Trang chủ > Lớp 4 > Giải BT Toán lớp 4

Giải BT Toán lớp 4

Giới thiệu về Giải BT Toán lớp 4

Ảnh Giải BT Toán lớp 4 Giải BT Toán lớp 4 gồm 6 chương:
Học kì I: Gồm Chương 1 và 2. Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng với 27 bài viết. Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên, Hình học gồm 3 phần với 55 bài viết.
Học kì II: Gồm Chương 3, 4, 5 và 5. Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 - Giới thiệu Hình bình hành gồm 2 phần với 12 bài viết. Chương 4: Phân số - Các phép tính với phân số - Giới thiệu Hình thoi gồm 3 phần với 41 bài viết. Chương 5: Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số - Tỉ lệ bản đồ gồm 2 phần và 39 bài viết. Chương 6: Ôn tập.
Như vậy, tổng hợp Giải BT Toán lớp 4 gồm 6 chương và 162 bài viết

Mục lục Giải BT Toán lớp 4

Toán 4 - Học kì 1

Chương 1: Số tự nhiên. Bảng đơn vị đo khối lượng

Ôn tập các số đến 100 000: trang 3 sgk Toán 4
Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo): trang 4 sgk Toán 4
Biểu thức có chứa một chữ: trang 6 sgk Toán 4
Luyện tập: trang 7 sgk Toán 4
Các số có sáu chữ số: trang 9 sgk Toán 4
Luyện tập: trang 10 sgk Toán 4
Hàng và lớp: trang 11 sgk Toán 4
So sánh các số có nhiều chữ số: trang 13 sgk Toán 4
Triệu và lớp triệu: trang 13 sgk Toán 4
Triệu và lớp triệu (tiếp theo): trang 15 sgk Toán 4
Luyện tập trang 16: trang 16 sgk Toán 4
Luyện tập trang 17: trang 17 sgk Toán 4
Dãy số tự nhiên trang 19: trang 19 sgk Toán 4
Viết số tự nhiên trong hệ thập phân: trang 20 sgk Toán 4
So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên: trang 22 sgk Toán 4
Luyện tập trang 22: trang 22 sgk Toán 4
Yến, tạ, tấn: trang 23 sgk Toán 4
Bảng đơn vị đo khối lương: trang 24 sgk Toán 4
Giây, thế kỉ: trang 25 SGK Toán 4
Luyện tập trang 26: trang 26 SGK Toán 4
Tìm số trung bình cộng: trang 27 SGK Toán 4
Luyện tập trang 28: trang 28 SGK Toán 4
Biểu đồ: trang 29 SGK Toán 4
Biểu đồ (tiếp theo) : trang 31 SGK Toán 4
Luyện tập trang 33: trang 33 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 35: trang 35 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 36: trang 36 SGK Toán 4

Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Hình học

Phần 1 : Phép cộng và phép trừ

Phép cộng trang 38: trang 39 SGK Toán 4
Phép trừ: trang 40 SGK Toán 4)
Luyện tập trang 40: trang 40 SGK Toán 4
Biểu thức có chứa hai chữ: trang 42 SGK Toán 4
Tính chất giao hoán của phép cộng: trang 43 SGK Toán 4
Biểu thức có chứa ba chữ: trang 44 SGK Toán 4
Tính chất kết hợp của phép cộng: trang 45 SGK Toán 4
Luyện tập trang 46: trang 46 SGK Toán 4
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó: trang 47 SGK Toán 4
Luyện tập trang 48: trang 48 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 48: trang 48 SGK Toán 4
Góc nhọn, góc tù, góc bẹt: trang 49 SGK Toán 4
Hai đường thẳng vuông góc: trang 50 SGK Toán 4
Hai đường thẳng song song: trang 51 SGK Toán 4
Vẽ hai đường thẳng vuông góc: trang 52 SGK Toán 4
Vẽ hai đường thẳng song song: trang 53 SGK Toán 4
Thực hành vẽ hình chữ nhật: (trang 54 SGK Toán 4)
Thực hành vẽ hình vuông: trang 55 SGK Toán 4
Luyện tập trang 55: trang 55 SGK Toán 4
Luyện tập chung sgk trang 56: trang 56 SGK Toán

