Trang chủ > Lớp 6 > Giải BT Toán 6 VNEN

Giải BT Toán 6 VNEN

Giới thiệu về Giải BT Toán 6 VNEN

Ảnh Giải BT Toán 6 VNEN Giải BT Toán 6 VNEN gồm có 2 tập. Cụ thể như sau:
Giải Toán 6 VNEN Tập 1 gồm 3 chương với 47 bài viết
Chương 1: Ôn tập và bổ túc số tự nhiên gồm 24 bài viết
Chương 2: Số nguyên gồm 17 bài viết
Chương 1: Điểm - Đường thẳng - Đoạn thẳng - Tia gồm 6 bài viết
Toán 6 VNEN Tập 2 gồm có 2 chương với 40 bài viết. Trong đó
Chương 3: Phân số gồm 30 bài viết
Chương 4: Nửa mặt phẳng - Góc - Đường tròn - Tam giác gồm 10 bài viết.
Giải BT Toán 6 VNEN hướng dẫn các em học sinh cách làm bài, trình bày bày khoa học và chính xác nhất.

Mục lục Giải BT Toán 6 VNEN

Giải Toán 6 VNEN Tập 1

Chương 1: Ôn tập và bổ túc số tự nhiên

Toán 6 VNEN Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp
Toán 6 VNEN Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Toán 6 VNEN Bài 3: Ghi số tự nhiên
Toán 6 VNEN Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Toán 6 VNEN Bài 5: Luyện tập
Toán 6 VNEN Bài 6: Phép cộng và phép nhân
Toán 6 VNEN Bài 7: Phép trừ và phép chia
Toán 6 VNEN Bài 8: Luyện tập chung về các phép tính với số tự nhiên
Toán 6 VNEN Bài 9: Lũy thừa với số tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
Toán 6 VNEN Bài 10: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Toán 6 VNEN Bài 11: Thứ tự thực hiện các phép tính
Toán 6 VNEN Bài 12: Luyện tập chung
Toán 6 VNEN Bài 13: Tính chất chia hết của một tổng
Toán 6 VNEN Bài 14: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Toán 6 VNEN Bài 15: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Toán 6 VNEN Bài 16: Ước và bội
Toán 6 VNEN Bài 17: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Toán 6 VNEN Bài 18: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Toán 6 VNEN Bài 19: Ước chung và bội chung
Toán 6 VNEN Bài 20: Ước chung lớn nhất
Toán 6 VNEN Bài 21: Luyện tập về ước chung lớn nhất
Toán 6 VNEN Bài 22: Bội chung nhỏ nhất
Toán 6 VNEN Bài 23: Luyện tập về bội chung nhỏ nhất
Toán 6 VNEN Bài 24: Ôn tập chương 1

Chương 2: Số nguyên

Toán 6 VNEN Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Toán 6 VNEN Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Toán 6 VNEN Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
Toán 6 VNEN Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số nguyên
Toán 6 VNEN Bài 5: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Toán 6 VNEN Bài 6: Cộng hai số nguyên trái dấu
Toán 6 VNEN Bài 7: Tính chất phép cộng của số nguyên
Toán 6 VNEN Bài 8: Phép trừ hai số nguyên
Toán 6 VNEN Bài 9: Quy tắc dấu ngoặc
Toán 6 VNEN Bài 10: Quy tắc chuyển vế
Toán 6 VNEN Bài 11: Ôn tập học kỳ 1
Toán 6 VNEN Bài 12: Nhân hai số nguyên khác dấu
Toán 6 VNEN Bài 13: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Toán 6 VNEN Bài 14: Luyện tập về nhân hai số nguyên
Toán 6 VNEN Bài 15: Tính chất của phép nhân
Toán 6 VNEN Bài 16: Bội và ước của một số nguyên
Toán 6 VNEN Bài 17: Ôn tập chương II

Chương 1: Điểm - Đường thẳng - Đoạn thẳng - Tia

Toán 6 VNEN Bài 1: Điểm. Đường thẳng. Đường thẳng đi qua hai điểm
Toán 6 VNEN Bài 2: Ba điểm thẳng hàng. Đoạn thẳng
Toán 6 VNEN Bài 3: Độ dài đoạn thẳng. Trung điểm của đoạn thẳng
Toán 6 VNEN Bài 4: Tia. Vẽ đoạn thẳng biết độ dài
Toán 6 VNEN Bài 5: Thực hành trồng cây thẳng hàng. Đo độ dài
Toán 6 VNEN Bài 6: Ôn tập chương 1

Toán 6 VNEN Tập 2

Chương 3: Phân số

Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Bài 2: Phân số bằng nhau
Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Bài 4: Rút gọn phân số
Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số
Giải bài Luyện tập
Bài 6: So sánh phân số
Bài 7: Phép cộng phân số
Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Giải bài Luyện tập
Bài 9: Phép trừ phân số
Giải bài Luyện tập
Bài 10: Phép nhân phân số
Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
Giải bài Luyện tập
Bài 12: Phép chia phân số
Giải bài Luyện tập
Bài 13: Hình thang
Giải bài Luyện tập
Giải bài Luyện tập
Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước
Giải bài Luyện tập
Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số
Giải bài Luyện tập
Bài 16: Tìm tỉ số của hai số
Giải bài Luyện tập
Bài 17: Biểu đồ phần trăm
Giải bài Ôn tập chương 3 phần Số học
Giải bài Ôn tập cuối năm phần số học _ câu hỏi
Giải bài Ôn tập cuối năm phần số học _ bài tập

Chương 4: Nửa mặt phẳng - Góc - Đường tròn - Tam giác

Bài 1: Nửa mặt phẳng
Bài 2: Góc
Bài 3: Số đo góc
Bài 4: Khi nào góc xOy + góc yOz = góc xOz?
Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
Bài 6: Tia phân giác của góc
Bài 7: Thực hành đo góc trên mặt đất
Bài 8: Đường tròn
Bài 9: Tam giác
Giải Bài Ôn tập phần hình học