Trang chủ > Lớp 11 > BT trắc nghiệm Hóa 11

BT trắc nghiệm Hóa 11

Giới thiệu về BT trắc nghiệm Hóa 11

Ảnh BT trắc nghiệm Hóa 11 BT trắc nghiệm Hóa 11 gồm 48 bài viết là các bài tập trắc nghiệm môn Hóa học lớp 11. Các bài tập này có kiến thức bám sát vào 9 chương của sách giáo khoa Hóa 11:

Chương 1: Sự điện li
Bài 1: Sự điện li
Bài 2: Axit, bazơ và muối
Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ
Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho
Bài 7: Nitơ
Bài 8: Amoniac và muối amoni
Bài 9: Axit nitric và muối nitrat
Bài 10: Photpho
Bài 11: Axit photphoric và muối photphat
Bài 12: Phân bón hóa học
Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
Bài 14: Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho
Chương 3: Cacbon - Silic
Bài 15: Cacbon
Bài 16: Hợp chất của cacbon
Bài 17: Silic và hợp chất của silic
Bài 18: Công nghiệp silicat
Bài 19: Luyện tập: Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ
Bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ
Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 23: Phản ứng hữu cơ
Bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Chương 5: Hiđrocacbon no
Bài 25: Ankan
Bài 26: Xicloankan
Bài 27: Luyện tập: Ankan và xicloankan
Bài 28: Bài thực hành số 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

Chương 6: Hiđrocacbon không no
Bài 29: Anken
Bài 30: Ankađien
Bài 31: Luyện tập: Anken và ankađien
Bài 32: Ankin
Bài 33: Luyện tập: Ankin
Bài 34: Bài thực hành 4: Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon
Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
Bài 36: Luyện tập: Hiđrocacbon thơm
Bài 37: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
Bài 38: Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol
Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
Bài 40: Ancol
Bài 41: Phenol
Bài 42: Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol, phenol
Bài 43: Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Chương 9: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic
Bài 44: Anđehit - Xeton
Bài 45: Axit cacboxylic
Bài 46: Luyện tập: Anđehit - Xeton- Axit cacboxylic
Bài 47: Bài thực hành 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

Mục lục BT trắc nghiệm Hóa 11

Chương 1: Sự điện li

15 câu trắc nghiệm Sự điện li cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Axit, bazơ, muối cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li cực hay có đáp án
16 câu trắc nghiệm Axit, bazơ và muối, Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li cực hay có đáp án
5 câu trắc nghiệm Thực hành Tính axit, bazơ cực hay có đáp án
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Bài kiểm tra số 1)

Chương 2: Nitơ - Photpho

15 câu trắc nghiệm Nitơ cực hay có đáp án
16 câu trắc nghiệm Amoniac và muối amoni cực hay có đáp án
16 câu trắc nghiệm Axit nitric và muối nitrat cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Photpho cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Axit photphoric và muối photphat cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Phân bón hóa học cực hay có đáp án
16 câu trắc nghiệm Tính chất của nitơ, photpho cực hay có đáp án
4 câu trắc nghiệm Thực hành Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho cực hay có đáp án
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Bài kiểm tra số 2)

Chương 3: Cacbon - Silic

15 câu trắc nghiệm Cacbon cực hay có đáp án
18 câu trắc nghiệm Hợp chất của cacbon cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Silic và hợp chất của silic cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Tính chất của cacbon, silic cực hay có đáp án

Chương 4: Đại cương về hóa học vô cơ

16 câu trắc nghiệm Mở đầu về hóa học hữu cơ cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Công thức phân tử hợp chất hữu cơ cực hay có đáp án
14 câu trắc nghiệm Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ cực hay có đáp án
16 câu trắc nghiệm Hợp chất hữu cơ cực hay có đáp án
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án (Bài kiểm tra số 1)

Chương 5: Hidrocacbon no

16 câu trắc nghiệm Ankan cực hay có đáp án
16 bài tập trắc nghiệm Ankan có đáp án hay nhất
Trắc nghiệm Thực hành: Phân tích định tính nguyên tố metan cực hay có đáp án

Chương 6: Hidrocacbon không no

16 câu trắc nghiệm Anken cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Ankađien cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Anken và Ankađien cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Ankin cực hay có đáp án
15 bài tập trắc nghiệm Ankin có đáp án hay nhất
Trắc nghiệm Thực hành: Điều chế và tính chất của etilen và axetilen có đáp án
Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án (Bài kiểm tra số 2)

Chương 7: Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hidrocacbon

16 câu trắc nghiệm Benzen và đồng đẳng cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm cực hay có đáp án
16 câu trắc nghiệm Hệ thống hóa về hidrocacbon cực hay có đáp án

Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

15 câu trắc nghiệm Ancol cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Phenol cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Ancol và phenol cực hay có đáp án
Câu hỏi trắc nghiệm Tính chất của etanol, glixerol và phenol cực hay có đáp án

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic

16 câu trắc nghiệm Andehit cực hay có đáp án
16 câu trắc nghiệm Axit cacboxylic cực hay có đáp án
15 câu trắc nghiệm Andehit, Axit cacboxylic cực hay có đáp án
5 câu trắc nghiệm Tính chất của andehit và axit cacboxylic cực hay có đáp án
Bài tập trắc nghiệm Ôn tập Hóa học 11 Học kì 2 có đáp án
Đề kiểm tra học kì 2 Hóa học 11 cực hay có đáp án