Phần 2 : Phép nhân

Nhân với số có một chữ số: trang 57 SGK Toán 4
Tính chất giao hoán của phép nhân: trang 58 SGK Toán 4
Nhân với 10, 100, 1000,...Chia cho 10, 100, 1000,... : trang 59 SGK Toán 4
Tính chất kết hợp của phép nhân: trang 61 SGK Toán 4
Nhân với số có tận cùng là chữ số 0: trang 62 SGK Toán 4
Đề -xi-mét vuông: trang 63 SGK Toán 4
Mét vuông trang 64: trang 65 SGK Toán 4
Nhân một số tự nhiên với một tổng: trang 66 SGK Toán 4
Nhân một số với một hiệu: trang 67 SGK Toán 4
Luyện tập trang 68: trang 68 SGK Toán 4
Nhân với số có hai chữ số: trang 69 SGK Toán 4
Luyện tập trang 69: trang 69 SGK Toán 4
Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11: trang 71 SGK Toán 4
Nhân với số có ba chữ số: trang 73 SGK Toán 4
Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo): trang 73 SGK Toán 4
Luyện tập trang 74: trang 74 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 75: trang 75 SGK Toán 4

Phần 3 : Phép chia

Chia một tổng cho một số: trang 76 SGK Toán 4
Chia cho số có một chữ số: trang 77 SGK Toán 4
Luyện tập trang 78: trang 78 SGK Toán 4
Chia một số cho một tích: trang 78 SGK Toán 4
Chia một tích cho một số: trang 79 SGK Toán 4
Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0: trang 80 SGK Toán 4
Chia cho số có hai chữ số: trang 81 SGK Toán 4
Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo): trang 82 SGK Toán 4
Luyện tập trang 83: trang 83 SGK Toán 4
Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) trang 83: trang 84 SGK Toán 4
Luyện tập trang 84: trang 84 SGK Toán 4
Thương có chữ số 0: trang 85 SGK Toán 4
Chia cho số có ba chữ số: trang 86 SGK Toán 4
Luyện tập trang 87: trang 87 SGK Toán 4
Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo): trang 88 SGK Toán 4
Luyện tập trang 89 : trang 89 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 90: trang 90 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 91: trang 91 SGK Toán 4

Toán 4 - Học kì 2

Chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 - Giới thiệu Hình bình hành

1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3

Dấu hiệu chia hết cho 2: trang 95 SGK Toán 4
Dấu hiệu chia hết cho 5: trang 96 SGK Toán 4
Luyện tập trang 96: trang 96 SGK Toán 4
Dấu hiệu chia hết cho 9: trang 97 SGK Toán 4
Dấu hiệu chia hết cho 3: trang 98 SGK Toán 4
Luyện tập trang 98: trang 98 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 99: trang 99 SGK Toán 4
Ki-lô-mét vuông: trang 100 SGK Toán 4
Luyện tập trang 100: trang 100 SGK Toán 4

2. Giới thiệu hình bình hành

Hình bình hành: trang 102 SGK Toán 4
Diện tích hình bình hành: trang 104 SGK Toán 4
Luyện tập trang 104: trang 104 SGK Toán 4

Chương 4: Phân số - Các phép tính với phân số - Giới thiệu Hình thoi

1. Phân số

Phân số: trang 107 SGK Toán 4
Phân số và phép chia số tự nhiên: trang 108 SGK Toán 4
Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo): trang 110 SGK Toán 4
Luyện tập trang 110: trang 110 SGK Toán 4
Phân số bằng nhau: trang 112 SGK Toán 4
Rút gọn phân số: trang 114 SGK Toán 4
Luyện tập trang 114: trang 114 SGK Toán 4
Quy đồng mẫu số các phân số: trang 116 SGK Toán 4
Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo): trang 116 SGK Toán 4
Luyện tập trang 117: trang 117 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 118: trang 118 SGK Toán 4
So sánh hai phân số cùng mẫu số: trang 119 SGK Toán 4
Luyện tập trang 120: trang 120 SGK Toán 4
So sánh hai phân số khác mẫu số: trang 122 SGK Toán 4
Luyện tập trang 122: trang 122 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 123 phần 1: trang 123 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 123 phần 2: trang 123 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 124: trang 124 SGK Toán 4

