Trang chủ > Lớp 12 > BT trắc nghiệm Hình học 12

BT trắc nghiệm Hình học 12

Giới thiệu về BT trắc nghiệm Hình học 12

Ảnh BT trắc nghiệm Hình học 12 BT trắc nghiệm Hình học 12 gồm 92 bài viết là các bài tập trắc nghiệm bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Hình học 12.
Bài tập theo các chương:
Chương 1: Khối đa diện
Bài 1: Khái niệm về khối đa diệnh
Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
Bài 3: Thể tích khối đa diện
Ôn tập chương 1
Đề kiểm tra chương 1
Chương 2: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu
Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay
Bài 2: Mặt cầu 0 6
Ôn tập chương 2
Đề kiểm tra chương 2
Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian
Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian
Bài 2: Phương trình mặt phẳng
Bài 3: Phương trình đường thẳng
Ôn tập chương 3
Đề kiểm tra cuối chương 3
Ôn tập cuối năm
Đề kiểm tra cuối năm

Mục lục BT trắc nghiệm Hình học 12

Chương 1: Khối đa diện

Bài 1: Khái niệm về khối đa diện

Lý thuyết: Khái niệm về khối đa diện
Trắc nghiệm: Khái niệm về khối đa diện (phần 1)
Trắc nghiệm: Khái niệm về khối đa diện (phần 2)
Trắc nghiệm: Khái niệm về khối đa diện (phần 3)

Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Lý thuyết: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
Trắc nghiệm: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều (phần 1)
Trắc nghiệm: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều (phần 2)
Trắc nghiệm: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều (phần 3)

Bài 3: Thể tích khối đa diện

Lý thuyết: Thể tích khối đa diện
Trắc nghiệm: Thể tích khối đa diện (phần 1)
Trắc nghiệm: Thể tích khối đa diện (phần 2)
Trắc nghiệm: Thể tích khối đa diện (phần 3)
Trắc nghiệm: Thể tích khối đa diện (phần 4)
Trắc nghiệm: Thể tích khối đa diện (phần 5)
Trắc nghiệm: Thể tích khối đa diện (phần 6)
Trắc nghiệm: Thể tích khối đa diện (phần 7)
Trắc nghiệm: Thể tích khối đa diện (phần 8)
Trắc nghiệm: Thể tích khối đa diện (phần 9)
Trắc nghiệm: Thể tích khối đa diện (phần 10)

Ôn tập chương 1

Trắc nghiệm: Ôn tập chương 1 (phần 1)
Trắc nghiệm: Ôn tập chương 1 (phần 2)
Trắc nghiệm: Ôn tập chương 1 (phần 3)

Đề kiểm tra chương 1

Đề kiểm tra chương 1 (phần 1)
Đề kiểm tra chương 1 (phần 2)
Đề kiểm tra chương 1 (phần 3)

Chương 2: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay

Lý thuyết: Khái niệm về mặt tròn xoay
Lý thuyết: Khái niệm về mặt tròn xoay (Tiếp)
Trắc nghiệm: Khái niệm về mặt tròn xoay (phần 1)
Trắc nghiệm: Khái niệm về mặt tròn xoay (phần 2)
Trắc nghiệm: Khái niệm về mặt tròn xoay (phần 3)
Trắc nghiệm: Khái niệm về mặt tròn xoay (phần 4)
Trắc nghiệm: Khái niệm về mặt tròn xoay (phần 5)
Trắc nghiệm: Khái niệm về mặt tròn xoay (phần 6)
Trắc nghiệm: Khái niệm về mặt tròn xoay (phần 7)

Bài 2: Mặt cầu

Lý thuyết: Mặt cầu
Trắc nghiệm: Mặt cầu (phần 1)
Trắc nghiệm: Mặt cầu (phần 2)
Trắc nghiệm: Mặt cầu (phần 3)
Trắc nghiệm: Mặt cầu (phần 4)
Trắc nghiệm: Mặt cầu (phần 5)

Ôn tập chương 2

Trắc nghiệm: Ôn tập chương 2 (phần 1)
Trắc nghiệm: Ôn tập chương 2 (phần 2)
Trắc nghiệm: Ôn tập chương 2 (phần 3)

Đề kiểm tra chương 2

Đề kiểm tra chương 2 (phần 1)
Đề kiểm tra chương 2 (phần 2)
Đề kiểm tra chương 2 (phần 3)

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian

Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian

Lý thuyết: Hệ tọa độ trong không gian
Lý thuyết: Hệ tọa độ trong không gian (Tiếp)
Trắc nghiệm: Hệ tọa độ trong không gian (phần 1)
Trắc nghiệm: Hệ tọa độ trong không gian (phần 2)
Trắc nghiệm: Hệ tọa độ trong không gian (phần 3)
Trắc nghiệm: Hệ tọa độ trong không gian (phần 4)
Trắc nghiệm: Hệ tọa độ trong không gian (phần 5)
Trắc nghiệm: Hệ tọa độ trong không gian (phần 6)
Trắc nghiệm: Hệ tọa độ trong không gian (phần 7)
Trắc nghiệm: Hệ tọa độ trong không gian (phần 8)
Trắc nghiệm: Hệ tọa độ trong không gian (phần 9)

Bài 2: Phương trình mặt phẳng

Lý thuyết: Phương trình mặt phẳng
Trắc nghiệm: Phương trình mặt phẳng (phần 1)
Trắc nghiệm: Phương trình mặt phẳng (phần 2)
Trắc nghiệm: Phương trình mặt phẳng (phần 3)
Trắc nghiệm: Phương trình mặt phẳng (phần 4)
Trắc nghiệm: Phương trình mặt phẳng (phần 5)
Trắc nghiệm: Phương trình mặt phẳng (phần 6)
Trắc nghiệm: Phương trình mặt phẳng (phần 7)
Trắc nghiệm: Phương trình mặt phẳng (phần 8)
Trắc nghiệm: Phương trình mặt phẳng (phần 9)
Trắc nghiệm: Phương trình mặt phẳng (phần 10)

Bài 3: Phương trình đường thẳng

Lý thuyết: Phương trình đường thẳng
Trắc nghiệm: Phương trình đường thẳng (phần 1)
Trắc nghiệm: Phương trình đường thẳng (phần 2)
Trắc nghiệm: Phương trình đường thẳng (phần 3)
Trắc nghiệm: Phương trình đường thẳng (phần 4)
Trắc nghiệm: Phương trình đường thẳng (phần 5)
Trắc nghiệm: Phương trình đường thẳng (phần 6)
Trắc nghiệm: Phương trình đường thẳng (phần 7)

Ôn tập chương 3

Trắc nghiệm: Ôn tập chương 3 (phần 1)
Trắc nghiệm: Ôn tập chương 3 (phần 2)
Trắc nghiệm: Ôn tập chương 3 (phần 3)
Trắc nghiệm: Ôn tập chương 3 (phần 4)

Đề kiểm tra cuối chương 3

Đề kiểm tra chương 3 (phần 1)
Đề kiểm tra chương 3 (phần 2)
Đề kiểm tra chương 3 (phần 3)

Ôn tập cuối năm

Trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm (phần 1)
Trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm (phần 2)
Trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm (phần 3)
Trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm (phần 4)
Trắc nghiệm: Ôn tập cuối năm (phần 5)

Đề kiểm tra cuối năm

Đề kiểm tra cuối năm (phần 1)
Đề kiểm tra cuối năm (phần 2)
Đề kiểm tra cuối năm (phần 3)
Đề kiểm tra cuối năm (phần 4)