Trang chủ > Lớp 9 > Chuyên đề Sinh học 9

Chuyên đề Sinh học 9

Giới thiệu về Chuyên đề Sinh học 9

Ảnh Chuyên đề Sinh học 9 Chuyên đề Sinh học 9 gồm 64 bài viết là các bài tập theo chuyên đề môn Sinh học 9. Nội dung các chuyên đề:
Câu hỏi trắc nghiệm Thường biến
Lý thuyết: Cấu tạo nhiễm sắc thể
Bài tập tự luận Cấu tạo nhiễm sắc thể
Lý thuyết: Quy luật phân li độc lập
Bài tập tự luận Quy luật phân li độc lập
Câu hỏi trắc nghiệm Quy luật phân li độc lập
Lý thuyết: Di truyền liên kết
Bài tập tự luận Di truyền liên kết
Câu hỏi trắc nghiệm Cấu tạo nhiễm sắc thể
Lý thuyết: Phân bào
Bài tập tự luận Phân bào
Lý thuyết: Quy luật phân li
Bài tập tự luận Quy luật phân li
Câu hỏi trắc nghiệm Quy luật phân li
Câu hỏi trắc nghiệm Di truyền liên kết
Lý thuyết: Thường biến
Bài tập tự luận Thường biến
Câu hỏi trắc nghiệm Phân bào

Mục lục Chuyên đề Sinh học 9

Lý thuyết: Quy luật phân li
Bài tập tự luận Quy luật phân li
Câu hỏi trắc nghiệm Quy luật phân li
Lý thuyết: Quy luật phân li độc lập
Bài tập tự luận Quy luật phân li độc lập
Câu hỏi trắc nghiệm Quy luật phân li độc lập
Lý thuyết: Di truyền liên kết
Bài tập tự luận Di truyền liên kết
Câu hỏi trắc nghiệm Di truyền liên kết
Lý thuyết: Thường biến
Bài tập tự luận Thường biến
Câu hỏi trắc nghiệm Thường biến
Lý thuyết: Cấu tạo nhiễm sắc thể
Bài tập tự luận Cấu tạo nhiễm sắc thể
Câu hỏi trắc nghiệm Cấu tạo nhiễm sắc thể
Lý thuyết: Phân bào
Bài tập tự luận Phân bào
Câu hỏi trắc nghiệm Phân bào
Lý thuyết: Giao tử và thụ tinh
Bài tập tự luận Giao tử và thụ tinh
Câu hỏi trắc nghiệm Giao tử và thụ tinh
Lý thuyết: Xác định giới tính
Bài tập tự luận Xác định giới tính
Câu hỏi trắc nghiệm Xác định giới tính
Lý thuyết: Đột biến nhiễm sắc thể
Bài tập tự luận Đột biến nhiễm sắc thể
Câu hỏi trắc nghiệm Đột biến nhiễm sắc thể
Lý thuyết: ADN
Bài tập tự luận ADN
Câu hỏi trắc nghiệm ADN
Lý thuyết: ARN
Bài tập tự luận ARN
Câu hỏi trắc nghiệm ARN
Lý thuyết: Protein
Bài tập tự luận Protein
Câu hỏi trắc nghiệm Protein
Lý thuyết: Đột biến gen
Bài tập tự luận Đột biến gen
Câu hỏi trắc nghiệm Đột biến gen
Lý thuyết: Di truyền người
Bài tập tự luận Di truyền người
Câu hỏi trắc nghiệm Di truyền người
Bài tập trắc nghiệm Di truyền người
Lý thuyết: Ứng dụng di truyền
Bài tập tự luận Ứng dụng di truyền
Câu hỏi trắc nghiệm Ứng dụng di truyền
Bài tập trắc nghiệm Ứng dụng di truyền
Lý thuyết: Môi trường - Sinh vật
Bài tập tự luận Môi trường - Sinh vật
Câu hỏi trắc nghiệm Môi trường - Sinh vật
Bài tập trắc nghiệm Môi trường - Sinh vật
Lý thuyết: Quần thể
Bài tập tự luận Quần thể
Câu hỏi trắc nghiệm Quần thể
Bài tập trắc nghiệm Quần thể
Lý thuyết: Con người - Môi trường
Câu hỏi trắc nghiệm Con người - Môi trường
Bài tập trắc nghiệm Con người - Môi trường
Chuyên đề: Các qui luật di truyền
Chuyên đề: Nhiễm sắc thể
Chuyên đề: Phân tử
Chuyên đề: Di truyền người
Chuyên đề: Ứng dụng di truyền
Chuyên đề: Sinh thái