2. Các phép tính với phân số

Phép cộng phân số: trang 126 SGK Toán 4
Phép cộng phân số (tiếp theo): trang 127 SGK Toán 4
Luyện tập trang 128: trang 128 SGK Toán 4
Luyện tập trang 128 (tiếp theo): trang 128 SGK Toán 4
Phép trừ phân số: trang 129 SGK Toán 4
Phép trừ phân số (tiếp theo): trang 130 SGK Toán 4
Luyện tập trang 131: trang 131 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 131: trang 131 SGK Toán 4
Phép nhân phân số: trang 133 SGK Toán 4
Luyện tập trang 133: trang 133 SGK Toán 4
Luyện tập trang 134: trang 134 SGK Toán 4
Tìm phân số của một số: trang 135 SGK Toán 4
Phép chia phân số: trang 136 SGK Toán 4
Luyện tập trang 136: trang 136 SGK Toán 4
Luyện tập trang 137: trang 137 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 137: trang 137 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 138: trang 138 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 138 (tiếp theo): trang 138 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 139: trang 139 SGK Toán 4

3. Giới thiệu hình thoi

Hình thoi: trang 140 SGK Toán 4
Diện tích hình thoi: trang 142 SGK Toán 4
Luyện tập trang 143: trang 143 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 144: trang 144 SGK Toán 4

Chương 5: Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số - Tỉ lệ bản đồ

1. Tỉ số - Một số bài toán liên quan đến tỉ số

Giới thiệu tỉ số: trang 147 SGK Toán 4
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó: trang 148 SGK Toán 4
Luyện tập trang 148: trang 148 SGK Toán 4
Luyện tập trang 149: trang 149 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 149: trang 149 SGK Toán 4
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó: trang 151 SGK Toán 4
Luyện tập trang 151: trang 151 SGK Toán 4
Luyện tập trang 151 (tiếp theo): trang 151 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 152: trang 152 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 153: trang 153 SGK Toán 4

2. Tỉ lệ bản đồ và ứng dụng

Tỉ lệ bản đồ: trang 155 SGK Toán 4
Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ: trang 157 SGK Toán 4
Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo): trang 158 SGK Toán 4
Thực hành: trang 159 SGK Toán 4
Thực hành (tiếp theo): trang 159 SGK Toán 4

Chương 6: Ôn tập

Ôn tập về số tự nhiên: trang 160 SGK Toán 4
Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo): trang 161 SGK Toán 4
Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) trang 161: trang 161 SGK Toán 4
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên: trang 162 SGK Toán 4
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo): trang 163 SGK Toán 4
Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) trang 164: trang 164 SGK Toán 4
Ôn tập về biểu đồ: trang 164 SGK Toán 4
Ôn tập về phân số: trang 166 SGK Toán 4
Ôn tập về các phép tính với phân số: trang 167 SGK Toán 4
Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo): trang 168 SGK Toán 4
Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 169: trang 169 SGK Toán 4
Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) trang 170: trang 170 SGK Toán 4
Ôn tập về đại lượng: trang 170 SGK Toán 4
Ôn tập về đại lượng (tiếp theo): trang 171 SGK Toán 4
Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) trang 172: trang 172 SGK Toán 4
Ôn tập về hình học: trang 173 SGK Toán 4
Ôn tập về hình học (tiếp theo): trang 174 SGK Toán 4
Ôn tập về tìm số trung bình cộng: trang 175 SGK Toán 4
Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó: trang 175 SGK Toán 4
Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó: trang 176 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 176: trang 176 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 177: trang 177 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 178: trang 178 SGK Toán 4
Luyện tập chung trang 179: trang 179 SGK Toán 4