Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT Tiếng Anh 6 mới

Giải BT Tiếng Anh 6 mới

Giới thiệu về Giải BT Tiếng Anh 6 mới

Ảnh Giải BT Tiếng Anh 6 mới Giải BT Tiếng Anh 6 mới gồm có 2 tập:
Tập 1: Gồm 6 Unit và 2 Review với tất cả 58 bài viết, bắt đầu từ Unit 1 đến Unit 6. Nội dung cụ thể như sau:
Unit 1: My new school gồm 9 bài viết
Unit 2: My home gồm 9 bài viết
...
Unit 6: Our Tet holiday gồm 9 bài viết
Tập 2: Gồm 6 Unit và 2 Review với tất cả 58 bài viết, bắt đầu từ Unit 7 đến Unit 12. Nội dung cụ thể như sau:
Unit 7: Television gồm 9 bài viết
Unit 8: Sports and games gồm 9 bài viết
...
Unit 12: Robots giồm 9 bài viết.
Tổng hợp, Giải BT Tiếng Anh 6 mới có tất cả 116 bài viết giúp các em học sinh củng cố, thực hành và vận dụng kiến thức đã học để đạt kết quả tốt nhất trong các bài kiểm tra cũng như các bài thi.

Mục lục Giải BT Tiếng Anh 6 mới

Tiếng Anh 6 mới Tập 1

Unit 1: My new school

Từ vựng Unit 1
Getting Started (phần 1-4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 6 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-7 trang 8 SGK Tiếng Anh 6 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-7 trang 9-10 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Communication (phần 1-2 trang 11 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Skills 1 (phần 1-4 trang 12 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Skills 2 (phần 1-4 trang 13 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Looking Back (phần 1-8 trang 14 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Project (trang 15 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Unit 2: My home

Từ vựng Unit 2
Getting Started (phần 1-5 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 6 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-8 trang 18-19 SGK Tiếng Anh 6 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-7 trang 19-20 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Communication (phần 1-4 trang 20-21 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Skills 1 (phần 1-6 trang 22 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Skills 2 (phần 1-4 trang 23 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Looking Back (phần 1-6 trang 24 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Project (phần 1-2 trang 25 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Unit 3: My friends

Từ vựng Unit 3
Getting Started (phần 1-5 trang 26-27 SGK Tiếng Anh 6 mới)
A Closer Look 1 (phần 1 -8 trang 28-29 SGK Tiếng Anh 6 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 29-30 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Communication (phần 1-4 trang 30-31 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Skills 1 (phần 1-5 trang 32 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Skills 2 (phần 1-4 trang 33 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Looking Back (phần 1-5 trang 34-35 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Project (trang 35 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Review 1 (Unit 1-2-3)

Language Review (phần 1-8 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Skills Review (phần 1-6 trang 37 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Unit 4: My neighbourhood

Từ vựng Unit 4
Getting Started (phần 1-6 trang 38-39 SGK Tiếng Anh 6 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 40 SGK Tiếng Anh 6 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-7 trang 41-42 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Communication (phần 1-3 trang 43 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Skills 1 (phần 1-5 trang 44 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Skills 2 (phần 1-5 trang 45 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Looking Back (phần 1-7 trang 46-47 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Project (phần 1-2 trang 47 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Unit 5: Natural wonders of the world

Từ vựng Unit 5
Getting Started (phần 1-4 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 6 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 50 SGK Tiếng Anh 6 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-8 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Communication (phần 1-4 trang 53 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Skills 1 (phần 1-7 trang 54 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Skills 2 (phần 1-4 trang 55 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Looking Back (phần 1-6 trang 56 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Project (phần 1-2 trang 57 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Unit 6: Our Tet holiday

Từ vựng Unit 6
Getting Started (phần 1-6 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 6 mới)
A Closer Look 1 (phần 1-7 trang 60-61 SGK Tiếng Anh 6 mới)
A Closer Look 2 (phần 1-7 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Communication (phần 1-6 trang 63 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Skills 1 (phần 1-6 trang 64-65 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Skills 2 (phần 1-3 trang 65 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Looking Back (phần 1-5 trang 66-67 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Project (trang 67 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Review 2 (Unit 4-5-6)

