Trang chủ > Lớp 10 > Chuyên đề Sinh 10

Chuyên đề Sinh 10

Giới thiệu về Chuyên đề Sinh 10

Ảnh Chuyên đề Sinh 10 Chuyên đề Sinh 10 gồm 83 bài viết là các bài tập Sinh lớp 10 theo chuyên đề và có đáp án. Loạt bài này giúp các bạn ôn tập kiến thức Sinh 10, đồng thời có các bài tập nâng cao giúp bạn nâng cao kiến thức.
Các chuyên đề:
Chuyên đề: Thành phần tế bào
Chuyên đề: Giới thiệu chung về thế giới sống
Chuyên đề: Chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào
Chuyên đề: Cấu trúc của tế bào
Chuyên đề: Virut và bệnh truyền nhiễm
Chuyên đề: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
Chuyên đề: Phân bào
Chuyên đề: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Mục lục Chuyên đề Sinh 10

Chuyên đề: Thành phần tế bào

Các nguyên tố hoá học
Nước và vai trò của nước trong tế bào
Cacbohiđrat
Lipit
Prôtêin
Axit nuclêic
Câu hỏi trắc nghiệm Thành phần tế bào (phần 1)
Câu hỏi trắc nghiệm Thành phần tế bào (phần 2)
Câu hỏi trắc nghiệm Thành phần tế bào (phần 3)
Câu hỏi trắc nghiệm Thành phần tế bào (phần 4)

Chuyên đề: Giới thiệu chung về thế giới sống

Các cấp tổ chức của thế giới sống
Đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống
Giới và hệ thống phân loại 5 giới
Đặc điểm chính của mỗi giới
Bài tập tự luận giới thiệu chung về thế giới sống
Câu hỏi trắc nghiệm giới thiệu chung về thế giới sống (phần 1)
Câu hỏi trắc nghiệm giới thiệu chung về thế giới sống (phần 2)
Câu hỏi trắc nghiệm giới thiệu chung về thế giới sống (phần 3)

Chuyên đề: Chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào

Năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào
Chuyển hoá vật chất
Enzim
Vai trò của enzim trong quá trình chuyển hoá vật chất
Khái niệm hô hấp tế bào
Các giai đoạn chính của quá trình hô hấp tế bào
Khái niệm quang hợp
Các pha của quá trình quang hợp
Bài tập tự luận chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào
Câu hỏi trắc nghiệm chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào (phần 1)
Câu hỏi trắc nghiệm chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào (phần 2)
Câu hỏi trắc nghiệm chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào (phần 3)

Chuyên đề:Cấu trúc của tế bào

Tế bào nhân sơ
Tế bào nhân thực
Bài tập tự luận cấu trúc của tế bào
Câu hỏi trắc nghiệm cấu trúc của tế bào (phần 1)
Câu hỏi trắc nghiệm cấu trúc của tế bào (phần 2)
Câu hỏi trắc nghiệm cấu trúc của tế bào (phần 3)
Câu hỏi trắc nghiệm cấu trúc của tế bào (phần 4)

Chuyên đề: Virut và bệnh truyền nhiễm

Khái niệm và phân loại virut
Cấu tạo của virut
Hình thái của virut
Chu trình nhân lên của virut
HIV/AIDS
Các virut kí sinh ở vi sinh vật, thực vật và côn trùng
Ứng dụng của virut trong thực tiễn
Bệnh truyền nhiễm
Miễn dịch
Bài tập tự luận Virut và bệnh truyền nhiễm
Bài tập tự luận Virut và bệnh truyền nhiễm(tiếp)
Câu hỏi trắc nghiệm Virut và bệnh truyền nhiễm (phần 1)
Câu hỏi trắc nghiệm Virut và bệnh truyền nhiễm (phần 2)
Câu hỏi trắc nghiệm Virut và bệnh truyền nhiễm (phần 3)
Câu hỏi trắc nghiệm Virut và bệnh truyền nhiễm (phần 4)

Chuyên đề: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

Khái niệm sinh trưởng
Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn
Sinh sản của vi sinh vật nhân sơ
Sinh sản của vi sinh vật nhân thực
Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
Bài tập tự luận Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
Bài tập tự luận Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật (tiếp)
Câu hỏi trắc nghiệm Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật (phần 1)
Câu hỏi trắc nghiệm Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật (phần 2)
Câu hỏi trắc nghiệm Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật (phần 3)
Câu hỏi trắc nghiệm Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật (phần 4)

Chuyên đề: Phân bào

Chu kì tế bào
Quá trình nguyên phân
Ví dụ về Nguyên phân
Giảm phân
Ví dụ về Giảm phân
Bài tập tự luận Phân bào
Bài tập tự luận Phân bào (tiếp)
Câu hỏi trắc nghiệm Phân bào (phần 1)
Câu hỏi trắc nghiệm Phân bào (phần 2)
Câu hỏi trắc nghiệm Phân bào (phần 3)
Câu hỏi trắc nghiệm Phân bào (phần 4)

Chuyên đề: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Khái quát về vi sinh vật
Môi trường và các kiểu dinh dưỡng
Hô hấp và lên men
Quá trình tổng hợp các chất ở vi sinh vật
Quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật
Bài tập tự luận Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
Câu hỏi trắc nghiệm Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật (phần 1)
Câu hỏi trắc nghiệm Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật (phần 2)
Câu hỏi trắc nghiệm Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật (phan 3)