Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT Tiếng Anh 6 mới

Giải BT Tiếng Anh 6 mới

Giới thiệu về Giải BT Tiếng Anh 6 mới

Ảnh Giải BT Tiếng Anh 6 mới Giải BT Tiếng Anh 6 mới gồm có 2 tập:
Tập 1: Gồm 6 Unit và 2 Review với tất cả 58 bài viết, bắt đầu từ Unit 1 đến Unit 6. Nội dung cụ thể như sau:
Unit 1: My new school gồm 9 bài viết
Unit 2: My home gồm 9 bài viết
...
Unit 6: Our Tet holiday gồm 9 bài viết
Tập 2: Gồm 6 Unit và 2 Review với tất cả 58 bài viết, bắt đầu từ Unit 7 đến Unit 12. Nội dung cụ thể như sau:
Unit 7: Television gồm 9 bài viết
Unit 8: Sports and games gồm 9 bài viết
...
Unit 12: Robots giồm 9 bài viết.
Tổng hợp, Giải BT Tiếng Anh 6 mới có tất cả 116 bài viết giúp các em học sinh củng cố, thực hành và vận dụng kiến thức đã học để đạt kết quả tốt nhất trong các bài kiểm tra cũng như các bài thi.

Mục lục Giải BT Tiếng Anh 6 mới

Tiếng Anh 6 mới Tập 1

Unit 1: My new school

Từ vựng Unit 1 (trang 5 sgk TA 6)
Getting Started (phần 1-4 trang 6-7 SGK TA 6)
A Closer Look 1 (phần 1-7 trang 8 SGK TA 6)
A Closer Look 2 (phần 1-7 trang 9-10 SGK TA 6)
Communication (phần 1-2 trang 11 SGK TA 6)
Skills 1 (phần 1-4 trang 12 SGK TA 6 mới)
Skills 2 (phần 1-4 trang 13 SGK TA 6 mới)
Looking Back (phần 1-8 trang 14 SGK TA 6 mới)
Project (trang 15 SGK TA 6 mới)

Unit 2: My home

Từ vựng Unit 2 (trang 15 SGK TA 6 mới)
Getting Started (phần 1-5 trang 16-17 SGK TA 6 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-8 trang 18-19 SGK TA 6 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-7 trang 19-20 SGK TA 6 mới)
Communication (phần 1-4 trang 20-21 SGK TA 6 )
Skills 1 (phần 1-6 trang 22 SGK TA 6)
Skills 2 (phần 1-4 trang 23 SGK TA)
Looking Back (phần 1-6 trang 24 SGK TA)
Project (phần 1-2 trang 25 SGK TA)

Unit 3: My friends

Từ vựng Unit 3 (trang 15 sgk TA 6)
Getting Started (phần 1-5 trang 26-27 SGK TA 6)
A Closer Look 1 (phần 1 -8 trang 28-29 SGK TA 6)
A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 29-30 SGK TA 6)
Communication (phần 1-4 trang 30-31 SGK TA 6)
Skills 1 (phần 1-5 trang 32 SGK TA 6)
Skills 2 (phần 1-4 trang 33 SGK TA 6)
Looking Back (phần 1-5 trang 34-35 SGK TA)
Project (trang 35 SGK TA 6)

Review 1 (Unit 1-2-3)

Language Review (phần 1-8 trang 36-37 SGK TA 6)
Skills Review (phần 1-6 trang 37 SGK TA 6)

Unit 4: My neighbourhood

Từ vựng Unit 4 (trang 3 sgk TA 6)
Getting Started (phần 1-6 trang 38-39 SGK TA mới)
A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 40 SGK TA mới)
A Closer Look 2 (phần 1-7 trang 41-42 SGK TA mới)
Communication (phần 1-3 trang 43 SGK TA 6 mới)
Skills 1 (phần 1-5 trang 44 SGK TA 6 mới)
Skills 2 (phần 1-5 trang 45 SGK TA 6 mới)
Looking Back (phần 1-7 trang 46-47 SGK TA 6 mới)
Project (phần 1-2 trang 47 SGK TA 6 mới)

Unit 5: Natural wonders of the world

Từ vựng Unit 5
Getting Started (phần 1-4 trang 48-49 SGK TA 6 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 50 SGK TA 6 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-8 trang 51-52 SGK TA 6 mới)
Communication (phần 1-4 trang 53 SGK TA 6 mới)
Skills 1 (phần 1-7 trang 54 SGK TA 6 mới)
Skills 2 (phần 1-4 trang 55 SGK TA 6 mới)
Looking Back (phần 1-6 trang 56 SGK TA 6 mới)
Project (phần 1-2 trang 57 SGK TA 6 mới)

Unit 6: Our Tet holiday

Từ vựng Unit 6 (trang 58 SGK TA 6 mới)
Getting Started (phần 1-6 trang 58-59 SGK TA 6 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-7 trang 60-61 SGK TA 6 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-7 trang 61-62 SGK TA 6 mới)
Communication (phần 1-6 trang 63 SGK TA 6 mới)
Skills 1 (phần 1-6 trang 64-65 SGK TA 6 mới)
Skills 2 (phần 1-3 trang 65 SGK TA 6 mới)
Looking Back (phần 1-5 trang 66-67 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Project (trang 67 SGK A 6 mới)

