Trang chủ > Lớp 12 > Chuyên đề Sinh học 12

Chuyên đề Sinh học 12

Giới thiệu về Chuyên đề Sinh học 12

Ảnh Chuyên đề Sinh học 12 Chuyên đề Sinh học 12 gồm 88 bài viết là các đề sinh học theo các chuyên đề:
Chuyên đề: Cơ chế di truyền và biến dị
Chuyên đề: Tính quy luật của hiện tượng di truyền
Chuyên đề: Ứng dụng di truyền học
Chuyên đề: Di truyền học ở người
Chuyên đề: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa
Chuyên đề: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất
Chuyên đề: Cá thể và quần thể sinh vật
Chuyên đề: Quần xã sinh vật
Chuyên đề: Hệ sinh thái sinh quyển và bảo vệ môi trường

Mục lục Chuyên đề Sinh học 12

Chuyên đề: Cơ chế di truyền và biến dị

Gen
Phiến mã, dịch mã
Điều hòa gen
Đột biến gen
Nhiễm sắc thể
Đột biến nhiễm sắc thể
Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Công thức về Chuyên đề cơ chế di truyền và biến dị (1)
Công thức về Chuyên đề cơ chế di truyền và biến dị (2)
Công thức về Chuyên đề cơ chế di truyền và biến dị (3)
Câu hỏi trắc nghiệm: cơ chế di truyền và biến dị (phần 1)
Câu hỏi trắc nghiệm: cơ chế di truyền và biến dị (phần 2)
Câu hỏi trắc nghiệm: cơ chế di truyền và biến dị (phần 3)
Câu hỏi trắc nghiệm: cơ chế di truyền và biến dị (phần 4)
Câu hỏi trắc nghiệm: cơ chế di truyền và biến dị (phần 5)

Chuyên đề: Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Quy luật phân li
Quy luật phân li độc lập
Liêm kết gen
Hoán vị gen
Di truyền liên kết với giới tính và truyền ngoại nhân
Tương tác gen và di truyền đa hiệu
Ảnh hưởng của môi trường lên kiểu gen
Công thức về chuyên đề tính quy luật của hiện tượng di truyền (1)
Câu hỏi trắc nghiệm: tính quy luật của hiện tượng di truyền (phần 1)
Câu hỏi trắc nghiệm: tính quy luật của hiện tượng di truyền (phần 2)
Câu hỏi trắc nghiệm: tính quy luật của hiện tượng di truyền (phần 3)
Câu hỏi trắc nghiệm: tính quy luật của hiện tượng di truyền (phần 4)
Câu hỏi trắc nghiệm: tính quy luật của hiện tượng di truyền (phần 5)

Chuyên đề: Di truyền học quần thể

Cấu trúc di truyền của quần thể
Câu hỏi trắc nghiệm: di truyền học quần thể (phần 1)
Câu hỏi trắc nghiệm: di truyền học quần thể (phần 2)
Câu hỏi trắc nghiệm: di truyền học quần thể (phần 3)
Câu hỏi trắc nghiệm: di truyền học quần thể (phần 4)
Câu hỏi trắc nghiệm: di truyền học quần thể (phần 5)

Chuyên đề: Ứng dụng di truyền học

Chọn giống dựa trên biến dị tổ hợp
Chọn giống bằng đột biến
Chọn giống bằng công nghệ gen
Câu hỏi trắc nghiệm: ứng dụng di truyền học (phần 1)
Câu hỏi trắc nghiệm: ứng dụng di truyền học (phần 2)
Câu hỏi trắc nghiệm: ứng dụng di truyền học (phần 3)

Chuyên đề: Di truyền học ở người

Di truyền y học
Bảo vệ vốn gen người
Câu hỏi trắc nghiệm: di truyền học ở người (1)
Câu hỏi trắc nghiệm: di truyền học ở người (2)
Câu hỏi trắc nghiệm: di truyền học ở người (3)
Câu hỏi trắc nghiệm: di truyền học ở người (4)
Câu hỏi trắc nghiệm: di truyền học ở người (5)

Chuyên đề: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

Bằng chứng tiến hóa
Các học thuyết tiến hóa cổ điển
Học thuyết tiến hóa hiện đại
Loài
Các nhân tố tiến hóa
Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi
Quá trình hình thành loài mới
Tiến hóa lớn
Câu hỏi trắc nghiệm: bằng chứng và cơ chế tiến hóa (phần 1)
Câu hỏi trắc nghiệm: bằng chứng và cơ chế tiến hóa (phần 2)
Câu hỏi trắc nghiệm: bằng chứng và cơ chế tiến hóa (phần 3)
Câu hỏi trắc nghiệm: bằng chứng và cơ chế tiến hóa (phần 4)
Câu hỏi trắc nghiệm: bằng chứng và cơ chế tiến hóa (phần 5)

Chuyên đề: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất

Nguồn gốc của sự sống
Sự phát triển qua các các đại địa chất
Sự phát sinh loài người
Câu hỏi trắc nghiệm: sự phát sinh, phát triển của sự sống trên trái đất (phần 1)
Câu hỏi trắc nghiệm: sự phát sinh, phát triển của sự sống trên trái đất (phần 2)
Câu hỏi trắc nghiệm: sự phát sinh, phát triển của sự sống trên trái đất (phần 3)
Câu hỏi trắc nghiệm: sự phát sinh, phát triển của sự sống trên trái đất (phần 4)
Câu hỏi trắc nghiệm: sự phát sinh, phát triển của sự sống trên trái đất (phần 5)

Chuyên đề: Cá thể và quần thể sinh vật

Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
Quần thể - các mối quan hệ trong quần thể
Biến động số lượng cá thể trong quần thể
Câu hỏi trắc nghiệm: cá thể và quần thể sinh vật (phần 1)
Câu hỏi trắc nghiệm: cá thể và quần thể sinh vật (phần 2)
Câu hỏi trắc nghiệm: cá thể và quần thể sinh vật (phần 3)
Câu hỏi trắc nghiệm: cá thể và quần thể sinh vật (phần 4)
Câu hỏi trắc nghiệm: cá thể và quần thể sinh vật (phần 5)

Chuyên đề: Quần xã sinh vật

Quần xã
Diễm thể sinh thái
Câu hỏi trắc nghiệm: quần xã sinh vật (phần 1)
Câu hỏi trắc nghiệm: quần xã sinh vật (phần 2)
Câu hỏi trắc nghiệm: quần xã sinh vật (phần 3)
Câu hỏi trắc nghiệm: quần xã sinh vật (phần 4)

Chuyên đề: Hệ sinh thái sinh quyển và bảo vệ môi trường

Hệ sinh thái
Trao đổi vật chất
Câu hỏi trắc nghiệm: hệ sinh thái sinh quyển và bảo vệ môi trường (phần 1)
Câu hỏi trắc nghiệm: hệ sinh thái sinh quyển và bảo vệ môi trường (phần 2)
Câu hỏi trắc nghiệm: hệ sinh thái sinh quyển và bảo vệ môi trường (phần 3)
Câu hỏi trắc nghiệm: hệ sinh thái sinh quyển và bảo vệ môi trường (phần 4)