Trang chủ > Lớp 10 > Giải SBT Hóa 10

Giải SBT Hóa 10

Giới thiệu về Giải SBT Hóa 10

Ảnh Giải SBT Hóa 10 Giải SBT Hóa 10 gồm 33 bài viết là phương pháp giải bài tập trong Sách bài tập Hóa 10. Loạt bài này là các bài tập từ chương 1 đến chương 7.
Chương 1: Nguyên tử gồm 6 bài học: Thành phần nguyên tử, Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị, Luyện tập: Thành phần nguyên tử, Cấu tạo vỏ nguyên tử, Cấu hình electron, Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử
Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn gồm 5 bài học
Chương 3: Liên kết hóa học gồm 5 bài học: Liên kết ion - Tinh thể ion, Liên kết cộng hóa trị, Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử, Hóa trị và số oxi hóa, Luyện tập: Liên kết hóa học
Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử gồm 3 bài: Phản ứng oxi hóa khử, Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ, Luyện tập: Phản ứng oxi hóa - khử
Chương 5: Nhóm Halogen
Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh
Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Mục lục Giải SBT Hóa 10

Chương 1: Nguyên tử

Bài 1: Thành phần nguyên tử
Bài 2: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị
Bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tử
Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử
Bài 5: Cấu hình electron
Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
Bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài 11: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

Chương 3: Liên kết hóa học

Bài 12: Liên kết ion - Tinh thể ion
Bài 13: Liên kết cộng hóa trị
Bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa
Bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử

Bài 17: Phản ứng oxi hóa khử
Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa - khử

Chương 5: Nhóm Halogen

Bài 21: Khái quát về nhóm halogen
Bài 22: Clo
Bài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua
Bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo
Bài 25: Flo - Brom - Iot
Bài 26: Luyện tập : Nhóm halogen

Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh

Bài 29: Oxi - Ozon
Bài 30: Lưu huỳnh
Bài 32: Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit
Bài 33: Axit sunfuric - Muối sunfat
Bài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh

Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học
Bài 38: Cân bằng hóa học
Bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học