Trang chủ > Khác > Luyện thi Part 5 TOEIC (Bí kíp và bài tập)

Luyện thi Part 5 TOEIC (Bí kíp và bài tập)

Giới thiệu về Luyện thi Part 5 TOEIC (Bí kíp và bài tập)

Ảnh Luyện thi Part 5 TOEIC (Bí kíp và bài tập) Luyện thi Part 5 TOEIC gồm 60 bài viết giúp bạn ôn tập, làm bài tập và tìm ra bí kíp để làm tốt bài test TOEIC.
Luyện thi Part 5 TOEIC gồm có các phần: Cấu trúc đề thi TOEIC, bí kíp: Dễ trước - Khó sau, vị trí danh từ, vị trí tính từ, vị trí trạng từ, vị trí động từ, tính từ và trạng từ giống nhau, tính từ đuôi -ly thường gặp, từ có hậu tố -ive & -al, hình thức so sánh đặc biệt, cách dùng IN & OF trong so sánh nhất, sử dụng V-ing hay Danh từ, V + to V/ V-ing, phân biệt Who & Whoever

Mục lục Luyện thi Part 5 TOEIC (Bí kíp và bài tập)

Cấu trúc đề thi TOEIC
Bí kíp: Dễ trước - Khó sau
Vị trí danh từ
Vị trí tính từ
Tính từ đuôi -ly thường gặp
Vị trí trạng từ
Vị trí động từ
Tính từ và trạng từ giống nhau
Tính từ đuôi -ing & -ed
Danh từ không đếm được
Từ có hậu tố -ive & -al
Hình thức so sánh đặc biệt
Từ nhấn mạnh trong câu so sánh
Cách dùng IN & OF trong so sánh nhất
Sử dụng V-ing hay Danh từ
V + to V/ V-ing
Mạo từ
Trạng từ quan hệ
Đại từ quan hệ That
Phân biệt Who & Whoever
Rút gọn mệnh đề quan hệ (I)
Rút gọn mệnh đề quan hệ (II)
Rút gọn mệnh đề quan hệ (III)
Rút gọn mệnh đề danh ngữ
Sử dụng That hay What ?
Phân biệt If & Whether
Rút gọn mệnh đề trạng ngữ
Nội động từ không được dùng ở thể bị động
A number of & The number of
A number of & An amount of
Another/The other/Others/The others
Phân biệt Most & Almost
Though/Although/Even though & Inspite of/Despite
Phân biệt Spend & Waste
Phân biệt Find/Keep/Make
Phân biệt Sometimes/Some time/Sometime
Phân biệt a few/Few & a little/little
Hundred/Hundreds of & Thousand/Thousands of
Used to/Be used to/Get used to/Become used to
Từ có nghĩa tương đương Because
Câu điều kiện
Đảo ngữ
Thức giả định
Sử dụng Tiền tố đoán nghĩa của từ
Từ đa nghĩa thường gặp
Thành ngữ & Cụm từ thường gặp
Các cặp từ dễ gây nhầm lẫn
Cặp từ dễ gây nhầm lẫn (I)
Từ đồng âm thường gặp
Một số cặp từ (cụm từ) đồng âm
Phân biệt Get & Have
Phân biệt Job, Work & Career
Phân biệt At the end & In the end
Phân biệt See, Look & Watch
Cách diễn đạt Có/Hết hiệu lực ...
Phân biệt Delay & Postpone
Phân biệt Persuade & Convince
Phân biệt Special/Especial & Specially/Especially
Phân biệt Each và Every
Cụm động từ