Trang chủ > Khác > Học SQL Server

Học SQL Server

Giới thiệu về Học SQL Server

Ảnh Học SQL Server Học SQL Server gồm có 67 bài viết giúp các bạn hiểu được khái niệm cơ bản về SQL, SQL Database, SQL Table, mệnh đề trong SQL, SQL Join, hàm trong SQL, tài liệu SQL tham khảo...
Structured Query Language được viết tắt là SQL, là ngôn ngữ truy vấn có tính cấu trúc, được sử dụng để thực hiện những hoạt động trên các bản ghi đã được lưu trữ trong Database, chẳng hạn như xóa các bản ghi, tạo và sửa đổi các bảng... SQL chỉ là một loại ngôn ngữ truy vấn chứ không phải là cơ sở dữ liệu. Để thực hiện những truy vấn SQL, bạn cần phải cài đặt bất cứ Cơ sở dữ liệu nào, như MySQL, Oracle, MongoDB, PostGres SQL, SQL Server, DB2, …

Mục lục Học SQL Server

Cơ bản về SQL

SQL là gì
Các khái niệm RDBMS
Database là gì
Cú pháp SQL cơ bản
Kiểu dữ liệu
Toán tử
Biểu thức (Expression)

SQL Database

Lệnh Create Database
Lệnh Drop Database
Lệnh Select Database
Lệnh Rename Database

SQL Table

Lệnh Create Table
Lệnh Drop Table
Lệnh Delete Table
Lệnh Rename Table
Lệnh Truncate Table
Lệnh ALter Table
Sao chép bảng
Bảng tạm (Temp Table)

Nhóm lệnh thao tác cơ bản

Truy vấn Update
Truy vấn Insert
Truy vấn Select
Mệnh đề Order By
Mệnh đề Group By
Từ khóa Distinct
Sắp xếp kết quả

Mệnh đề trong SQL

Mệnh đề Where
Mệnh đề AND & OR
Mệnh đề WITH
Mệnh đề Like
Mệnh đề Top

Hoạt động SQL nâng cao

Mệnh đề Union
Giá trị NULL
Cú pháp Alias
Chỉ mục (Index)
Sử dụng View
Mệnh đề Having
SQL Transaction
Toán tử Wildcard
Truy vấn con
Sử dụng Sequence
Xử lý bản sao
SQL Injection

Ràng buộc trong SQL

Ràng buộc (Constraint)
Ràng buộc NOT NULL
Ràng buộc DEFAULT
Ràng buộc UNIQUE
Ràng buộc PRIMARY KEY
Ràng buộc FOREIGN KEY
Ràng buộc CHECK
Ràng buộc INDEX

SQL Join

Sử dụng Join
Inner Join
Left Join
Right Join
Full Join
Self Join
Cartesian Join

Hàm trong SQL

Hàm hữu ích
Hàm xử lý Date
Hàm xử lý chuỗi
Hàm xử lý số

Tài liệu SQL tham khảo

First Normal Form (1NF)
Second Normal Form (2NF)
Third Normal Form (3NF)
Tuning DB
Tài liệu SQL tham khảo