Trang chủ > Khác > Học SVN

Học SVN

Giới thiệu về Học SVN

Ảnh Học SVN Học SVN là tên viết tắt của Apache Subversion, là một phần mềm mã nguồn mở dùng để kiểm tra và quản lý các phiên bản mã nguồn khác nhau trong quá trình phát triển phàn mềm.
SVN gồm có 11 phần gồm: Khái niệm cơ bản, cài đặt môi trường, vòng đời, tiến trình Checkout, thực hiện các thay đổi, review các thay đổi, tiến trình Update, sửa lỗi, xử lý Conflicts, hoạt động Tag, tạo nhánh (Branching).
Mục lục:
SVN - Khái niệm cơ bản
SVN - Cài đặt môi trường
SVN - Vòng đời
SVN - Tiến trình Checkout
SVN - Thực hiện các thay đổi
SVN - Review các thay đổi
SVN - Tiến trình Update
SVN - Sửa lỗi
SVN - Xử lý Conflicts
SVN - Hoạt động Tag
SVN - Tạo nhánh (Branching)

Mục lục Học SVN

SVN - Khái niệm cơ bản
SVN - Cài đặt môi trường
SVN - Vòng đời
SVN - Tiến trình Checkout (Học SVN)
SVN - Thực hiện các thay đổi (Học SVN)
SVN - Cách Review các thay đổi (Học SVN)
SVN - Tiến trình Update (Học SVN)
SVN - Sửa lỗi (Học SVN)
SVN - Xử lý Conflicts
SVN - Hoạt động Tag (Học SVN)
SVN - Tạo nhánh (Branching) (bài tập Học SVN)