Trang chủ > Khác > Học HTTP

Học HTTP

Giới thiệu về Học HTTP

Ảnh Học HTTP Học HTTP gồm các phần: HTTP là gì, HTTP - Các tham số, HTTP - Thông báo (Message), HTTP - Yêu cầu (Request), HTTP - Phản hồi (Response), HTTP - Phương thức (Method), HTTP - Mã hóa trạng thái, HTTP - Các trường Header, HTTP - Caching, HTTP - Mã hóa URL, HTTP - Bảo mật, HTTP - Ví dụ về Message.
Hypertext Transfer Protocol được viết tắt là HTTP, là một giao thức cấp độ ứng dụng cho các hê thống thông tin phân phối, cộng tác, đa phương tiện. HTTP là một giao thức chung và stateless mà có thể được sử dụng trong các trường hợp khác nhau cũng như những sự mở rộng của các phương thức yêu cầu, các code lỗi và Header của nó.

Mục lục Học HTTP

HTTP là gì
HTTP - Các tham số
HTTP - Thông báo (Message)
HTTP - Yêu cầu (Request)
HTTP - Phản hồi (Response)
HTTP - Phương thức (Method)
HTTP - Mã hóa trạng thái
HTTP - Các trường Header
HTTP - Caching
HTTP - Mã hóa URL
HTTP - Bảo mật
HTTP - Ví dụ về Message