Language Review (phần 1-8 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Skills Review (phần 1-7 trang 69 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Tiếng Anh 6 mới Tập 2

Unit 7: Television

Từ vựng Unit 7
Getting Started (phần 1 - 4 trang 6-7 SGK Tiếng Anh 6 mới)
A Closer Look 1 (phần 1 - 6 trang 8 SGK Tiếng Anh 6 mới)
A Closer Look 2 (phần 1 - 6 trang 9 - 10 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Communication (phần 1 - 4 trang 11 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Skills 1 (phần 1 - 4 trang 12 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Skills 2 (phần 1 - 3 trang 13 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Looking Back (phần 1- 6 trang 14 - 15 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Project (trang 15 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Unit 8: Sports and games

Từ vựng Unit 8
Getting Started (phần 1 - 6 trang 16 -17 SGK Tiếng Anh 6 mới)
A Closer Look 1 (phần 1 - 6 trang 18 SGK Tiếng Anh 6 mới)
A Closer Look 2 (phần 1 - 5 trang 19 - 20 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Communication (phần 1 - 3 trang 21 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Skills 1 (phần 1 - 6 trang 22 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Skills 2 (phần 1 - 3 trang 23 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Looking Back (phần 1 - 6 trang 24 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Project (phần 1 - 2 trang 25 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Unit 9: Cities of the world

Từ vựng Unit 9
Getting Started (phần 1 - 5 trang 26 - 27 SGK Tiếng Anh 6 mới)
A Closer Look 1 (phần 1 - 6 trang 28 - 29 SGK Tiếng Anh 6 mới)
A Closer Look 2 (phần 1 - 5 trang 29 - 30 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Communication (phần 1 - 4 trang 31 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Skills 1 (phần 1 - 5 trang 32 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Skills 2 (phần 1 - 5 trang 33 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Looking Back (phần 1 - 5 trang 34 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Project (trang 35 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Review 3 (Unit 7-8-9)

Language Review (phần 1-8 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Skills Review (phần 1-6 trang 37 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Unit 10: Our houses in the future

Từ vựng Unit 10
Getting Started (phần 1 - 5 trang 38 -39 SGK Tiếng Anh 6 mới)
A Closer Look 1 (phần 1 - 5 trang 40 SGK Tiếng Anh 6 mới)
A Closer Look 2 (phần 1 - 5 trang 41 - 42 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Communication (phần 1 - 2 trang 43 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Skills 1 (phần 1 - 6 trang 44 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Skills 2 (phần 1 - 5 trang 45 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Looking Back (phần 1 - 5 trang 46 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Project (trang 47 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Unit 11: Our greener world

Từ vựng Unit 11
Getting Started (phần 1 - 5 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 6 mới)
A Closer Look 1 (phần 1 - 8 trang 50-51 SGK Tiếng Anh 6 mới)
A Closer Look 2 (phần 1 - 6 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Communication (phần 1 - 3 trang 53 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Skills 1 (phần 1 - 5 trang 54 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Skills 2 (phần 1 - 4 trang 55 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Looking Back (phần 1 - 6 trang 56 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Project (trang 57 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Unit 12: Robots

Từ vựng Unit 12
Getting Started (phần 1 - 5 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 6 mới)
A Closer Look 1 (phần 1 - 8 trang 60-61 SGK Tiếng Anh 6 mới)
A Closer Look 2 (phần 1 - 6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Communication (phần 1 - 3 trang 63 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Skills 1 (phần 1 - 5 trang 64 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Skills 2 (phần 1 - 5 trang 65 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Looking Back (phần 1 - 6 trang 66 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Project (trang 67 SGK Tiếng Anh 6 mới)

Review 4 (Unit 10-11-12)

Language Review (phần 1-7 trang 68 SGK Tiếng Anh 6 mới)
Skills Review (phần 1-6 trang 69 SGK Tiếng Anh 6 mới)