Trang chủ > Lớp 11 > Chuyên đề Sinh học 11

Chuyên đề Sinh học 11

Giới thiệu về Chuyên đề Sinh học 11

Ảnh Chuyên đề Sinh học 11 Chuyên đề Sinh học 11 gồm 102 bài viết là các bài viết theo chuyên đề bám sát nội dung chương trình sgk Sinh học 11. Các chuyên đề gồm: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật, Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật, Cảm ứng ở thực vật, Cảm ứng ở động vật, Sinh trưởng ở thực vật, Sinh trưởng ở động vật, Sinh sản ở thực vật, Sinh sản ở động vật.

Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây
Bài 3: Thoát hơi nước
Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng
Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
Bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)
Bài 7: Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón
Bài 8: Quang hợp ở thực vật
Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM
Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp
Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng
Bài 12: Hô hấp ở thực vật
Bài 13: Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit
Bài 14: Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật
Bài 15: Tiêu hóa ở động vật
Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)
Bài 17: Hô hấp ở động vật
Bài 18: Tuần hoàn máu
Bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo)
Bài 20: Cân bằng nội môi
Bài 21: Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người
Bài 22: Ôn tập chương 1
...

Mục lục Chuyên đề Sinh học 11

Chuyên đề: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật

Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
Vận chuyển các chất trong cây
Thoát hơi nước ở thực vật
Vai trò của các nguyên tố khoáng đối với sự sống của thực vật
Trao đổi nitơ ở thực vật
Khái quát về quang hợp
Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM
Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp
Vai trò của quang hợp đối với năng suất cây trồng
Hô hấp ở thực vật
Bài tập tự luận: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (phần 1) - Chuyên đề Sinh học 11
Bài tập tự luận: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (phần 2) - Chuyên đề Sinh học 11
Bài tập tự luận: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (phần 3)
Bài tập tự luận: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (phần 4)
Bài tập tự luận: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (phần 5)
Bài tập trắc nghiệm: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (phần 3)
Bài tập trắc nghiệm: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (phần 4)
Bài tập trắc nghiệm: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (phần 5)
Bài tập trắc nghiệm: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (phần 6)
Bài tập trắc nghiệm: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (phần 7)
Bài tập trắc nghiệm: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (phần 8)
Bài tập trắc nghiệm: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (phần 9)
Bài tập trắc nghiệm: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (phần 10)

Chuyên đề: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật

Tiêu hoá ở động vật
Hô hấp ở động vật
Tuần hoàn máu
Cân bằng nội môi
Bài tập tự luận: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật (phần 1)
Bài tập tự luận: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật (phần 2)
Bài tập tự luận: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật (phần 3)
Bài tập tự luận: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật (phần 4)
Bài tập tự luận: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật (phần 5)
Bài tập trắc nghiệm: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật (phần 3)
Bài tập trắc nghiệm: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật (phần 4)

Chuyên đề: Cảm ứng ở thực vật

Hướng động
Ứng động
Bài tập tự luận: Cảm ứng ở thực vật (phần 1)
Bài tập tự luận: Cảm ứng ở thực vật (phần 2)
Bài tập tự luận: Cảm ứng ở thực vật (phần 3)
Bài tập tự luận: Cảm ứng ở thực vật (phần 4)
Bài tập tự luận: Cảm ứng ở thực vật (phần 5)
Bài tập trắc nghiệm: Cảm ứng ở thực vật (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm: Cảm ứng ở thực vật (phần 2)

Chuyên đề: Cảm ứng ở động vật

Cảm ứng ở động vật
Điện sinh học
Quá trình truyền tin qua xináp
Tập tính của động vật
Bài tập tự luận: Cảm ứng ở động vật (phần 1)
Bài tập tự luận: Cảm ứng ở động vật (phần 2)
Bài tập tự luận: Cảm ứng ở động vật (phần 3)
Bài tập tự luận: Cảm ứng ở động vật (phần 4)
Bài tập tự luận: Cảm ứng ở động vật (phần 5)
Bài tập trắc nghiệm: Cảm ứng ở động vật (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm: Cảm ứng ở động vật (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm: Cảm ứng ở động vật (phần 3)
Bài tập trắc nghiệm: Cảm ứng ở động vật (phần 4)

Chuyên đề: Sinh trưởng ở thực vật

Sinh trưởng ở thực vật
Hoocmôn thực vật
Phát triển ở thực vật có hoa
Bài tập tự luận: Sinh trưởng ở thực vật (phần 1)
Bài tập tự luận: Sinh trưởng ở thực vật (phần 2)
Bài tập tự luận: Sinh trưởng ở thực vật (phần 3)
Bài tập tự luận: Sinh trưởng ở thực vật (phần 4)
Bài tập tự luận: Sinh trưởng ở thực vật (phần 5)
Bài tập trắc nghiệm: Sinh trưởng ở thực vật (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm: Sinh trưởng ở thực vật (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm: Sinh trưởng ở thực vật (phần 3)

Chuyên đề: Sinh trưởng ở động vật

Sinh trưởng và phát triển ở động vật
Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
Bài tập tự luận: Sinh trưởng ở động vật (phần 1)
Bài tập tự luận: Sinh trưởng ở động vật (phần 2)
Bài tập tự luận: Sinh trưởng ở động vật (phần 3)
Bài tập tự luận: Sinh trưởng ở động vật (phần 4)
Bài tập tự luận: Sinh trưởng ở động vật (phần 5)
Bài tập trắc nghiệm: Sinh trưởng ở động vật (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm: Sinh trưởng ở động vật (phần 2)

Chuyên đề: Sinh sản ở thực vật

Sinh sản vô tính ở thực vật
Sinh sản hữu tính ở thực vật
Bài tập tự luận: Sinh sản ở thực vật (phần 1)
Bài tập tự luận: Sinh sản ở thực vật (phần 2)
Bài tập tự luận: Sinh sản ở thực vật (phần 3)
Bài tập tự luận: Sinh sản ở thực vật (phần 4)
Bài tập tự luận: Sinh sản ở thực vật (phần 5)
Bài tập trắc nghiệm: Sinh sản ở thực vật (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm: Sinh sản ở thực vật (phần 2)

Chuyên đề: Sinh sản ở động vật

Sinh sản vô tính ở động vật
Sinh sản hữu tính ở động vật
Cơ chế điều hoà sinh sản
Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người
Bài tập tự luận: Sinh sản ở động vật (phần 1)
Bài tập tự luận: Sinh sản ở động vật (phần 2)
Bài tập tự luận: Sinh sản ở động vật (phần 3)
Bài tập tự luận: Sinh sản ở động vật (phần 4)
Bài tập tự luận: Sinh sản ở động vật (phần 5)
Bài tập trắc nghiệm: Sinh sản ở động vật (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm: Sinh sản ở động vật (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm: Sinh sản ở động vật (phần 3)
Bài tập trắc nghiệm: Sinh sản ở động vật (phần 4)