Trang chủ > Khác > Học Javascript

Học Javascript

Giới thiệu về Học Javascript

Ảnh Học Javascript Học Javascript gồm 35 bài viết sẽ giúp các bạn hiểu được các khái niệm JavaScript cơ bản, các đối tượng trong JavaScript và các hàm JavaScript có sẵn.
JavaScript là một ngôn ngữ chương trình thông dịch, nhẹ. Nó được thiết kế với mục đích tạo ra các ứng dụng mạng trung tâm. Nó là ngôn phữ tích hợp với Java và được lấy tên là JavaScript vì khi đó Java đang là một hiện tượng, nhưng thực tế thì JavaScript không hề được phát triển dựa trên Java. JavaScript rất dễ thực hiện bởi vì nó đã được tích hợp với HTML. Đây là loại ngôn ngữ chương trình mở và đa nền tảng.

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình của WEB và HTML. Nó là nhẹ và được dùng phổ biến nhất như là một phần của các trang web, mà sự thi hành của nó có thể cho phép Client-Side script tương tác với người dùng và tạo ra các trang web động. Nó là một ngôn ngữ chương trình thông dịch với nhiều khả năng hướng đối tượng.

Mục lục Học Javascript

Các khái niệm JavaScript cơ bản

Javascript - Đối tượng (Object)
Javascript - Number
Javascript - Boolean
Javascript - String
Javascript - Array
Javascript - Date
Javascript - Math
Javascript - RegExp
Javascript - HTML DOM

Đối tượng trong JavaScript

Javascript - Xử lý lỗi
Javascript - Form Validation
Javascript - Animation
Javascript - Đa phương tiện
Javascript - Debug
Javascript - Image Map
Javascript - Trình duyệt

Các hàm JavaScript có sẵn

Javascript - Danh sách các hàm
Javascript là gì
Javascript - Cú pháp
Javascript - Kích hoạt
Javascript - Vị trí trong HTML File
Javascript - Biến
Javascript - Toán tử
Javascript - Lệnh If...Else
Javascript - Lệnh Switch
Javascript - Vòng lặp While
Javascript - Vòng lặp For
Javascript - Vòng lặp For...in
Javascript - Điều khiển vòng lặp
Javascript - Hàm
Javascript - Sự kiện
Javascript - Page Redirect
Javascript - Hộp thoại
Javascript - Từ khóa Void
Javascript - In trang