Trang chủ > Lớp 11 > Chuyên đề Toán 11 (có đáp án) > Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác - Chuyên đề Toán 11

Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác - Chuyên đề Toán 11

Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác

A. Phương pháp giải

Để giải phương trình quy về phương trình phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác ta nên:

• Sử dụng các công thức cộng; công thức nhân đôi; công thức biến đổi tổng thành tích; tích thành tổng. .. để đưa phương trình đã cho về phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác.

• Sử dụng phương pháp giải phương trình phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác. Từ đó, suy ra nghiệm của phương trình đã cho.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Giải phương trình: cosx = 3 - sin2 x

A. π + k2π

B. k2π

C. kπ

D. π/2+ k2π

Bài giải:

Đáp án đúng là: A.

Hướng dẫn:

Ta có: cosx = 3 - sin2 x

⇒ 3- sin2 x – cosx = 0

⇒ 3- (1- cos2 x) – cosx = 0

⇒ cos2 x - cosx + 2 = 0

Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 1

Với cosx = -1 thì x = π + k2π

Ví dụ 2. Giải phương trình: sin2 x + 2sin2 2x – 6sinx. cosx + cos2x = 0

A. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 2

B. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 3

C. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 4

D. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 5

Bài giải:

Đáp án đúng là: A.

Hướng dẫn:

Ta có: sin2x + 2sin2 2x – 6sinx. cosx + cos2x = 0

⇒ 2sin22x - 6sinx. cosx + (sin2 x + cos2x) = 0

⇒ 2sin2 2x – 3sin2x + 1 = 0

Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 6

Ví dụ 3. Giải phương trình: 2cos2 x + 5sin2x + 5sinx = 0

A. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 7

B. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 8

C. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 9

D. Đáp án khác

Bài giải:

Đáp án đúng là: D.

Hướng dẫn:

Ta có: 2cos2 x + 5sin2 x + 5sinx = 0

⇒ 2 (cos2 x + sin2 x) + 3sin2x + 5sinx = 0

⇒ 2 + 3sin2 x + 5sinx = 0

Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 10

Ví dụ 4. Các họ nghiệm của phương trình cos2x - sinx = 0 là

A.Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 11

B. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 12

C. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 13

D. Đáp án khác

Bài giải:

Đáp án đúng là: A.

Hướng dẫn:

Ta có: cos2x - sinx = 0

⇒ 1 - 2sin2 x – sinx = 0

Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 14

Ví dụ 5. Họ nghiệm của phương trình: – cos22x – 2sin2x + 2 = 0 là:

A. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 15

B. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 16

C. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 17

D. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 18

Bài giải:

Đáp án đúng là: B.

Hướng dẫn:

Ta có: - cos2 2x – 2sin2x + 2 = 0

⇒ sin2 2x - 1 - 2sin2x + 2 = 0

⇒ sin2 2x – 2sin2x + 1 = 0

⇒ sin2x = 1

⇒ 2x = π/2 + k2π

⇒ x = π/4 + kπ

Ví dụ 6: Một họ nghiệm của phương trình cos22x + sin2x - 1 = 0 là:

A. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 19

B. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 20

C. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 21

D. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 22

Bài giải:

Đáp án đúng là: D.
Hướng dẫn:
Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 23

Ví dụ 7. Giải phương trình lượng giác 4sin4x + 12cos2 x – 7 = 0 có nghiệm là:

A. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 24

B. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 25

C. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 26

D. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 27

Bài giải:

Đáp án đúng là: B.

Hướng dẫn:

Ta có: 4sin2x +12cos2 x – 7 = 0

⇒ 4sin2 x + 12 (1-sin2 x) – 7 = 0

⇒ 4sin2 x – 12sin2x + 5 = 0.

Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 28

Ví dụ 8: Phương trình cos2 (x + π/3) + 4 cos⁡ (π/6 - x) = 5/2 có nghiệm là:

A. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 29

B. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 30

C. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 31

D. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 32

Bài giải:

Đáp án đúng là: A.

Hướng dẫn:

Ta có:

Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 33

Ví dụ 9. Phương trình cos2x - 10cosx + 13 = 0 có nghiệm là:

A. x = π/2 + k2π

B. Ø.

C. x = ±arccos 2 + k2π.

D. x = ±arccos 3 + k2π.

Bài giải:

Đáp án đúng là: B.

Ta có: cos2x - 10cosx + 13 = 0

⇒ 2cos2 x – 1 - 10cosx + 13 = 0

⇒ 2cos2 x – 10cosx + 12 = 0

Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 34

⇒ Phương trình đã cho vô nghiệm.

