Trang chủ > Lớp 7 > Giải SBT Toán 7

Giải SBT Toán 7

Giới thiệu về Giải SBT Toán 7

Ảnh Giải SBT Toán 7 Giải SBT Toán 7 gồm 2 tập:
Tập 1: gồm 4 chương với 38 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Phần Đại số Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực gồm 13 bài viết
......
Phần Hình học - Chương 2: Tam giác gồm 9 bài viết.
Tập 2 gồm 3 chương với 26 bài viết
Phần Đại số - Chương 3: Thống kê gồm 5 bài viết
......
Phần Hình học - Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác gồm 11 bài viết.
Giải SBT Toán 7 giúp các em học sinh có được hướng dẫn giải các bài tập trong SBT Toán 7 quá đó nắm chắc thêm kiến thức và ngày càng đạt kết quả cao trong học tập.

Mục lục Giải SBT Toán 7

Sách bài tập Toán 7 Tập 1

Phần Đại số - Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực

Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ - trang 5 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ - trang 7 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ - trang 8 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân - trang 12 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ - trang 14 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp) - trang 17 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Bài 7: Tỉ lệ thức - trang 19 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau - trang 21 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn - trang 23 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Bài 10: Làm tròn số - trang 25 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai - trang 27 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Bài 12: Số thực - trang 30 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Ôn tập chương 1 - trang 32 sách bài tập Toán 7 Tập 1

Phần Đại số - Chương 2: Hàm số và đồ thị

Bài 1: Đại lượng tỉ tệ thuận - trang 65 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận - trang 66 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch - trang 68 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch - trang 70 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Bài 5: Hàm số - trang 72 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Bài 6: Mặt phẳng tọa độ - trang 74 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) - trang 77 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Ôn tập chương 2 - trang 82 sách bài tập Toán 7 Tập 1

Phần Hình học - Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

Bài 1: Hai góc đối đỉnh - trang 99 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc - trang 102 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng - trang 103 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Bài 4: Hai đường thẳng song song - trang 106 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song - trang 108 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Bài 6: Từ vuông góc đến song song - trang 110 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Bài 7: Định lí - trang 111 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Ôn tập chương 1 - trang 113 sách bài tập Toán 7 Tập 1

Phần Hình học - Chương 2: Tam giác

Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác - trang 137 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Bài 2: Hai tam giác bằng nhau - trang 139 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) - trang 140 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c) - trang 142 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc (g.c.g) - trang 144 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Bài 6: Tam giác cân - trang 147 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Bài 7: Định lí Pi-ta-go - trang 149 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông - trang 151 sách bài tập Toán 7 Tập 1
Ôn tập chương 2 - trang 152 sách bài tập Toán 7 Tập 1

Sách bài tập Toán 7 Tập 2

Phần Đại số - Chương 3: Thống kê

Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số - trang 5 sách bài tập Toán 7 Tập 2
Bài 2: Bảng - trang 6 sách bài tập Toán 7 Tập 2
Bài 3: Biểu đồ - trang 8 sách bài tập Toán 7 Tập 2
Bài 4: Số trung bình cộng - trang 10 sách bài tập Toán 7 Tập 2
Ôn tập chương 3 - Phần Đại số - trang 12 sách bài tập Toán 7 Tập 2

Phần Đại số - Chương 4: Biểu Thức Đại Số

Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số - trang 18 sách bài tập Toán 7 Tập 2
Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số - trang 19 sách bài tập Toán 7 Tập 2
Bài 3: Đơn thức - trang 21 sách bài tập Toán 7 Tập 2
Bài 4: Đơn thức đồng dạng - trang 21 sách bài tập Toán 7 Tập 2
Bài 5: Đa thức - trang 22 sách bài tập Toán 7 Tập 2
Bài 6: Cộng, trừ đa thức - trang 23 sách bài tập Toán 7 Tập 2
Bài 7: Đa thức một biến - trang 24 sách bài tập Toán 7 Tập 2
Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến - trang 25 sách bài tập Toán 7 Tập 2
Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến - trang 26 sách bài tập Toán 7 Tập 2
Ôn tập chương 4 - Phần Đại số - trang 27 sách bài tập Toán 7 Tập 2

Phần Hình học - Chương 3: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác

Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác - trang 36 sách bài tập Toán 7 Tập 2
Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu - trang 38 sách bài tập Toán 7 Tập 2
Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác - trang 40 sách bài tập Toán 7 Tập 2
Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác - trang 42 sách bài tập Toán 7 Tập 2
Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc - trang 44 sách bài tập Toán 7 Tập 2
Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác - trang 46 sách bài tập Toán 7 Tập 2
Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng - trang 47 sách bài tập Toán 7 Tập 2
Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác - trang 49 sách bài tập Toán 7 Tập 2
Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác - trang 50 sách bài tập Toán 7 Tập 2
Ôn tập chương 3 - Phần Hình học - trang 52 sách bài tập Toán 7 Tập 2
Ôn tập cuối năm (phần Đại số - phần Hình học) - trang 100 sách bài tập Toán 7 Tập 2