Trang chủ > Lớp 6 > 960 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 6

960 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 6

Giới thiệu về 960 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 6

Ảnh 960 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 6 960 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 6 gồm tất cả 16 Unit với 64 bài viết. Trung bình mỗi Unit có 4 bài viết. Nội dung cụ thể như sau:
Unit 1: Greetings
Unit 2: At school
....
Unit 15: Countries
Unit 16: Man and the environment
960 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 6 giúp cho học sinh ôn luyện và củng cố kiến thức đã học, từ đó thêm yêu thích môn Tiếng Anh hơn nữa

Mục lục 960 BT trắc nghiệm Tiếng Anh 6

Unit 1: Greetings

Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 1 Writing

Unit 2: At school

Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 2 Writing

Unit 3: At home

Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 3 Writing

Unit 4: Big or small

Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 4 Writing

Unit 5: Things I do

Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 5 Writing

Unit 6: Places

Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 6 Writing

Unit 7: Your house

Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 7 Writing

Unit 8: Out and about

Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 8 Writing

Unit 9: The body

Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 9 Writing

Unit 10: Staying healthy

Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 10 Writing

Unit 11: What do you eat ?

Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 11 Writing

Unit 12: Sports and pastimes

Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 12 Writing

Unit 13: Activities and the seasons

Bài tập Trắc nghiệm Unit 13 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 13 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 13 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 13 Writing

Unit 14: Making plans

Bài tập Trắc nghiệm Unit 14 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 14 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 14 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 14 Writing

Unit 15: Countries

Bài tập Trắc nghiệm Unit 15 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 15 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 15 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 15 Writing

Unit 16: Man and the environment

Bài tập Trắc nghiệm Unit 16 Phonetics and Speaking
Bài tập Trắc nghiệm Unit 16 Vocabulary and Grammar
Bài tập Trắc nghiệm Unit 16 Reading
Bài tập Trắc nghiệm Unit 16 Writing