Trang chủ > Lớp 7 > Giáo án Lịch Sử 7 chuẩn

Giáo án Lịch Sử 7 chuẩn

Giới thiệu về Giáo án Lịch Sử 7 chuẩn

Ảnh Giáo án Lịch Sử 7 chuẩn Giáo án Lịch Sử 7 chuẩn
Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới trung đại 7
Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX gồm có 6 chương với 44 bài viết.
Chương I: Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (Thế kỉ X) gồm 3 bài viết
.....
Chương VI: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX gồm 6 bài viết

Mục lục Giáo án Lịch Sử 7 chuẩn

Phần 1: Khái quát lịch sử thế giới trung đại

Giáo án Lịch Sử 7 Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

Chương I: Buổi đầu độc lập thời Ngô - Đinh - Tiền Lê (Thế kỉ X)

Giáo án Lịch Sử 7 Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 9 phần 1: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 9 phần 2: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

Chương II: Nước Đại Việt thời Lý (Thế kỉ XI-XII)

Giáo án Lịch Sử 7 Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 11 phần 1: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 11 phần 2: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077)
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 12 phần 1: Đời sống kinh tế, văn hóa
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 12 phần 2: Đời sống kinh tế, văn hóa

Chương III: Nước Đại Việt thời Trần (Thế kỉ XIII-XIV)

Giáo án Lịch Sử 7 Bài 13 phần 1: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 13 phần 2: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 14 phần 1: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 14 phần 2: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 14 phần 3: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 14 phần 4: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên (Thế kỉ XIII)
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 15 phần 1: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 15 phần 2: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 16 phần 1: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 16 phần 2: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 17: Ôn tập chương II và chương III

Chương IV: Đại Việt thời Lê sơ (Thế kỉ XV - Đầu thế kỉ XVI)

Giáo án Lịch Sử 7 Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 19 phần 1: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 19 phần 2: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 19 phần 3: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 20 phần 1: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 20 phần 2: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 20 phần 3: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 20 phần 4: Nước Đại Việt thời Lê Sơ
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 21: Ôn tập chương IV

Chương V: Đại Việt ở các thế kỉ XVI-XVIII

Giáo án Lịch Sử 7 Bài 22 phần 1: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI - XVIII)
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 22 phần 2: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI - XVIII)
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 23 phần 1: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 23 phần 2: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 25 phần 1: Phong trào Tây Sơn
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 25 phần 2: Phong trào Tây Sơn
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 25 phần 3: Phong trào Tây Sơn
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 25 phần 4: Phong trào Tây Sơn
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước

Chương VI: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

Giáo án Lịch Sử 7 Bài 27 phần 1: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 27 phần 2: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 28 phần 1: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 28 phần 2: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI
Giáo án Lịch Sử 7 Bài 30: Tổng kết