Trang chủ > Lớp 12 > Giải BT Sinh 12 (ngắn nhất)

Giải BT Sinh 12 (ngắn nhất)

Giới thiệu về Giải BT Sinh 12 (ngắn nhất)

Ảnh Giải BT Sinh 12 (ngắn nhất) Giải BT Sinh 12 (ngắn nhất) gồm 47 bài viết là các bài tập xoay quanh nội dung chương trình học của sách giáo khoa Sinh học 12 các phần: Di Truyền Học, Tiến Hóa, Sinh thái học.
Phần 5: Di truyền học:
- Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị
- Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
- Chương 3: Di truyền học quần thể
- Chương 4: Ứng dụng di truyền học
- Chương 5: Di truyền học người
Phần 6: Tiến hóa
- Chương 1: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
- Chương 2: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất
Phần 7: Sinh thái học
- Chương 1: Cá thể và quần thể sinh vật
- Chương 2: Quần xã sinh vật
- Chương 3: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

Mục lục Giải BT Sinh 12 (ngắn nhất)

Phần 5: Di truyền học

Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị

Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 2: Phiên mã và dịch mã - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 3: Điều hòa hoạt động gen - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 4: Đột biến gen - Sinh học (ngắn nhất)
Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 7: Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời - Sinh học 12 (ngắn nhất)

Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 14: Thực hành: Lai giống - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 15: Bài tập chương 1 và chương 2 - Sinh học 12 (ngắn nhất)

Chương 3: Di truyền học quần thể

Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo) - Sinh học 12 (ngắn nhất)

Chương 4: Ứng dụng di truyền học

Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen - Sinh học 12 (ngắn nhất)

Chương 5: Di truyền học người

Bài 21: Di truyền y học - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 23: Ôn tập phần di truyền học - Sinh học 12 (ngắn nhất)

Phần 6: Tiến hóa

Chương 1: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 27: Quá trình hình thành quần thể thích nghi - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 28: Loài - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 29 : Quá trình hình thành loài - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo) - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 31: Tiến hóa lớn - Sinh học 12 (ngắn nhất)

Chương 2: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất

Bài 32: Nguồn gốc sự sống - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 34: Sự phát sinh loài người - Sinh học 12 (ngắn nhất)

Phần 7: Sinh thái học

Chương 1: Cá thể và quần thể sinh vật

Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo) - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật - Sinh học 12 (ngắn nhất)

Chương 2: Quần xã sinh vật

Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 41: Diễn thế sinh thái - Sinh học 12 (ngắn nhất)

Chương 3: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

Bài 42: Hệ sinh thái - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 46: Thực hành: Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên - Sinh học 12 (ngắn nhất)
Bài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học - Sinh học 12 (ngắn nhất)