Trang chủ > Lớp 11 > Giải BT Sinh học 11

Giải BT Sinh học 11

Giới thiệu về Giải BT Sinh học 11

Ảnh Giải BT Sinh học 11 Giải BT Sinh học 11 gồm 48 bài viết là các phương pháp giải bài tập Sinh học lớp 11. Các bài viết trong loạt bài này bám sát vào nội dung các chương 1 - 2 - 3 - 4 sách giáo khoa Sinh học 11.

Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây
Bài 3: Thoát hơi nước
Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng
Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
Bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)
Bài 7: Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón
Bài 8: Quang hợp ở thực vật
Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM
Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp
Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng
Bài 12: Hô hấp ở thực vật
Bài 13: Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit
Bài 14: Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật
Bài 15: Tiêu hóa ở động vật
Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)
Bài 17: Hô hấp ở động vật
Bài 18: Tuần hoàn máu
Bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo)
Bài 20: Cân bằng nội môi
Bài 21: Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người
Bài 22: Ôn tập chương 1
...

Mục lục Giải BT Sinh học 11

Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng

Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ - Giải BT Sinh học 11
Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây - Giải BT Sinh học 11
Bài 3: Thoát hơi nước - Giải BT Sinh học 11
Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng - Giải BT Sinh học 11
Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật - Giải BT Sinh học 11
Bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo) - Giải BT Sinh học 11
Bài 7: Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón - Giải BT Sinh học 11
Bài 8: Quang hợp ở thực vật - Giải BT Sinh học 11
Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM - Giải BT Sinh học 11
Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp - Giải BT Sinh học 11
Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng - Giải BT Sinh học 11
Bài 12: Hô hấp ở thực vật - Giải BT Sinh học 11
Bài 13: Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit - Giải BT Sinh học 11
Bài 14: Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật - Giải BT Sinh học 11
Bài 15: Tiêu hóa ở động vật - Giải BT Sinh học 11
Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo) - Giải BT Sinh học 11
Bài 17: Hô hấp ở động vật - Giải BT Sinh học 11
Bài 18: Tuần hoàn máu - Giải BT Sinh học 11
Bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo) - Giải BT Sinh học 11
Bài 20: Cân bằng nội môi - Giải BT Sinh học 11
Bài 21: Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người - Giải BT Sinh học 11
Bài 22: Ôn tập chương 1 - Giải BT Sinh học 11

Chương 2: Cảm ứng

Bài 23: Hướng động - Giải BT Sinh học 11
Bài 24: Ứng động - Giải BT Sinh học 11
Bài 25: Thực hành: Hướng động - Giải BT Sinh học 11
Bài 26: Cảm ứng ở động vật - Giải BT Sinh học 11
Bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo) -
Bài 28: Điện thế nghỉ - Giải BT Sinh học 11
Bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh - Giải BT Sinh học 11
Bài 30: Truyền tin qua xináp - Giải BT Sinh học 11
Bài 31: Tập tính của động vật - Giải BT Sinh học 11
Bài 32: Tập tính của động vật (tiếp theo) - Giải BT Sinh học 11
Bài 33: Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật - Giải BT Sinh học 11

Chương 3: Sinh trưởng và Phát triển

Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật - Giải BT Sinh học 11
Bài 35: Hoocmôn thực vật - Giải BT Sinh học 11
Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa - Giải BT Sinh học 11
Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật - Giải BT Sinh học 11
Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật - Giải BT Sinh học 11
Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo) - Giải BT Sinh học 11
Bài 40: Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật - Giải BT Sinh học 11

Chương 4: Sinh sản

Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật - Giải BT Sinh học 11
Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật - Giải BT Sinh học 11
Bài 43: Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép - Giải BT Sinh học 11
Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật - Giải BT Sinh học 11
Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật - Giải BT Sinh học 11
Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản - Giải BT Sinh học 11
Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người - Giải BT Sinh học 11
Bài 48: Ôn tập chương 2, 3 và 4 - Giải BT Sinh học 11