Trang chủ > Khác > Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh thực hành

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh thực hành

Giới thiệu về Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh thực hành

Ảnh Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh thực hành Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh thực hành gồm 146 bài viết là các bài tập tiếng Anh giúp các bạn củng cố và nâng cao kiến thức tiếng Anh thực hành.

Các bài tập gồm: Các bài tập về Thì trong Tiếng Anh, bài tập Động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh, bài tập Câu điều kiện trong tiếng Anh, bài tập Câu bị động trong tiếng Anh, bài tập Câu tường thuật trong tiếng Anh, bài tập Câu hỏi và Trợ động từ trong tiếng Anh, bài tập V-ing và To V trong tiếng Anh, bài tập Mạo từ trong tiếng Anh, bài tập Danh từ trong tiếng Anh, bài tập Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh, bài tập Tính từ và Trạng từ trong tiếng Anh, bài tập Liên từ và Giới từ trong tiếng Anh, bài tập Giới từ trong tiếng Anh...

Mục lục Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh thực hành

Bài tập các Thì trong tiếng Anh

Bài tập Thì Hiện tại tiếp diễn
Bài tập Thì Hiện tại đơn
Bài tập phân biệt thì Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (I)
Bài tập thì Hiện tại tiếp diễn vs Hiện tại đơn (II)
Bài tập Thì quá khứ đơn
Bài tập Thì Quá khứ tiếp diễn
Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành (I)
Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành (II)
Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn vs Hiện tại hoàn thành
Bài tập For và Since
Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành vs Quá khứ đơn (I)
Bài tập Thì Hiện tại hoàn thành vs Quá khứ đơn (II)
Bài tập Thì Quá khứ hoàn thành
Bài tập Thì Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Bài tập Phân biệt Have & Have got
Bài tập Used to
Bài tập Thì Hiện tại mang nghĩa tương lai (Tương lai gần)
Bài tập Thì Tương lai gần: I am going to do
Bài tập Thì tương lai đơn (I)
Bài tập Thì tương lai đơn (II)
Bài tập phân biệt Thì Tương lai gần vs Tương lai đơn
Bài tập Thì Tương lai tiếp diễn & Tương lai hoàn thành
Bài tập Mệnh đề when & mệnh đề if

Bài tập Động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh

Bài tập Can, could và (be) able to
Bài tập Could (do) và could have (done)
Bài tập Must và Can't
Bài tập May và Might (I)
Bài tập May và Might (II)
Bài tập Have to & Must
Bài tập Must, mustn't & needn't
Bài tập Cách sử dụng Should (I)
Bài tập Cách sử dụng Should (II)
Bài tập Had better & Cấu trúc It's time
Bài tập Cách sử dụng Would
Bài tập Lời yêu cầu, Lời mời, lời đề nghị

Bài tập Câu điều kiện trong tiếng Anh

Bài tập câu điều kiện trong tiếng Anh
Bài tập Cấu trúc I wish
Bài tập Câu điều kiện loại 3
Bài tập Wish

Bài tập Câu bị động trong tiếng Anh

Bài tập về câu bị động trong tiếng Anh
Bài tập Câu bị động (II)
Bài tập Câu bị động (III)
Bài tập Mẫu câu It is said that, He is said to
Bài tập Mẫu câu Have something done

Bài tập Câu tường thuật trong tiếng Anh

Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (I)
Bài tập Câu tường thuật - Reported Speech (II)

Bài tập Câu hỏi và Trợ động từ trong tiếng Anh

Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (I)
Bài tập Câu hỏi & Cách đặt câu hỏi (II)
Bài tập Trợ động từ
Bài tập Câu hỏi đuôi (Question Tag)

