Trang chủ > Lớp 12 > Giải BT Tin học 12

Giải BT Tin học 12

Giới thiệu về Giải BT Tin học 12

Ảnh Giải BT Tin học 12 Giải BT Tin học 12 gồm 24 bài viết là các bài tập xoay quanh các nội dung trong chương trình Tin học 12.
Chương 1: Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu
Bài 1: Một số khái niệm cơ bản
Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Bài tập và thực hành 1
Chương 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access
Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access
Bài 4: Cấu trúc bảng
Bài tập và thực hành 2 - Tạo cấu trúc bảng
Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng
Bài tập và thực hành 3 - thao tác trên bảng
Bài 6: Biểu mẫu
Bài tập và thực hành 4 - Tạo biểu mẫu đơn giản
Bài 7: Liên kết giữa các bảng
Bài tập và thực hành 5 - Liên kết giữa các bảng
Bài 8: Truy vấn dữ liệu
Bài tập và thực hành 6 - Mẫu hỏi trên một bảng
Bài tập và thực hành 7 - Mẫu hỏi trên nhiều bảng
Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo
Bài tập và thực hành 8 - Tạo báo cáo
Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp
Chương 3: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ
Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ
Bài tập và thực hành 10 - Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ
Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ
Chương 4: Kiến trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu
Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu
Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu
Bài tập và thực hành 11 - Bảo mật cơ sở dữ liệu

Mục lục Giải BT Tin học 12

Chương 1: Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu

Bài 1: Một số khái niệm cơ bản - Giải BT Tin học 12
Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Giải BT Tin học 12
Bài tập và thực hành 1 - Giải BT Tin học 12

Chương 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access

Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access - Giải BT Tin học 12
Bài 4: Cấu trúc bảng - Giải BT Tin học 12
Bài tập và thực hành 2 - Tạo cấu trúc bảng - Giải BT Tin học 12
Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng - Giải BT Tin học 12
Bài tập và thực hành 3 - thao tác trên bảng - Giải BT Tin học 12
Bài 6: Biểu mẫu - Giải BT Tin học 12
Bài tập và thực hành 4 - Tạo biểu mẫu đơn giản - Giải BT Tin học 12
Bài 7: Liên kết giữa các bảng - Giải BT Tin học 12
Bài tập và thực hành 5 - Liên kết giữa các bảng - Giải BT Tin học 12
Bài 8: Truy vấn dữ liệu - Giải BT Tin học 12
Bài tập và thực hành 6 - Mẫu hỏi trên một bảng - Giải BT Tin học 12
Bài tập và thực hành 7 - Mẫu hỏi trên nhiều bảng - Giải BT Tin học 12
Bài 9: Báo cáo và kết xuất báo cáo - Giải BT Tin học 12
Bài tập và thực hành 8 - Tạo báo cáo - Giải BT Tin học 12
Bài tập và thực hành 9 - Bài thực hành tổng hợp - Giải BT Tin học 12

Chương 3: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài 10: Cơ sở dữ liệu quan hệ - Giải BT Tin học 12
Bài tập và thực hành 10 - Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ - Giải BT Tin học 12
Bài 11: Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ - Giải BT Tin học 12

Chương 4: Kiến trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu

Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu - Giải BT Tin học 12
Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu - Giải BT Tin học 12
Bài tập và thực hành 11 - Bảo mật cơ sở dữ liệu - Giải BT Tin học 12