Trang chủ > Lớp 7 > 720 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 7 mới (có đáp án)

720 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 7 mới (có đáp án)

Giới thiệu về 720 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 7 mới (có đáp án)

Ảnh 720 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 7 mới (có đáp án) 720 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 7 mới (có đáp án) gồm có 12 Unit với tổng số 48 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Unit 1: My hobbies gồm có 4 bài viết
Unit 2: Health gồm có 4 bài viết
....
Unit 11: Travelling in the future gồm có 4 bài viết
Unit 12: An overcrowded world gồm có 4 bài viết
720 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 7 mới (có đáp án) giúp cho các em học sinh lớp 7 có được tài liệu ôn tập, làm bài và đối chiếu kết quả. Từ đó thêm nắm chắc kiến thức môn ngoại ngữ này hơn.

Mục lục 720 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 7 mới (có đáp án)

Unit 1: My hobbies

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Writing

Unit 2: Health

Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Writing

Unit 3: Community service

Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Writing

Unit 4: Music and arts

Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Writing

Unit 5: Vietnamese food and drink

Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Writing

Unit 6: The first university in Viet Nam

Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Writing

Unit 7: Traffic

Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Writing

Unit 8: Films

Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Writing

Unit 9: Festivals around the world

Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Writing

Unit 10: Sources of energy

Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Writing

Unit 11: Travelling in the future

Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 Writing

Unit 12: An overcrowded world

Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Writing