Ví dụ 10: Phương trình sin22x - 2cos2 x + 3/4 = 0 có nghiệm là

A. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 35

B. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 36

C. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 37

D. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 38

Bài giải:

Đáp án đúng là: A.
Hướng dẫn:
Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 39

Ví dụ 11: Họ nghiệm của phương trình 3cos 4x + 2cos2x - 5 = 0 là:

A. k2π

B. π/3 + k2π.

C. kπ

D. π/3 + k2π.

Bài giải:

Đáp án đúng là: C.

Hướng dẫn:

Ta có: 3cos4x + 2cos2x – 5 = 0

Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 40

Với cos2x = 1 thì 2x = k2π

⇒ x = k. π

Ví dụ 12. Giải phương trình: Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 41

A. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 42

B. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 43

C. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 44

D. Đáp án khác

Bài giải:

Đáp án đúng là: A.
Hướng dẫn:
Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 45

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Phương trình sin2 x + sin2 2x = 1 có nghiệm là:

A. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 46

B. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 47

C. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 48

D. Vô nghiệm.

Câu 2: Phương trình tanx + 3cotx = 4 có nghiệm là:

A. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 50

B. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 51

C. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 52

D. Đáp án khác

Điều kiện: x ≠ kπ

Ta có: tanx+ 3cotx = 4

Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 53

Chọn C.

Câu 3: Phương trình: Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 54 có mấy họ nghiệm:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 55

Vậy phương trình đã cho có hai họ nghiệm.

Chọn C.

Câu 4: Phương trình 2√ 2 (sinx + cosx).cosx = 3 + cos2x có nghiệm là:

A. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 56

B. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 57

C. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 58

D. Vô nghiệm.

Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 59

(vì cosx = 0 không là nghiệm của phương trình nên ta chia cả hai vế của phương trình cho cos2 x)

Phương trình vô nghiệm.

Chọn D.

Câu 5: Giải phương trình: Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 60

A. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 61

B. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 62

C. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 63

D. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 64

Chọn A.

Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 65

Câu 6: Phương trình: Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 66 có các nghiệm là

A. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 67

B. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 68

C. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 69

D. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 70

Chọn C

Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 71

Câu 7: Phương trình cos2x + sin2 x+ 2cosx + 1 = 0 có nghiệm là

A. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 72

B. π + k2π

C. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 73

D. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 74

Chọn B

Ta có: cos2x + sin2 x+ 2cosx + 1= 0

⇒ 2 cos2 x- 1+ 1- cos2 x+ 2cosx+1= 0

⇒ cos2x + 2cosx+1 =0 ⇒ cosx=-1 ⇒ x= π +k2π, k nguyên.

Câu 8: Phương trình: Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 75 có nghiệm là:

A. k2π, k nguyên.

B. k3π, k nguyên.

C. k4π, k nguyên.

D. π /4 + kπ, k nguyên.

Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 76

Chọn D.

Câu 9: Giải phương trình sin3x + cos2x = 1 + 2sinx. cos2x

A. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 77

B.Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 78

C. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 79

D. Đáp án khác

Chọn B.

Phương trình sin3x+ cos2x = 1+ 2sinx. cos2x

⇒ sin3x +cos2x = 1+ sin3x + sin (-x)

⇒ cos2x–1-sin (-x) = 0

⇒ 1- 2sin2 x- 1 + sinx= 0

Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 80

Câu 10: Số họ nghiệm của phương trình cos5x + cos2x + 2sin3x. sin2x = 0 là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Ta có: cos5x+ cos2x + 2sin3x. sin2x= 0

⇒ cos 5x+ cos 2x – cos 5x+ cosx= 0

⇒ cos2x + cosx= 0

⇒ 2cos2 x- 1+ cosx= 0

Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 81

Vậy phương trình đã cho có 3 họ nghiệm.

Chọn C

Câu 11: Tìm nghiệm của phương trình: Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 82

A. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 83

B. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 84

C.Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 85

D. Đáp án khác

Chọn A

Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 86

Câu 12: Nghiệm phương trình: Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 87 là:

A. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 88

B. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 89

C. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 90

D. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 91

Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 92

Chọn D.

Câu 13: Cho phương trình cos5x. cosx = cos4x. cos2x + 3cos2 x + 1. Các nghiệm thuộc khoảng của phương trình là:

A. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 93

B. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 94

C. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 95

D. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 96

Ta có: cos 5x. cosx= cos4x. cos2x + 3cos2 x+ 1

Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 97

Vậy các nghiệm thuộc khoảng (-π; π) của phương trình là x= -π /2; x= π /2

Chọn D

Câu 14: Phương trình: Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 98 có nghiệm là:

A. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 99

B. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 100

C. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 101

D. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 102

Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 103

Chọn B.

Câu 15: Phương trình: Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 104 có nghiệm là:

A. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 105

B. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 106

C. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 107

D. Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 108

Chọn B.

Phương trình quy về phương trình bậc hai đối với hàm số lượng giác ảnh 109