Trang chủ > Khác > Học JSP (cơ bản và nâng cao)

Học JSP (cơ bản và nâng cao)

Giới thiệu về Học JSP (cơ bản và nâng cao)

Ảnh Học JSP (cơ bản và nâng cao) Học JSP gồm hai phần là JSP cơ bản và JSP nâng cao.
JSP là viết tắt của JavaServer Pages, là một công nghệ lập trình Server-Side mang đến cho bạn khả năng xây dựng những ứng dụng trên Web động, độc lập nền tảng. JSP có quyền truy cập đến toàn bộ gia đình Java APIs trong đó có JDBC API để truy cập Enterprise Database. Loạt bài học về JSP cơ bản và nâng cao sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Java Server Pages (JSP) để phát triển các ứng dụng Web theo các bước đơn giản và dễ dàng.

Sử dụng JSP, bạn có thể thu thập input từ người dùng dựa trên các Webpage Form, trình bày những record từ một Database hoặc đăng ký quyền ưu tiên của người dùng, truy cập những thành phần JavaBeans, chia sẻ thông tin giữa các Request, page, và truyền điều khiển giữa các page…

Mục lục Học JSP (cơ bản và nâng cao)

JSP - Giới thiệu

JSP cơ bản

JSP - Tổng quan
JSP - Cài đặt môi trường
JSP - Cấu trúc
JSP - Vòng đời (Life Cycle)
JSP - Cú pháp
JSP - Directive
JSP - Action
JSP - Đối tượng ẩn (Implicit)
JSP - Client Request
JSP - Server Response
JSP - Http Code
JSP - Xử lý Form
JSP - Filter
JSP - Xử lý Cookie
JSP - Session Tracking
JSP - Upload File
JSP - Date
JSP - Page Redirect
JSP - Hit Counter
JSP - Auto Refresh

JSP nâng cao

JSP - Gửi Email
JSP - Standard Tag Library (JSTL)
JSP - Truy cập Database
JSP - XML Data
JSP - JavaBean
JSP - Custom Tags
JSP - Expression Language (EL)
JSP - Xử lý ngoại lệ (Exception)
JSP - Debug
JSP - Bảo mật
JSP - Đa ngôn ngữ