Trang chủ > Lớp 6 > Giải SBT Toán 6

Giải SBT Toán 6

Giới thiệu về Giải SBT Toán 6

Ảnh Giải SBT Toán 6 Giải SBT Toán 6 gồm 2 tập:
Tập 1: Gồm 3 chương với 44 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Phần Số học - Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên gồm 19 bài viết
Phần Số học - Chương 2: Số nguyên gồm 14 bài viết
Phần Hình học - Chương 1: Đoạn thẳng gồm 11 bài viết
Tập 2: Gồm 2 chương với 28 bài viết
Phần Số học - Chương 3: Phân số gồm 18 bài viết
Phần Hình học - Chương 2: Góc gồm 10 bài viết.
Giải SBT Toán 6 giúp các em học sinh hoàn thành bài tập trong sách bài tập, từ đó nắm chắc kiến thức và học tập tốt hơn.

Mục lục Giải SBT Toán 6

Giải SBT Toán 6 Tập 1

Phần Số học - Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp (trang 5 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên (trang 7 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 3: Ghi số tự nhiên (trang 8 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con (trang 10 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 5: Phép cộng và phép nhân (trang 11 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 6: Phép trừ và phép chia (trang 13 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số (trang 16 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số (trang 17 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính (trang 18 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng (trang 20 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 (trang 21 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 (trang 22 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 13: Ước và bội (trang 23 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố (trang 24 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố (trang 26 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 16: Ước chung và bội chung (trang 27 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 17: Ước chung lớn nhất (trang 28 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 18: Bội chung nhỏ nhất (trang 30 SBT Toán 6 Tập 1)
Ôn tập chương 1 Số học (trang 31 Sách bài tập Toán 6 Tập 1)

Phần Số học - Chương 2: Số nguyên

Bài 1: Làm quen với số âm (trang 67 Sách bài tập Toán 6 Tập 1)
Bài 2: Tập hợp các số nguyên (trang 68 Sách bài tập Toán 6 Tập 1)
Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên (trang 68 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu (trang 72 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu (trang 73 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên (trang 74 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 7: Phép trừ hai số nguyên (trang 77 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc (trang 80 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 9: Quy tắc chuyển vế (trang 80 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu (trang 84 SBT Toán 6 Tập)
Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu (trang 85 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 12: Tính chất của phép nhân (trang 85 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 13: Bội và ước của một số nguyên (trang 91 SBT Toán 6 Tập 1)
Ôn tập chương 2 Số học (trang 93 SBT Toán 6 Tập 1)

Phần Hình học - Chương 1: Đoạn thẳng

Bài 1: Điểm. Đường thẳng (trang 120 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 2: Ba điểm thẳng hàng (trang 122 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm (trang 124 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 4: Thực hành trồng cây thẳng hàng (trang 126 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 5: Tia - Luyện tập (trang 127 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 6: Đoạn thẳng (trang 129 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 7: Độ dài đoạn thẳng (trang 131 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB? (trang 133 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài (trang 135 SBT Toán 6 Tập 1)
Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng (trang 136 SBT Toán 6 Tập 1)
Ôn tập Chương 1 hình học (trang 138 SBT Toán 6 Tập 1)

Giải SBT Toán 6 Tập 2

Phần Số học - Chương 3: Phân số

Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số (trang 5 SBT Toán 6 Tập 2)
Bài 2: Phân số bằng nhau (trang 7 SBT Toán 6 Tập 2)
Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số (trang 7 SBT Toán 6 Tập 2)
Bài 4: Rút gọn phân số (trang 10 SBT Toán 6 Tập 2)
Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số (trang 10 SBT Toán 6 Tập 2)
Bài 6: So sánh phân số (trang 16 SBT Toán 6 Tập 2)
Bài 7: Phép cộng phân số (trang 18 SBT Toán 6 Tập 2)
Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số (trang 20 SBT Toán 6 Tập 2)
Bài 9: Phép trừ phân số (trang 24 SBT Toán 6 Tập 2)
Bài 10: Phép nhân phân số (trang 26 SBT Toán 6 Tập 2)
Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số (trang 27 SBT Toán 6 Tập 2)
Bài 12: Phép chia phân số (trang 29 SBT Toán 6 Tập 2)
Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm (trang 33 SBT Toán 6 Tập 2)
Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước (trang 33 SBT Toán 6 Tập 2)
Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó (trang 36 SBT Toán 6 Tập 2)
Bài 16: Tìm tỉ số của hai số (trang 38 SBT Toán 6 Tập 2)
Bài 17: Biểu đồ phần trăm (trang 38 SBT Toán 6 Tập 2)
Ôn tập chương 3 - Phần Số học (trang 41 SBT Toán 6 Tập 2)

Phần Hình học - Chương 2: Góc

Bài 1: Nửa mặt phẳng (trang 80 SBT Toán 6 Tập 2)
Bài 2: Góc (trang 82 SBT Toán 6 Tập 2)
Bài 3: Số đo góc (trang 84 SBT Toán 6 Tập 2)
Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz (trang 87 SBT Toán 6 Tập 2)
Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo (trang 90 SBT Toán 6 Tập 2)
Bài 6: Tia phân giác của góc (trang 92 SBT Toán 6 Tập 2)
Bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất (trang 93 SBT Toán 6 Tập 2)
Bài 8: Đường tròn (trang 94 SBT Toán 6 Tập 2)
Bài 9: Tam giác (trang 96 SBT Toán 6 Tập 2)
Ôn tập chương 3 - Phần Hình học (trang 97 SBT Toán 6 Tập 2)