Trang chủ > Lớp 10 > BT trắc nghiệm Lịch Sử

BT trắc nghiệm Lịch Sử

Giới thiệu về BT trắc nghiệm Lịch Sử

Ảnh BT trắc nghiệm Lịch Sử BT trắc nghiệm Lịch Sử gồm 87 bài viết là các bài tập trắc nghiệm Lịch sử. Các bài viết xoay quanh nội dung của 3 phần:
--Root-- 3 87
Phần 1: Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại
Chương 1: Xã hội nguyên thủy
Chương 2: Xã hội cổ đại
Chương 3: Trung Quốc thời phong kiến
Chương 4: Ấn Độ thời phong kiến
Chương 5: Đông Nam Á thời phong kiến
Chương 6: Tây Âu thời trung đại
Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX
Chương 1: Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X
Chương 2: Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV
Chương 3: Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
Chương 4: Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX3
Chương 5: Sơ kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX
Phần 3: Lịch sử thế giới cận đại
Chương 1: Các cuộc cách mạng tư sản7
Chương 2: Các nước Âu - Mĩ8
Chương 3: Phong trào công nhân (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

Mục lục BT trắc nghiệm Lịch Sử

Phần 1: Lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại và trung đại

Chương 1: Xã hội nguyên thủy

Trắc nghiệm Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy (phần 3)
Trắc nghiệm Bài 2: Xã hội nguyên thủy (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 2: Xã hội nguyên thủy (phần 2)

Chương 2: Xã hội cổ đại

Trắc nghiệm Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông (phần 3)
Trắc nghiệm Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hy Lạp và Rôma (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hy Lạp và Rôma (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hy Lạp và Rôma (phần 3)

Chương 3: Trung Quốc thời phong kiến

Trắc nghiệm Bài 5: Trung quốc thời phong kiến (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 5: Trung quốc thời phong kiến (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 5: Trung quốc thời phong kiến (phần 3)
Trắc nghiệm Bài 5: Trung quốc thời phong kiến (phần 4)

Chương 4: Ấn Độ thời phong kiến

Trắc nghiệm Bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 6: Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 7: Sự phát triển của lịch sử và văn hóa đa dạng của Ấn Độ (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 7: Sự phát triển của lịch sử và văn hóa đa dạng của Ấn Độ (phần 2)

Chương 5: Đông Nam Á thời phong kiến

Trắc nghiệm Bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 9: Vương quốc Campuchia và vương quốc Lào (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 9: Vương quốc Campuchia và vương quốc Lào (phần 2)

Chương 6: Tây Âu thời trung đại

Trắc nghiệm Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV) (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV) (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV) (phần 3)
Trắc nghiệm Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV) (phần 4)
Trắc nghiệm Bài 11: Tây Âu thời hậu kì trung đại (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 11: Tây Âu thời hậu kì trung đại (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 11: Tây Âu thời hậu kì trung đại (phần 3)
Trắc nghiệm Bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại, trung đại (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 12: Ôn tập lịch sử thế giới thời nguyên thủy, cổ đại, trung đại (phần 2)

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

Chương 1: Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X

Trắc nghiệm Bài 13: Việt Nam thời nguyên thủy (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 13: Việt Nam thời nguyên thủy (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam(phần 1)
Trắc nghiệm Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam(phần 2)
Trắc nghiệm Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam(phần 3)
Trắc nghiệm Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam(phần 4)
Trắc nghiệm Bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo) (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo) (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (tiếp theo) (phần 3)

Chương 2: Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV

Trắc nghiệm Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến(từ thế kỉ X đến thế kỉ XV) (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến(từ thế kỉ X đến thế kỉ XV) (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến(từ thế kỉ X đến thế kỉ XV) (phần 3)
Trắc nghiệm Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV (phần 2)

Chương 3: Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

Trắc nghiệm Bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVII (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 22: Tình hình kinh tế XVI-XVIII (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ Quốc cuối thế kỉ XVIII (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ Quốc cuối thế kỉ XVIII (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII (phần 2)

Chương 4: Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX

Trắc nghiệm Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân (phần 1)

Chương 5: Sơ kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX

Trắc nghiệm Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước (phần 3)
Trắc nghiệm Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến

Phần 3: Lịch sử thế giới cận đại

Chương 1: Các cuộc cách mạng tư sản

Trắc nghiệm Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII (phần 3)

Chương 2: Các nước Âu - Mĩ

Trắc nghiệm Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX (phần 3)
Trắc nghiệm Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 3)
Trắc nghiệm Bài 34-35: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa (phần 4)

Chương 3: Phong trào công nhân (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)

Trắc nghiệm Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
Trắc nghiệm Bài 37: Mác và Ăngghen sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871 (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pari 1871 (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 39: Quốc tế thứ hai
Trắc nghiệm Bài 40: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 40: Lênin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX (phần 2)