Trang chủ > Lớp 12 > BT trắc nghiệm Địa Lí 12

BT trắc nghiệm Địa Lí 12

Giới thiệu về BT trắc nghiệm Địa Lí 12

Ảnh BT trắc nghiệm Địa Lí 12 BT trắc nghiệm Địa Lí 12 gồm 72 bài viết là các bài tập trắc nghiệm xoay quanh nội dung kiến thức trong sách giáo khoa Địa Lí 12.

Bài tập trắc nghiệm theo các chương:
Chương 1: Địa lí tự nhiên
Vị trí địa lí và lịch sử phát triển lãnh thổ
Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
Bài 3: Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam
Bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
Bài 5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tiếp theo)
Đặc điểm chung của tự nhiên
Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi
Bài 7: Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo)
Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)
Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng
Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo)
Bài 13: Thực hành: đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi
Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên
Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai
Chương 2: Địa lí dân cư
Chương 3: Địa lí kinh tế
Chương 4: Địa lí các vùng kinh tế

Mục lục BT trắc nghiệm Địa Lí 12

Chương 1: Địa lí tự nhiên

Trắc nghiệm Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
Trắc nghiệm Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ (tiếp)
Trắc nghiệm Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi
Trắc nghiệm Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi(tiếp)
Trắc nghiệm Bài 7: Đất nước có nhiều đồi núi (tiếp theo)
Trắc nghiệm Bài 7: Đất nước có nhiều đồi núi (tiếp theo) (tiếp)
Trắc nghiệm Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
Trắc nghiệm Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
Trắc nghiệm Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiêp 1)
Trắc nghiệm Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp 2)
Trắc nghiệm Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)
Trắc nghiệm Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo 1)
Trắc nghiệm Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng
Trắc nghiệm Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp)
Trắc nghiệm Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo)
Trắc nghiệm Bài 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo 1)
Trắc nghiệm Bài 13: Thực hành: Đọc bản đồ địa hình và điền vào lược đô một số dãy núi và đỉnh núi
Trắc nghiệm Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
Trắc nghiệm Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Chương 2: Địa lí dân cư

Trắc nghiệm Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta
Trắc nghiệm Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta (tiếp)
Trắc nghiệm Bài 17: Lao động và việc làm
Trắc nghiệm Bài 17:Lao động và việc làm (tiếp)
Trắc nghiệm Bài 18: Đô thị hóa
Trắc nghiệm Bài 18: Đô thị hóa (tiếp)
Trắc nghiệm Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

Chương 3: Địa lí kinh tế

Trắc nghiệm Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Trắc nghiệm Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (tiếp 1)
Trắc nghiệm Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (tiếp 2)
Trắc nghiệm Bài 21: Đặc điểm về nền nông nghiệp nước ta
Trắc nghiệm Bài 21: Đặc diểm về nềm nông nghiệp nước ta (tiếp)
Trắc nghiệm Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp
Trắc nghiệm Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp (tiếp 1)
Trắc nghiệm Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp (tiếp 2)
Trắc nghiệm Bài 23: Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt (bài 1)
Trắc nghiệm Bài 23: Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt (bài 2)
Trắc nghiệm Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
Trắc nghiệm Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp (tiếp)
Trắc nghiệm Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
Trắc nghiệm Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp(tiếp)
Trắc nghiệm Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp
Trắc nghiệm Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp (tiếp)
Trắc nghiệm Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm
Trắc nghiệm Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm (tiếp 1)
Trắc nghiệm Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm (tiếp 2)
Trắc nghiệm Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp
Trắc nghiệm Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp (tiếp)
Trắc nghiệm Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp (bt1)
Trắc nghiệm Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp (bt2)
Trắc nghiệm Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc
Trắc nghiệm Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc (tiếp)
Trắc nghiệm Bài 31: Vấn đề phát triển thương mại, du lịch
Trắc nghiệm Bài 31: Vấn đề phát triển thương mại, du lịch (tiếp)

Chương 4: Địa lí các vùng kinh tế

Trắc nghiệm Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
Trắc nghiệm Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp)
Trắc nghiệm Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng Bằng sông Hồng
Trắc nghiệm Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Trung Bộ
Trắc nghiệm Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Trung Bộ (tiếp)
Trắc nghiệm Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ
Trắc nghiệm Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế-xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ(tiếp)
Trắc nghiệm Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên
Trắc nghiệm Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên(tiếp)
Trắc nghiệm Bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ (bai 1)
Trắc nghiệm Bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ (bai 2)
Trắc nghiệm Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
Trắc nghiệm Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ(tiếp)
Trắc nghiệm Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ
Trắc nghiệm Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ(tiếp)
Trắc nghiệm Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long
Trắc nghiệm Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long(tiếp)
Trắc nghiệm Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo
Trắc nghiệm Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm