Trang chủ > Lớp 10 > BT trắc nghiệm Hình học 10

BT trắc nghiệm Hình học 10

Giới thiệu về BT trắc nghiệm Hình học 10

Ảnh BT trắc nghiệm Hình học 10 BT trắc nghiệm Hình học 10 gồm 66 bài viết là các bài tập trắc nghiệm bám sát nội dung chương trình Hình học 10.
Mục lục chương trình Hình học 10:
Chương 1: Vectơ
Bài 1: Các định nghĩa
Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ
Bài 3: Tích của vectơ với một số
Bài 4: Hệ trục tọa độ
Ôn tập chương 1
Đề kiểm tra chương 1

Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180
Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ
Bài 3: Hệ thức lượng trong tam giác
Ôn tập chương 2
Đề kiểm tra chương 2

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Bài 1: Phương trình đường thẳng
Bài 2: Phương trình đường tròn
Bài 3: Phương trình đường Elip
Ôn tập chương 3
Đề kiểm tra chương 3
Ôn tập cuối năm
Đề kiểm tra cuối năm

Mục lục BT trắc nghiệm Hình học 10

Chương 1: Vectơ

Bài 1: Các định nghĩa

Lý thuyết: Các định nghĩa
Trắc nghiệm: Các định nghĩa (phần 1)
Trắc nghiệm: Các định nghĩa (phần 2)

Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

Lý thuyết: Tổng và hiệu của hai vectơ
Trắc nghiệm: Tổng và hiệu của hai vectơ (phần 1)
Trắc nghiệm: Tổng và hiệu của hai vectơ (phần 2)

Bài 3: Tích của vectơ với một số

Lý thuyết: Tích của vectơ với một số
Lý thuyết: Tích của vectơ với một số (Tiếp)
Trắc nghiệm: Tích của vectơ với một số (phần 1)
Trắc nghiệm: Tích của vectơ với một số (phần 2)
Trắc nghiệm: Tích của vectơ với một số (phần 3)

Bài 4: Hệ trục tọa độ

Lý thuyết: Hệ trục tọa độ
Trắc nghiệm: Hệ trục tọa độ (phần 1)

Ôn tập chương 1

Ôn tập chương 1 (phần 1)
Ôn tập chương 1 (phần 2)
Ôn tập chương 1 (phần 3)
Ôn tập chương 1 (phần 4)
Ôn tập chương 1 (phần 5)

Đề kiểm tra chương 1

Đề kiểm tra chương 1 (phần 1)
Đề kiểm tra chương 1 (phần 2)
Đề kiểm tra chương 1 (phần 3)

Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180

Lý thuyết: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180
Trắc nghiệm: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 (phần 1)
Trắc nghiệm: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 (phần 2)
Trắc nghiệm: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 (phần 3)
Trắc nghiệm: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 (phần 4)

Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ

Lý thuyết: Tích vô hướng của hai vectơ
Trắc nghiệm: Tích vô hướng của hai vectơ (phần 1)
Trắc nghiệm: Tích vô hướng của hai vectơ (phần 2)
Trắc nghiệm: Tích vô hướng của hai vectơ (phần 3)
Trắc nghiệm: Tích vô hướng của hai vectơ (phần 4)

Bài 3: Hệ thức lượng trong tam giác

Lý thuyết: Hệ thức lượng trong tam giác
Trắc nghiệm: Hệ thức lượng trong tam giác (phần 1)
Trắc nghiệm: Hệ thức lượng trong tam giác (phần 2)
Trắc nghiệm: Hệ thức lượng trong tam giác (phần 3)

Ôn tập chương 2

Ôn tập chương 2 (phần 1)
Ôn tập chương 2 (phần 2)
Ôn tập chương 2 (phần 3)
Ôn tập chương 2 (phần 4)

Đề kiểm tra chương 2

Đề kiểm tra chương 2 (phần 1)
Đề kiểm tra chương 2 (phần 2)
Đề kiểm tra chương 2 (phần 3)

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Bài 1: Phương trình đường thẳng

Lý thuyết: Phương trình đường thẳng
Trắc nghiệm: Phương trình đường thẳng (phần 1)
Trắc nghiệm: Phương trình đường thẳng (phần 2)
Trắc nghiệm: Phương trình đường thẳng (phần 3)

Bài 2: Phương trình đường tròn

Lý thuyết: Phương trình đường tròn
Trắc nghiệm: Phương trình đường tròn (phần 1)
Trắc nghiệm: Phương trình đường tròn (phần 2)
Trắc nghiệm: Phương trình đường tròn (phần 3)

Bài 3: Phương trình đường Elip

Lý thuyết: Phương trình đường Elip
Trắc nghiệm: Phương trình đường Elip (phần 1)
Trắc nghiệm: Phương trình đường Elip (phần 2)

Ôn tập chương 3

Ôn tập chương 3 (phần 1)
Ôn tập chương 3 (phần 2)
Ôn tập chương 3 (phần 3)

Đề kiểm tra chương 3

Đề kiểm tra chương 3 (phần 1)
Đề kiểm tra chương 3 (phần 2)
Đề kiểm tra chương 3 (phần 3)

Ôn tập cuối năm

Ôn tập cuối năm (phần 1)
Ôn tập cuối năm (phần 2)
Ôn tập cuối năm (phần 3)
Ôn tập cuối năm (phần 4)

Đề kiểm tra cuối năm

Đề kiểm tra cuối năm (phần 1)
Đề kiểm tra cuối năm (phần 2)
Đề kiểm tra cuối năm (phần 3)