Trang chủ > Khác > Học PHP (cơ bản và nâng cao)

Học PHP (cơ bản và nâng cao)

Giới thiệu về Học PHP (cơ bản và nâng cao)

Ảnh Học PHP (cơ bản và nâng cao) Học PHP cơ bản và nâng cao là các bài học giúp các bạn nắm vững được khái niệm cơ bản về PHP, hoạt động PHP nâng cao, ví dụ về Form trong PHP, ví dụ về đằng nhập trong PHP, ví dụ về AJAX trong PHP, ví dụ về XML trong PHP, PHP Frame Work, tổng hợp hàm trong PHP.

PHP là viết tắt của Hypertext Preprocessor, là một ngôn ngữ lập trình cho phép các lập trình viên web tạo ra những nội dung động mà tương tác với Database. Về cơ bản thì PHP được dùng để phát triển các ứng dụng phần mềm trên web.

PHP ban đầu chỉ một dự án mã nguồn mở nhỏ, nhưng theo đà phát triển thì người dùng càng phát hiện ra những hữu ích của nó. PHP được phát triển dựa trên một sản phẩm có tên là PHP/FI. PHP/FI được tạo từ ra năm 1994 bởi Rasmus Lerdorf.

Mục lục Học PHP (cơ bản và nâng cao)

Cơ bản về PHP

PHP - Biến được định nghĩa trước
PHP - Regular Expression
PHP - Xử lý lỗi
PHP - Bug & Debug
PHP - Date & Time
PHP & MySQL
PHP & AJAX
PHP & XML
PHP - Hướng đối tượng
PHP cho lập trình viên C
PHP cho lập trình viên PERL

Hoạt động PHP nâng cao

PHP - Giới thiệu Form
PHP - Ví dụ Validation
PHP - Complete Form

Ví dụ về Form trong PHP

PHP - Ví dụ về đăng nhập
PHP - Đăng nhập Facebook
PHP - Tích hợp Paypal
PHP - Đăng nhập MySQL

Ví dụ về đằng nhập trong PHP

PHP - AJAX Search
PHP - AJAX XML Parser
PHP - AJAX Auto Complete Search
PHP - Ví dụ AJAX RSS Feed

Ví dụ về AJAX trong PHP

PHP - Giới thiệu XML
PHP - Simple XML
PHP - Simple XML GET
PHP - Ví dụ SAX Parser
PHP - Ví dụ DOM Parser

Ví dụ về XML trong PHP

PHP - Frame Work (Ví dụ về XML trong PHP)
PHP - Core PHP vs Frame Work

PHP Frame Work

PHP - Design Pattern

Tổng hợp hàm trong PHP

PHP - Tổng hợp hàm
PHP là gì
PHP - Cài đặt môi trường
PHP - Cú pháp
PHP - Các kiểu biến
PHP - Hằng (Constant)
PHP - Toán tử
PHP - Lệnh if, else, switch
PHP - Vòng lặp (Học PHP)
PHP - Mảng (Array)
PHP - Chuỗi (String)
PHP - Các khái niệm Web
PHP - GET & POST
PHP - File Inclusion
PHP - File & I/O
PHP - Hàm
PHP - Cookie
PHP - Session
PHP - Gửi Email
PHP - Upload File
PHP - Chuẩn viết Code