Trang chủ > Lớp 12 > BT trắc nghiệm GDCD 12

BT trắc nghiệm GDCD 12

Giới thiệu về BT trắc nghiệm GDCD 12

Ảnh BT trắc nghiệm GDCD 12 BT trắc nghiệm GDCD 12 gồm 29 bài viết với 9 bài trắc nghiệm, mỗi bài chia thành 4 phần nhỏ, là các bài tập xoay quanh nội dung kiến thức trong chương trình sgk GDCD 12.
Bài 1: Pháp luật đời sống
Bài 2: Thực hiện pháp luật
Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật
Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội
Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo
Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản
Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ
Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân
Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Mục lục BT trắc nghiệm GDCD 12

Trắc nghiệm Bài 1: Pháp luật đời sống (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 1: Pháp luật đời sống (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 1: Pháp luật đời sống (phần 3)
Trắc nghiệm Bài 1: Pháp luật đời sống (phần 4)
Trắc nghiệm Bài 2: Thực hiện pháp luật (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 2: Thực hiện pháp luật (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 2: Thực hiện pháp luật (phần 3)
Trắc nghiệm Bài 2: Thực hiện pháp luật (phần 4)
Trắc nghiệm Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội (phần 3)
Trắc nghiệm Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội (phần 4)
Trắc nghiệm Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (phần 3)
Trắc nghiệm Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản (phần 4)
Trắc nghiệm Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (phần 3)
Trắc nghiệm Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (phần 4)
Trắc nghiệm Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (phần 2)
Trắc nghiệm Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (phần 3)
Trắc nghiệm Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (phần 1)
Trắc nghiệm Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước (phần 2)