Trang chủ > Lớp 6 > Giải VBT Sinh học 6

Giải VBT Sinh học 6

Giới thiệu về Giải VBT Sinh học 6

Ảnh Giải VBT Sinh học 6 Giải VBT Sinh học 6 gồm 10 chương với tổng số 60 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Mở đầu môn Sinh học gồm 2 bài viết
Đại cương về giới Thực vật gồm 2 bài viết
Chương 1: Tế bào thực vật gồm 4 bài viết
Chương 2: Rễ gồm 5 bài viết
Chương 3: Thân 6 bài viết
.....
Chương 9: Vai trò của thực vật gồm 5 bài viết
Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y gồm 6 bài viết
Giải VBT Sinh học 6 giúp các em học sinh hoàn thành tốt bài tập trong sách bài tập Sinh học 6. Qua đó giúp các em thêm yêu bộ môn sinh học này.

Mục lục Giải VBT Sinh học 6

Mở đầu môn Sinh học

Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống (trang 2 VBT Sinh học 6)
Bài 2: Nhiệm vụ của sinh học (trang 5 VBT Sinh học 6)

Đại cương về giới Thực vật

Bài 3: Đặc điểm chung của thực vật (trang 6 VBT Sinh học 6)
Bài 4: Có phải tất cả thực vật đều có hoa? (trang 9 VBT Sinh học 6)

Chương 1: Tế bào thực vật

Bài 5: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng (trang 11 VBT Sinh học 6)
Bài 6: Quan sát tế bào thực vật (trang 12 VBT Sinh học 6)
Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật (trang 13 VBT Sinh học 6)
Bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào (trang 15 VBT Sinh học 6)

Chương 2: Rễ

Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ (trang 16 VBT Sinh học 6)
Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ (trang 18 VBT Sinh học 6)
Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ (trang 20 VBT Sinh học 6)
Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ (tiếp theo) (trang 21 VBT Sinh học 6)
Bài 12: Biến dạng của rễ (trang 22 VBT Sinh học 6)

Chương 3: Thân

Bài 13: Cấu tạo ngoài của thân (trang 26 VBT Sinh học 6)
Bài 14: Thân dài ra do đâu ? (trang 28 VBT Sinh học 6)
Bài 15: Cấu tạo trong của thân non (trang 29 VBT Sinh học 6)
Bài 16: Thân to ra do đâu? (trang 31 VBT Sinh học 6)
Bài 17: Vận chuyển các chất trong thân (trang 32 VBT Sinh học 6)
Bài 18: Biến dạng của thân (trang 34 VBT Sinh học 6)

Chương 4: Lá

Bài 19: Đặc điểm ngoài của lá (trang 37 VBT Sinh học 6)
Bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá (trang 39 VBT Sinh học 6)
Bài 21: Quang hợp (trang 41 VBT Sinh học 6)
Bài 21: Quang hợp (tiếp theo) (trang 42 VBT Sinh học 6)
Bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp (trang 44 VBT Sinh học 6)
Bài 23: Cây hô hấp không? (trang 46 VBT Sinh học 6)
Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu (trang 47 VBT Sinh học 6)
Bài 25: Biến dạng của lá (trang 50 VBT Sinh học 6)

Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng

Bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên (trang 51 VBT Sinh học 6)
Bài 27: Sinh sản sinh dưỡng do người (trang 52 VBT Sinh học 6)

Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính

Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa (trang 55 VBT Sinh học 6)
Bài 29: Các loại hoa (trang 57 VBT Sinh học 6)
Bài 30: Thụ phấn (trang 59 VBT Sinh học lớp 6)
Bài 30: Thụ phấn (tiếp theo) (trang 60 VBT Sinh học lớp 6)
Bài 31: Thụ tinh kết quả và tạo hóa (trang 61 VBT SH 6)

Chương 7: Quả và hạt

Bài 32: Các loại quả (trang 63 VBT SH 6)
Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt (trang 66 VBT SH 6)
Bài 34: Phát tán của quả và hạt (trang 67 VBT SH 6)
Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm (trang 69 VBT SH 6)
Bài 36: Tổng kết về cây có hoa (trang 71 VBT SH 6)
Bài 36: Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo) (trang 73 VBT SH 6)

Chương 8: Các nhóm thực vật

Bài 37: Tảo (trang 75 VBT SH 6)
Bài 38: Rêu - cây rêu (trang 77 VBT SH 6)
Bài 39: Quyết - Cây dương xỉ (trang 79 VBT SH 6)
Bài 40: Hạt trần - Cây thông (trang 82 VBT SH 6)
Bài 41: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín (trang 84 VBT SH 6)
Bài 42: Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm (trang 85 VBT SH 6)
Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật (trang 87 VBT SH 6)
Bài 44: Sự phát triển của giới thực vật (trang 89 VBT SH 6)
Bài 45: Nguồn gốc cây trồng (trang 90 VBT SH 6)

Chương 9: Vai trò của thực vật

Bài 46: Thực vật góp phần điều hòa khí hậu (trang 92 VBT SH 6)
Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước (trang 94 VBT SH 6)
Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người (trang 95 VBT SH 6)
Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người (tiếp theo) (trang 97 VBT SH 6)
Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật (trang 98 VBT SH 6)

Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y

Bài 50: Vi khuẩn (trang 100 VBT SH 6)
Bài 50: Vi khuẩn (tiếp theo) (trang 101 VBT SH 6)
Bài 51: Nấm (trang 102 VBT SH 6)
Bài 51: Nấm (tiếp theo) (trang 104 VBT SH 6)
Bài 52: Địa y (trang 105 VBT SH 6)
Bài 53: Tham quan thiên nhiên