Trang chủ > Lớp 11 > 960 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 11

960 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 11

Giới thiệu về 960 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 11

Ảnh 960 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 11 960 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 11 gồm 64 bài viết là các đề trắc nghiệm Tiếng Anh 11. Các bài tập xoay quanh nội dung bài học từ Unit 1 đến Unit 16 chương trình Tiếng Anh 11. Loạt bài tập trắc nghiệm này sẽ giúp các bạn ôn tập lại các dạng bài tập thường gặp trong các đề kiểm tra, giúp bạn tự tin hơn khi đối diện với các bài kiểm tra hay kì thi thực tế.
Các Unit:
Unit 1: Friendship
Unit 2: Personal Experiences
Unit 3: A Party
Unit 4: Volunteer Work
Unit 5: Illiteracy
Unit 6: Competitions
Unit 7: World Population
Unit 8: Celebrations
Unit 9: The Post Office
Unit 10: Nature in Danger
Unit 11: Sources of Energy
Unit 12: The ASIAN Games
Unit 13: Hobbies
Unit 14: Recreation
Unit 15: Space Conquest
Unit 16: The Wonders of the World

Mục lục 960 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 11

Unit 1: Friendship

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Writing

Unit 2: Personal Experiences

Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Writing

Unit 3: A Party

Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Writing

Unit 4: Volunteer Work

Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Writing

Unit 5: Illiteracy

Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Writing

Unit 6: Competitions

Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Writing

Unit 7: World Population

Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Writing

Unit 8: Celebrations

Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 80 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Writing

Unit 9: The Post Office

Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Writing

Unit 10: Nature in Danger

Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Writing

Unit 11: Sources of Energy

Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 Writing

Unit 12: The ASIAN Games

Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Writing

Unit 13: Hobbies

Bài tập Trắc nghiệm Unit 13 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 13 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 13 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 13 Writing

Unit 14: Recreation

Bài tập Trắc nghiệm Unit 14 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 14 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 14 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 14 Writing

Unit 15: Space Conquest

Bài tập Trắc nghiệm Unit 15 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 15 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 15 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 15 Writing

Unit 16: The Wonders of the World

Bài tập Trắc nghiệm Unit 16 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 16 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 16 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 16 Writing