Trang chủ > Lớp 9 > Đề kiểm tra Vật Lí 9 (có đáp án)

Đề kiểm tra Vật Lí 9 (có đáp án)

Giới thiệu về Đề kiểm tra Vật Lí 9 (có đáp án)

Ảnh Đề kiểm tra Vật Lí 9 (có đáp án) Đề kiểm tra Vật Lí 9 (có đáp án) gồm 16 bài viết là các đề kiểm tra Vật Lí lớp 9 có đáp án. Loạt bài viết này là các đề kiểm tra học kì đã được chọn lọc và khá sát với đề chính thức.
Chương trình Vật Lí 9:
- Chương 1: Điện học (20 bài học)
- Chương 2: Điện từ học (19 bài học)
- Chương 3: Quang học (19 bài học)
- Chương 4: Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng (4 bài học)

Mục lục Đề kiểm tra Vật Lí 9 (có đáp án)

Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 9 Học kì 1 (Đề 1)
Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 9 Học kì 1 (Đề 2)
Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 9 Học kì 1 (Đề 3)
Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 9 Học kì 1 (Đề 4)
Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 9 Học kì 1 (Đề 5)
Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 9 Học kì 1 (Đề 1)
Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 9 Học kì 1 (Đề 2)
Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 9 Học kì 1 (Đề 3)
Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 9 Học kì 1 (Đề 4)
Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 9 Học kì 1 (Đề 5)
Đề kiểm tra Học kì 1 Vật Lí lớp 9 (Đề 1)
Đề kiểm tra Học kì 1 Vật Lí lớp 9 (Đề 2)
Đề kiểm tra Học kì 1 Vật Lí lớp 9 (Đề 3)
Đề kiểm tra Học kì 1 Vật Lí lớp 9 (Đề 4)
Đề kiểm tra Học kì 1 Vật Lí lớp 9 (Đề 5)
Đề kiểm tra Học kì 1 Vật Lí lớp 9 (Đề 6)