Trang chủ > Lớp 9 > 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 có đáp án

600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 có đáp án

Giới thiệu về 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 có đáp án

Ảnh 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 có đáp án 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 có đáp án gồm 40 bài viết là các bài trắc nghiệm Tiếng Anh có chọn lọc. Các bài tập bám sát vào chương trình Tiếng Anh 9 từ Unit 1 đến Unit 10.
Mục lục các bài học trong chương trình Tiếng Anh 9:
Unit 1: A visit from a pen pal
Unit 2: Clothing
Unit 3: A trip to the countryside
Unit 4: Learning a foreign language
Unit 5: The media
Unit 6: The environment
Unit 7: Saving energy
Unit 8: Celebrations
Unit 9: Natural disasters
Unit 10: Life on other planets

Mục lục 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 9 có đáp án

Unit 1: A visit from a pen pal

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Writing

Unit 2: Clothing

Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Writing

Unit 3: A trip to the countryside

Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Writing

Unit 4: Learning a foreign language

Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Writing

Unit 5: The media

Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Writing

Unit 6: The environment

Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Writing

Unit 7: Saving energy

Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Writing

Unit 8: Celebrations

Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Writing

Unit 9: Natural disasters

Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Writing

Unit 10: Life on other planets

Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Writing