Bài tập V-ing và To V trong tiếng Anh

Bài tập V + V-ing
Bài tập V + To V
Bài tập V + (Object) + To V
Bài tập V + V-ing hay V + to (I)
Bài tập V + V-ing hay V + to (II)
Bài tập V + V-ing hay V + to (III)
Bài tập Prefer & Would Rather
Bài tập Giới từ + V-ing
Bài tập Be/get used to + V-ing
Bài tập V + giới từ + V-ing
Bài tập Thành ngữ + V-ing
Bài tập Giới từ to, for và so that
Bài tập Tính từ + to V
Bài tập Afraid to/of và giới từ + V-ing
Bài tập See sb do và see sb doing
Bài tập Mệnh đề V-ing (-ing Clause)

Bài tập Mạo từ trong tiếng Anh

Bài tập về mạo từ trong tiếng Anh
Bài tập mạo từ The (I)
Bài tập mạo từ The (II)
Bài tập mạo từ The (III)
Bài tập mạo từ The (IV)
Bài tập tên riêng có/không có mạo từ The (I)
Bài tập tên riêng có/không có mạo từ The (II)

Bài tập Danh từ trong tiếng Anh

Bài tập Danh từ số nhiều & Danh từ số ít
Bài tập Danh từ đếm được & Danh từ không đếm được (I)
Bài tập Danh từ đếm được & Danh từ không đếm được (II)
Bài tập Danh từ đếm được với a/an và some
Bài tập Sở hữu cách
Bài tập Danh từ ghép

Bài tập Đại từ trong tiếng Anh

Bài tập Cách sử dụng own, mine
Bài tập Đại từ phản thân
Bài tập there và it
Bài tập some và any
Bài tập no, none, nothing, nobody
Bài tập much, many, little, few
Bài tập All/all of most/some/many ...
Bài tập Both/both of, neither/neither of, either/either of
Bài tập All, everybody, và everyone
Bài tập each và every

Bài tập Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Bài tập mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh
Bài tập Mệnh đề quan hệ (II)
Bài tập Mệnh đề quan hệ (III)
Bài tập Mệnh đề quan hệ (IV)
Bài tập Mệnh đề quan hệ (V)
Bài tập Mệnh đề -ing, mệnh đề -ed

Bài tập Tính từ và Trạng từ trong tiếng Anh

Bài tập Tính từ tận cùng bằng -ing & -ed
Bài tập Thứ tự tính từ: tính từ trước danh từ
Bài tập Tính từ & Trạng từ (I)
Bài tập Tính từ & Trạng từ (II)
Bài tập Cách sử dụng so & such
Bài tập Cách sử dụng enough & too
Bài tập Cách sử dụng quite & rather
Bài tập So sánh hơn (I)
Bài tập So sánh hơn (II)
Bài tập So sánh không bằng
Bài tập So sánh nhất
Bài tập Thứ tự từ (I)
Bài tập Thứ tự từ (II)
Bài tập Still, yet, already & any more ...
Bài tập Cách sử dụng even, event though ...

Bài tập Liên từ và Giới từ trong tiếng Anh

Bài tập Although/though/even though & in spite of/despite
Bài tập cách sử dụng in case
Bài tập Unless, as long as, provided/providing
Bài tập cách sử dụng As
Bài tập Like & As
Bài tập cách sử dụng As if, As though
Bài tập For, during & while
Bài tập By, Until & By the time

Bài tập Giới từ trong tiếng Anh

Bài tập Giới từ at/on/in (thời gian)
Bài tập Phân biệt on time và in time; at the end và in the end
Bài tập Giới từ in/at/on (nơi chốn) - I
Bài tập Giới từ in/at/on (nơi chốn) - II
Bài tập Giới từ in/at/on (nơi chốn) - III
Bài tập Giới từ to/at/in/into
Bài tập Cách sử dụng khác của on/in/at
Bài tập Giới từ by
Bài tập Danh từ + giới từ
Bài tập Tính từ + giới từ (I)
Bài tập Tính từ + giới từ (II)
Bài tập Động từ + giới từ (I)
Bài tập Động từ + giới từ (II)
Bài tập Động từ + giới từ (III)
Bài tập Động từ + giới từ (IV)
Bài tập Động từ + giới từ (V)
Bài tập Cụm động từ (Phrasal Verb)