Review 2 (Unit 4-5-6)

Language Review (phần 1-8 trang 68-69 SGK TA 6 mới)
Skills Review (phần 1-7 trang 69 SGK TA 6 mới)

Tiếng Anh 6 mới Tập 2

Unit 7: Television

Từ vựng Unit 7 (trang 70 sgk TA mới)
Getting Started (phần 1 - 4 trang 6-7 SGK TA 6 mới)
A Closer Look 1 (phần 1 - 6 trang 8 SGK TA 6 mới)
A Closer Look 2 (phần 1 - 6 trang 9 - 10 SGK TA 6 mới)
Communication (phần 1 - 4 trang 11 SGK TA 6 mới)
Skills 1 (phần 1 - 4 trang 12 SGK TA 6 mới)
Skills 2 (phần 1 - 3 trang 13 SGK TA 6 mới)
Looking Back (phần 1- 6 trang 14 - 15 SGK TA 6 mới)
Project (trang 15 SGK TA 6 mới)

Unit 8: Sports and games

Từ vựng Unit 8 (trang 16 SGK TA 6 mới)
Getting Started (phần 1 - 6 trang 16 -17 SGK TA 6 mới)
A Closer Look 1 (phần 1 - 6 trang 18 SGK TA 6 mới)
A Closer Look 2 (phần 1 - 5 trang 19 - 20 SGK TA 6 mới)
Communication (phần 1 - 3 trang 21 SGK TA 6 mới)
Skills 1 (phần 1 - 6 trang 22 SGK TA 6 mới)
Skills 2 (phần 1 - 3 trang 23 SGK TA 6 mới)
Looking Back (phần 1 - 6 trang 24 SGK TA 6 mới)
Project (phần 1 - 2 trang 25 SGK TA 6 mới)

Unit 9: Cities of the world

Từ vựng Unit 9 (trang 26 SGK TA 6 mới)
Getting Started (phần 1 - 5 trang 26 - 27 SGK TA 6 mới)
A Closer Look 1 (phần 1 - 6 trang 28 - 29 SGK TA 6 mới)
A Closer Look 2 (phần 1 - 5 trang 29 - 30 SGK TA 6 mới)
Communication (phần 1 - 4 trang 31 SGK TA 6 mới)
Skills 1 (phần 1 - 5 trang 32 SGK TA 6 mới)
Skills 2 (phần 1 - 5 trang 33 SGK TA 6 mới)
Looking Back (phần 1 - 5 trang 34 SGK TA 6 mới)
Project (trang 35 SGK TA 6 mới)

Review 3 (Unit 7-8-9)

Language Review (phần 1-8 trang 36-37 SGK TA 6 mới)
Skills Review (phần 1-6 trang 37 SGK TA 6 mới)

Unit 10: Our houses in the future

Từ vựng Unit 10 (trang 39 SGK TA 6 mới)
Getting Started (phần 1 - 5 trang 38 -39 SGK TA 6 mới)
A Closer Look 1 (phần 1 - 5 trang 40 SGK TA 6 mới)
A Closer Look 2 (phần 1 - 5 trang 41 - 42 SGK TA 6 mới)
Communication (phần 1 - 2 trang 43 SGK TA 6 mới)
Skills 1 (phần 1 - 6 trang 44 SGK TA 6 mới)
Skills 2 (phần 1 - 5 trang 45 SGK TA 6 mới)
Looking Back (phần 1 - 5 trang 46 SGK TA 6 mới)
Project (trang 47 SGK TA 6 mới)

Unit 11: Our greener world

Từ vựng Unit 11 ( trang 49 SGK TA 6 mới)
Getting Started (phần 1 - 5 trang 48-49 SGK TA 6 mới)
A Closer Look 1 (phần 1 - 8 trang 50-51 SGK TA 6 mới)
A Closer Look 2 (phần 1 - 6 trang 51-52 SGK TA 6 mới)
Communication (phần 1 - 3 trang 53 SGK TA 6 mới)
Skills 1 (phần 1 - 5 trang 54 SGK TA 6 mới)
Skills 2 (phần 1 - 4 trang 55 SGK TA 6 mới)
Looking Back (phần 1 - 6 trang 56 SGK TA 6 mới)
Project (trang 57 SGK TA 6 mới)

Unit 12: Robots

Từ vựng Unit 12 (trang 58 SGK TA 6 mới)
Getting Started (phần 1 - 5 trang 58-59 SGK TA 6 mới)
A Closer Look 1 (phần 1 - 8 trang 60-61 SGK TA 6 mới)
A Closer Look 2 (phần 1 - 6 trang 61-62 SGK TA 6 mới)
Communication (phần 1 - 3 trang 63 SGK TA 6 mới)
Skills 1 (phần 1 - 5 trang 64 SGK TA 6 mới)
Skills 2 (phần 1 - 5 trang 65 SGK TA 6 mới)
Looking Back (phần 1 - 6 trang 66 SGK TA 6 mới)
Project (trang 67 SGK TA 6 mới)

Review 4 (Unit 10-11-12)

Language Review (phần 1-7 trang 68 SGK TA 6 mới)
Skills Review (phần 1-6 trang 69 SGK TA 6 mới)