Trang chủ > Lớp 7 > Giải BT Sinh học 7

Giải BT Sinh học 7

Giới thiệu về Giải BT Sinh học 7

Ảnh Giải BT Sinh học 7 Giải BT Sinh học 7 gồm tất cả 6 chương. Nội dung cụ thể như sau:
Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh gồm 5 bài viết
Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh gồm 5 bài viết
........
Chương 7: Sự tiến hóa của động vật gồm 4 bài viết
Chương 8: Động vật và đời sống con người gồm 7 bài viết.
Giải BT Sinh học 7 giúp các em học sinh hoàn thành tốt bài tập trong sách Sinh học 7 một cách đầy đủ và chính xác nhất. Qua đó giúp các em có thêm động lực để học tập, yêu thích bộ môn này hơn.

Mục lục Giải BT Sinh học 7

Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh

Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh - trang 13 sgk Sinh học 7
Bài 4: Trùng roi - trang 17 Sinh học 7
Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày - trang 20 sgk Sinh học 7
Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét - trang 23 Sinh học 7
Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh - trang 26 Sinh học 7

Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh

Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh
Bài 4: Trùng roi
Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày
Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét
Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

Chương 1: Ngành động vật nguyên sinh

Bài 3: Thực hành: Quan sát một số động vật nguyên sinh
Bài 4: Trùng roi
Bài 5: Trùng biến hình và trùng giày
Bài 6: Trùng kiết lị và trùng sốt rét
Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

Chương 2: Ngành ruột khoang

Bài 8: Thủy tức - trang 29 Sinh học 7
Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang - trang 33 Sinh học 7
Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang - trang 37 Sinh học 7

Chương 3: Các ngành giun

Bài 11: Sán lá gan - trang 41 Sinh học 7
Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp - trang 45 Sinh học 7
Bài 13: Giun đũa - trang 48 Sinh học 7
Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành Giun tròn - trang 51 Sinh học 7
Bài 15: Giun đất - trang 54 Sinh học 7
Bài 16: Thực hành: Mổ và quan sát giun đất - trang 58 Sinh học 7
Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt - trang 59 Sinh học 7

Chương 4: Ngành thân mềm

Bài 18: Trai sống - trang 63 Sinh học 7
Bài 19: Một số thân mềm khác - trang 66 Sinh học 7
Bài 20: Thực hành: Quan sát một số thân mềm - trang 69 Sinh học 7
Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm - trang 71 Sinh học 7

Chương 5: Ngành chân khớp

Bài 22: Tôm sông - trang 75 Sinh học 7
Bài 23: Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông - trang 77 Sinh học 7
Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác - trang 80 Sinh học 7
Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện - trang 82 Sinh học 7
Bài 26: Châu chấu - trang 86 Sinh học 7
Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ - trang 90 Sinh học 7
Bài 28: Thực hành: Xem băng hình về tập tính của sâu bọ - trang 94 Sinh học 7
Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp - trang 96 Sinh học 7
Bài 30: Ôn tập phần 1 - Động vật không xương sống - trang 100 Sinh học 7

Chương 6: Ngành động vật có xương sống

Bài 31: Cá chép - trang 103 Sinh học 7
Bài 32: Thực hành: Mổ cá - trang 106 Sinh học 7
Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép - trang 108 Sinh học 7
Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá - trang 111 Sinh học 7
Bài 35: Ếch đồng - trang 113 Sinh học 7
Bài 36: Thực hành: Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ - trang 116 Sinh học 7
Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư - trang 120 Sinh học 7
Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài - trang 124 Sinh học 7
Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn - trang 127 Sinh học 7
Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát - trang 130 Sinh học 7
Bài 41: Chim bồ câu - trang 135 Sinh học 7
Bài 42: Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu - trang 138 Sinh học 7
Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu - trang 140 Sinh học 7
Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim - trang 143 Sinh học 7
Bài 45: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim - trang 148 Sinh học 7
Bài 46: Thỏ - trang 150 Sinh học 7
Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ - trang 152 Sinh học 7
Bài 48: Đa dạng của lớp Thú. Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi - trang 157 Sinh học 7
Bài 49: Đa dạng của lớp thú bộ dơi và bộ cá voi - trang 160 Sinh học 7
Bài 50: Đa dạng của lớp thú bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt - trang 164 Sinh học 7
Bài 51: Đa dạng của lớp thú các bộ móng guốc và bộ linh trưởng - trang 167 Sinh học 7
Bài 52: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú - trang 171 Sinh học 7

Chương 7: Sự tiến hóa của động vật

Bài 53: Môi trường sống và sự vận động di chuyển - trang 172 Sinh học 7
Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể - trang 176 Sinh học 7
Bài 55: Tiến hóa về sinh sản - trang 179 Sinh học 7
Bài 56: Cây phát sinh giới động vật - trang 182 Sinh học 7

Chương 8: Động vật và đời sống con người

Bài 57: Đa dạng sinh học - trang 187 Sinh học 7
Bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo) - trang 190 Sinh học 7
Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học - trang 193 Sinh học 7
Bài 60: Động vật quý hiếm - trang 196 Sinh học 7
Bài 61,62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương - trang 199 Sinh học 7
Bài 63: Ôn tập - trang 200 Sinh học 7
Bài 64,65,66: Tham quan thiên nhiên - trang 205 Sinh học 7