵn.

Mục lục Thư viện C chuẩn

<assert.h>
<ctype.h>
<errno.h>
<float.h>
<limits.h>
<locale.h>
<math.h>
<setjmp.h>
<signal.h>
<stdarg.h>
<stddef.h>
<stdio.h>
<stdlib.h>
<string.h>
<time.h>