Trang chủ > Lớp 12 > BT trắc nghiệm Lịch Sử 12

BT trắc nghiệm Lịch Sử 12

Giới thiệu về BT trắc nghiệm Lịch Sử 12

Ảnh BT trắc nghiệm Lịch Sử 12 BT trắc nghiệm Lịch Sử 12 gồm 88 bài viết là các bài tập trắc nghiệm bám sát vào nội dung chương trình sách giáo khoa Lịch sử 12.
Chương trình Lịch sử 12:
Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại (1945-2000)
- Chương 1: Bối cảnh quốc tế từ sau chiến tranh thế giới thứ hai
- Chương 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên Bang Nga (1991-2000)
- Chương 3: Các nước Á, Phi, và Mĩ La Tinh (1945-2000)
- Chương 4: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945-2000
- Chương 5: Quan hệ quốc tế (1945-2000)
- Chương 6: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa
Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000
- Chương 1: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930
- Chương 2: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945
- Chương 3: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954
- Chương 4: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975
- Chương 5: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Mục lục BT trắc nghiệm Lịch Sử 12

Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại (1945-2000)

Chương 1: Bối cảnh quốc tế từ sau chiến tranh thế giới thứ hai

Bài 1: Trật tự thế giới sau chiến tranh (phần 1)
Bài 1: Trật tự thế giới sau chiến tranh (phần 2)

Chương 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên Bang Nga (1991-2000)

Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên Bang Nga (1991-2000) (phần 1)
Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên Bang Nga (1991-2000)(phần 2)
Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên Bang Nga (1991-2000)(phần 3)
Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên Bang Nga (1991-2000)(phần 4)

Chương 3: Các nước Á, Phi, và Mĩ La Tinh (1945-2000)

Bài 3: Các nước Đông Bắc Á (phần 1)
Bài 3: Các nước Đông Bắc Á (phần 2)
Bài 3: Các nước Đông Bắc Á (phần 3)
Bài 4: Các nước Đông Nam Á (phần 1)
Bài 4: Các nước Đông Nam Á (phần 2)
Bài 4: Các nước Đông Nam Á (phần 3)
Bài 4: Các nước Đông Nam Á (phần 4)
Bài 5: Các nước Châu Phi và Mĩ La-tinh (phần 1)
Bài 5: Các nước Châu Phi và Mĩ La-tinh (phần 2)

Chương 4: Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945-2000)

Bài 6: Nước Mĩ (phần 1)
Bài 6: Nước Mĩ (phần 2)
Bài 6: Nước Mĩ (phần 3)
Bài 7: Tây Âu (phần 1)
Bài 7: Tây Âu (phần 2)
Bài 7: Tây Âu (phần 3)
Bài 8: Nhật Bản (phần 1)
Bài 8: Nhật Bản (phần 2)
Bài 8: Nhật Bản (phần 3)

Chương 5: Quan hệ quốc tế (1945-2000)

Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì "chiến tranh lạnh" (phần 1)
Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì "chiến tranh lạnh" (phần 2)
Bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì "chiến tranh lạnh" (phần 3)

Chương 6: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa

Bài 10: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX (phần 1)
Bài 10: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX (phần 2)
Bài 10: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX (phần 3)
Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 (phần 1)
Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 (phần 2)
Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 (phần 3)
Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 (phần 4)

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Chương 1: Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930

Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 (phần 1)
Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 (phần 2)
Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 (phần 3)
Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 (phần 4)
Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 (phần 1)
Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 (phần 2)
Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 (phần 3)
Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 (phần 4)

Chương 2: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945

Bài 14: Phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1945 (phần 1)
Bài 14: Phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1945 (phần 2)
Bài 14: Phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1945 (phần 3)
Bài 14: Phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1945 (phần 4)
Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939 (phần 1)
Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939 (phần 2)
Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939 (phần 3)
Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939 (phần 4)
Bài 16: Phong trào giải phóng dânn tộc 1939-1945 và cách mạng thánh Tám 1945. Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa thành lập (phần 1)
Bài 16: Phong trào giải phóng dânn tộc 1939-1945 và cách mạng thánh Tám 1945. Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa thành lập (phần 2)
Bài 16: Phong trào giải phóng dânn tộc 1939-1945 và cách mạng thánh Tám 1945. Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa thành lập (phần 3)
Bài 16: Phong trào giải phóng dânn tộc 1939-1945 và cách mạng thánh Tám 1945. Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa thành lập (phần 4)

Chương 3: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954

Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau 2-9-1945 đến trước 19-12-1946 (phần 1)
Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau 2-9-1945 đến trước 19-12-1946 (phần 2)
Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau 2-9-1945 đến trước 19-12-1946 (phần 3)
Bài 17: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa từ sau 2-9-1945 đến trước 19-12-1946 (phần 4)
Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1946-1954) (phần 1)
Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1946-1954) (phần 2)
Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1946-1954) (phần 3)
Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1946-1954) (phần 4)
Bài 19: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1950-1953) (phần 1)
Bài 19: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1950-1953) (phần 2)
Bài 19: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1950-1953) (phần 3)
Bài 19: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1950-1953) (phần 4)
Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954) (phần 1)
Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954) (phần 2)
Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954) (phần 3)
Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954) (phần 4)

Chương 4: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu tranh chống Đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 1)
Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu tranh chống Đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 2)
Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu tranh chống Đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 3)
Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu tranh chống Đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 4)
Bài 22: Hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973) (phần 1)
Bài 22: Hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973) (phần 2)
Bài 22: Hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973) (phần 3)
Bài 22: Hai miền đất nước trực tiếp chiến đấu chống Đế quốc Mĩ xâm lược- Miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973) (phần 4)
Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng hoàn toàn miền nam (1973-1975) (phần 1)
Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội miền Bắc- Giải phóng hoàn toàn miền nam (1973-1975) (phần 2)

Chương 5: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Bài 24: Việt Nam trong năm đầu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975 (phần 1)
Bài 24: Việt Nam trong năm đầu thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975 (phần 2)
Bài 25: Xây dựng đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội- Đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)
Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên Chủ nghĩa xã hội (1986-2000)
Bài 27: Tổng kết Lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thứ nhất đến năm 2000 (phần 1)
Bài 27: Tổng kết Lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thứ nhất đến năm 2000 (phần 2)
Bài 27: Tổng kết Lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thứ nhất đến năm 2000 (phần 3)
Bài 27: Tổng kết Lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thứ nhất đến năm 2000 (phần 4)