Trang chủ > Lớp 5 > Giải BT Cùng em học Toán 5

Giải BT Cùng em học Toán 5

Giới thiệu về Giải BT Cùng em học Toán 5

Ảnh Giải BT Cùng em học Toán 5 Giải BT Cùng em học Toán 5 gồm 2 tập:
Tập 1: gồm 18 tuần, mỗi tuần: 2 bài viết, 1 bài kiểm tra giữa học kỳ I và 1 bài kiểm tra cuối học kì I. Tổng số 38 bài viết
Tập 2: gồm 17 tuần, mỗi tuần: 2 bài viết, 1 bài kiểm tra giữa học kỳ II và 1 bài kiểm tra cuối học kì II. Tổng số 36 bài viết.
Giải BT Cùng em học Toán 5 giúp các em học sinh được luyện tập, các dạng bài đã làm trên lớp để năm chắc kiến thức mới hơn, qua đó học tập tốt hơn.

Mục lục Giải BT Cùng em học Toán 5

Cùng em học Toán lớp 5 Tập 1

Tuần 1

Tuần 1 Tiết 1 trang 5, 6 - Cùng em học Toán 5 Tập 1
Tuần 1 Tiết 2 trang 6, 7 - Cùng em học Toán 5 Tập 1

Tuần 2

Tuần 2 Tiết 1 trang 8 - Cùng em học Toán 5 Tập 1
Tuần 2 Tiết 2 trang 9, 10 - Cùng em học Toán 5 Tập 1

Tuần 3

Tuần 3 Tiết 1 trang 11 - Cùng em học Toán 5 Tập 1
Tuần 3 Tiết 2 trang 12, 14 - Cùng em học Toán 5 Tập 1

Tuần 4

Tuần 4 Tiết 1 trang 15, 16 - Cùng em học Toán 5 Tập 1
Tuần 4 Tiết 2 trang 16, 17 - Cùng em học Toán 5 Tập 1

Tuần 5

Tuần 5 Tiết 1 trang 18, 19 - Cùng em học Toán 5 Tập 1
Tuần 5 Tiết 2 trang 19, 20 - Cùng em học Toán 5 Tập 1

Tuần 6

Tuần 6 Tiết 1 trang 21 - Cùng em học Toán 5 Tập 1
Tuần 6 Tiết 2 trang 22, 23 - Cùng em học Toán 5 Tập 1

Tuần 7

Tuần 7 Tiết 1 trang 24, 25 - Cùng em học Toán 5 Tập 1
Tuần 7 Tiết 2 trang 25, 26 - Cùng em học Toán 5 Tập 1

Tuần 8

Tuần 8 Tiết 1 trang 27 - Cùng em học Toán 5 Tập 1
Tuần 8 Tiết 2 trang 28, 29 - Cùng em học Toán 5 Tập 1

Tuần 9

Tuần 9 Tiết 1 trang 30 - Cùng em học Toán 5 Tập 1
Tuần 9 Tiết 2 trang 31, 32 - Cùng em học Toán 5 Tập 1
Đáp án Kiểm tra giữa học kì 1 trang 33, 34 - Cùng em học Toán 5 Tập 1

Tuần 10

Tuần 10 Tiết 1 trang 35 - Cùng em học Toán 5 Tập 1
Tuần 10 Tiết 2 trang 36, 37 - Cùng em học Toán 5 Tập 1

Tuần 11

Tuần 11 Tiết 1 trang 38 - Cùng em học Toán 5 Tập 1
Tuần 11 Tiết 2 trang 39, 40 - Cùng em học Toán 5 Tập 1

Tuần 12

Tuần 12 Tiết 1 trang 41 - Cùng em học Toán 5 Tập 1
Tuần 12 Tiết 2 trang 42, 43 - Cùng em học Toán 5 Tập 1

Tuần 13

Tuần 13 Tiết 1 trang 44 - Cùng em học Toán 5 Tập 1
Tuần 13 Tiết 2 trang 45, 46 - Cùng em học Toán 5 Tập 1

Tuần 14

Tuần 14 Tiết 1 trang 47, 48 - Cùng em học Toán 5 Tập 1
Tuần 14 Tiết 2 trang 48, 50 - Cùng em học Toán 5 Tập 1

Tuần 15

Tuần 15 Tiết 1 trang 51, 52 - Cùng em học Toán 5 Tập 1
Tuần 15 Tiết 2 trang 52, 53 - Cùng em học Toán 5 Tập 1

Tuần 16

Tuần 16 Tiết 1 trang 54, 55 - Cùng em học Toán 5 Tập 1
Tuần 16 Tiết 2 trang 55, 56 - Cùng em học Toán 5 Tập 1

Tuần 17

Tuần 17 Tiết 1 trang 57 - Cùng em học Toán 5 Tập 1
Tuần 17 Tiết 2 trang 58, 60 - Cùng em học Toán 5 Tập 1

Tuần 18

Tuần 18 Tiết 1 trang 61, 62 - Cùng em học Toán 5 Tập 1
Tuần 18 Tiết 2 trang 63, 64 - Cùng em học Toán 5 Tập 1
Đáp án Kiểm tra cuối học kì 1 trang 65, 66 - Cùng em học Toán 5 Tập 1

Cùng em học Toán 5 Tập 2

Tuần 19 trang 5, 8 - Cùng em học Toán 5 Tập 2
Tuần 20 trang 9, 12 - Cùng em học Toán 5 Tập 2
Tuần 21 trang 13, 16 - Cùng em học Toán 5 Tập 2
Tuần 22 trang 17, 21 - Cùng em học Toán 5 Tập 2
Tuần 23 trang 22, 25 - Cùng em học Toán 5 Tập 2
Tuần 24 trang 26, 29 - Cùng em học Toán 5 Tập 2
Đáp án Kiểm tra giữa học kì 2 trang 30, 31 - Cùng em học Toán 5 Tập 2
Tuần 25 trang 32, 34 - Cùng em học Toán 5 Tập 2
Tuần 26 trang 35, 37 - Cùng em học Toán 5 Tập 2
Tuần 27 trang 38, 40 - Cùng em học Toán 5 Tập 2
Tuần 28 trang 41, 43 - Cùng em học Toán 5 Tập 2
Tuần 29 trang 44, 45 - Cùng em học Toán 5 Tập 2
Tuần 30 trang 46, 48 - Cùng em học Toán 5 Tập 2
Tuần 31 trang 49, 51 - Cùng em học Toán 5 Tập 2
Tuần 32 trang 52, 54 - Cùng em học Toán 5 Tập 2
Tuần 33 trang 55, 57 - Cùng em học Toán 5 Tập 2
Tuần 34 trang 58, 60 - Cùng em học Toán 5 Tập 2
Tuần 35 trang 61, 63 - Cùng em học Toán 5 Tập 2
Đáp án Kiểm tra cuối học kì 2 trang 64, 66 - Cùng em học Toán 5 Tập 2